B.S. Index van de publicaties van 3 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/06/1970 pub. 03/03/2004 numac 2004000052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 03/03/2004 numac 2003202302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de bijkomende initiatieven ter bevordering van de tewerkstelli type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 03/03/2004 numac 2004200202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003 gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning en wijze van uitkering van aanvullende sociale voordelen en type koninklijk besluit prom. 16/01/2004 pub. 03/03/2004 numac 2003202188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de verplichte inschrijving op de type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 03/03/2004 numac 2003202309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 03/03/2004 numac 2003202323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/02/2004 pub. 03/03/2004 numac 2004022097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 03/03/2004 numac 2003202189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2003202293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van het bedrag van de werkge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/02/2004 pub. 03/03/2004 numac 2004022104 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Wetenschappelijk Comité bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende ha type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/03/2004 numac 2004011100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vervoersleidingen. - Verplichte wijziging Een ministerieel besluit van 8 januari 2004 verplicht tot wijziging van de inplanting van de installaties voor het vervoer van zuur- en waterstof van de N.V. « L'Air liquide », van zuurstof van de N.V. C

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2004 pub. 03/03/2004 numac 2004035328 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visse

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200588 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité in het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200589 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging in het basisoverlegcomité van het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200586 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" ertoe gemachtigd wordt deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2004 pub. 03/03/2004 numac 2004200632 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van de graden van de personeelsleden overgeplaatst naar het "Centre wallon de Recherches agronomiques" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200582 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200578 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2001 tot oprichting van het Waalse Waarnemingscentrum voor de Mobiliteit type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200587 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de Toekenning en de terugbetaling van de vergoedingen en de reiskosten van de leden van de Waalse Raad voor de Toekomstverwachting type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200584 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de wijze van overdracht van de personeelsleden van het Ministerie van het Waalse Gewest en het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer naar het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200570 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de overdracht van bevoegdheden in het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200590 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de lijst van de Waarnemingscentra die opgenomen worden in het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200569 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 mei 2003 waarbij een dotatie aan de "Société wallonne de Crédit social" wordt verleend ter compensatie van het renteverschil tussen de leningen die ze aangaat en type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200585 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 houdende oprichting van een sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200591 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de afstand van goeden, rechten en schuldvorderingen van het Waalse Gewest aan het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200583 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Minist

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/01/2004 pub. 03/03/2004 numac 2004200566 bron ministerie van het waalse gewest Rondzendbrief nr. 2004/MINFP/001 betreffende de opvang van personen die tot een werkstraf zijn veroordeeld en van minderjarigen

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/03/2004 numac 2004014014 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. - Bericht Wijzigingen aan het Reglement betreffende het (...) Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2004. De volgende paragrafen vervangen of w(...)

document

type document prom. -- pub. 03/03/2004 numac 2004020034 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Donderdag 4 maart 2004, om 14 u. 30 m. (*) Commissie voor de Gezondheid Overleg Druggebruik Brussel. Hoorzitting van de dokters Mark Vanderveken(...) type document prom. -- pub. 03/03/2004 numac 2004020033 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda Woensdag 3 maart 2004, om 14 u. 30 m. (*) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Interpellatie(...) - Interpellatie van Mevr. Geneviève Meunier (F) tot de heer Jos Chabert

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2004 pub. 03/03/2004 numac 2004200535 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen bij toepassing van artikel 126 van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2004 numac 2004022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van Bij het

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/03/2004 numac 2004022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoeming van een stagedoend sociaal-inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 12 februari 2004, wordt Mevr. Larmuseau, Benedikt, met Het bero

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/03/2004 numac 2004200530 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 172/2003 van 17 december 2003 Rolnummer 2582 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 67,
^