B.S. Index van de publicaties van 2 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/03/2004 numac 2004200529 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 171/2003 van 17 december 2003 Rolnummers 2571 en 2578 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 35quinquies decies,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004014040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2004 numac 2003015220 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 november 2003, wordt, op haar aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 maart 2004 aan Mevr. Augustine Mahy , adviseur bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Bui(...) Zij type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2004 numac 2003015234 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 november 2003 wordt aan Mevr. Cochez, Geneviève, adjunct-adviseur, eervol ontslag verleend uit haar functies, met ingang van 1 februari 2003. type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004022068 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met het toezicht op het Kringloopfonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2004 numac 2003015233 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 13 november 2003 wordt, met ingang van 31 juli 2004 's avonds, aan de heer Henri Nolard, adviseur, eervol ontslag uit zijn functies verleend. De heer Henri Nolard is het vergund zij type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2004 numac 2004015031 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 3 februari 2004 wordt Mevr. Hubert, Josiane, adjunct-adviseur, definitief vroegtijdig gepensioneerd met ingang van 1 december 2003. Mevr. Hubert, Josiane is het vergund haar aanspr type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004015023 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vaste benoeming in de derde administratieve klasse van de carrière van Attachés voor Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 28/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004003083 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2003 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004003062 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van zilveren herdenkingsmuntstukken van 10 euro ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de creatie van de stripfiguur Kuifje door Hergé type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2003011601 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de exploitatievoorwaarden verbonden aan het concessiebesluit E6/2003/82/CP20/ van 13 mei 2003 verleend aan de firma DBM , Haven 1025, Scheldedijk 30, te 2070 Zwijndrecht, voor de exploratie en exploitatie van de minerale en type koninklijk besluit prom. 28/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004003082 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het statuut van de derivatenspecialisten type koninklijk besluit prom. 01/03/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004002015 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende bepalingen ingevolge het arrest nr. 5/2004 van 14 januari 2004 van het Arbitragehof waarbij sommige bepalingen van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie werden vernietigd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/02/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004022132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de prijs van het bloed en van de labiele bloedproducten type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004022072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2003 tot opname van erkende functies « mobiele urgentiegroep » in de dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 29/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004003063 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 10 euro ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de creatie van de stripfiguur Kuifje door Hergé type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004022069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité in het gebied van sectorcomité XII voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004035239 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004200577 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren die zullen toezien op de naleving van de regels die toepasselijk zijn op rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004200576 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises »

decreet

type decreet prom. 29/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004200551 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de door de Franse Gemeenschap overgedragen materies betreft, met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse R type decreet prom. 29/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004200553 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de van de Franse Gemeenschap overgehevelde materies betreft, met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije, de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Fran type decreet prom. 29/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004200555 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de van de Franse Gemeenschap overgehevelde materies betreft, met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van de Republiek Slovenië, enerzijds, en de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest, anderzijds, gesloten te

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/03/2004 numac 2004018016 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De Belgische Professionele Vereniging van Neurologen en Psychiaters, met zetel te 1050 Br Deze za type bericht prom. -- pub. 02/03/2004 numac 2004018017 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State « La Commission communautaire française », gevestigd te 1000 Brussel, Regentlaan 21-23, h Deze type bericht prom. -- pub. 02/03/2004 numac 2004018015 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. Vlaams Komitee Brussel, met zetel te 1000 Brussel, Kleerkopersstraat 15-17, bl Deze za

document

type document prom. -- pub. 02/03/2004 numac 2004021018 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet "STEREO" dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartprogramma I. Inleiding De Ministerraad heeft op 30 maart 2001 de uitvoering goedgekeurd van het programma « STERE Het onderzoeksprogr

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Franstalige examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een directeur van het Technisch Tuinbouwcentrum van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004200009 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de « Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2000 houdende benoeming van de leden van de Hoge raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 december 2002 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie opgericht bij artikel 4quater van het besluit van 22 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004029012 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot gelijkstelling met de graad en het diploma industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/10/2003 pub. 02/03/2004 numac 2003202345 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opv type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004029013 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot gelijkstelling met de graad en het diploma industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004029010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot gelijkstelling met de graad en het diploma industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/11/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004200231 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot aanwijzing van de leden van het instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan en van de Regeringscommissariss type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004029015 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juni 1999 houdende aanstelling van de leden van de Raad voor Media-opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004029014 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van een vertegenwoordiger van de Regering bij het Comité van Overleg tussen de verschillende adviesorganen uit het hoger onderwijs

erratum

type erratum prom. 28/06/2002 pub. 02/03/2004 numac 2004035278 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 maart 1984 houdende maatregelen inzake het gro

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2004 numac 2004015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Raad van Adel. - Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 5 februari 2004 worden benoemd tot Nederlandstalige leden van de Raad van Adel voor een termijn van vier jaar : Mevr. Greta Bourgeois, weduwe van baron Louis-Paul Suetens; Mevr. De heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2004 numac 2004029042 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie vande franse gemeenschap Algemene directie Cultuur Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 december 2003 : Worden bevorderd tot Ridder in de Kroonorde : De heer Derumier, Auguste, Louis, Ghislain, Erevoorzitter van de Fa Ranginneming, als type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2004 numac 2004015033 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 december 2003, wordt Mevr. Hilde Bertrand, echtgenote van de heer Emiel Houben, herben

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/03/2004 numac 2004009166 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, dat in werking treedt op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtel
^