B.S. Index van de publicaties van 4 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/03/2004 numac 2004009125 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 9 januari 2004, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, ****(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 04/03/2004 numac 2004009141 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 januari 2004 is machtiging verleend aan : de heer **** **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. **** ****. ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 04/03/2004 numac 2003202200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bevordering van de tewerkstelling van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 04/03/2004 numac 2003202321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004200167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uurlonen van de werklieden die technische slagerij, speksla type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004000010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waar type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004000054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking en van het koninklijk besluit van 30 oktober 2003 tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004000007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten en twee Supraprovinciale Opleidingsraden voor de openb type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004000011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 5 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de plaatsers van brandwerende deuren en van het ministerieel bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2004 numac 2003023127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 december 2003 wordt de heer De Bisschop, Alfons Maria-Celestina, sociaal inspecteur - directeur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 januari 2004, eervol o De heer type koninklijk besluit prom. 01/12/2003 pub. 04/03/2004 numac 2003023156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 04/03/2004 numac 2003202292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vaststelling van het statuut van de syndical

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004003040 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 augustus 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 betreffende de financiële betrekkingen met Birma/Myanmar type ministerieel besluit prom. 04/02/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004022093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004035293 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft de beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de erkenn type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035327 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de instelling van een financieringskanaal voor het strategisch basisonderzoek in Vlaanderen

decreet

type decreet prom. 10/04/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004200567 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Europese Conventie ter bescherming van het archeologisch patrimonium , opgemaakt te Valetta op 16 januari 1992 (1)

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/03/2004 numac 2004200633 bron ministerie van het waalse gewest Bericht. - Ontwerp van milieuovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor gebruikte batterijen Overeenkomstig artikel 5,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2003 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 18/02/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004003130 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingsvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars. - Erratum type erratum prom. 28/11/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035347 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 04/03/2004 numac 2004009179 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van 3 februari 2004 werd de heer Vandewijngaerden, F., raadsheer in sociale zaken, als werkgever, in het arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen, vanaf 17 maart 2004, om het a

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2004 numac 2003023063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Beheerscomité. - Eervol ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 november 2003 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag verleend uit zijn - wordt d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2004 numac 2003023062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Beheerscomité. - Eervol ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 november 2003 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag verleend uit haar - wordt M

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/03/2004 numac 2004009177 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juli 2003, dat in werking treedt op 31 maart 2004, is de heer Teughels, E., arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Turnhout, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensi Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/03/2004 numac 2004009181 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003 is Mevr. Vrints, M., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij zal het bu

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/03/2004 numac 2004022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invalideitsverzekering. - Personeel. Benoeming van een geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 12 februari 2004 wordt Dr. Demeulemeester, Martine, sta Het ber

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/03/2004 numac 2004009178 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer De Buck, P., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 maart 2004. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/03/2004 numac 2004009180 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen De aanwijzing van de heer Demanet, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 maart 2004.

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/03/2004 numac 2004015035 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 11 februari 2004 heeft de heer Alexander Zanzer, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul-generaal van Mongolië te Antwerpen, uit te oefenen, met als consulair ressort het Vlaamse Gewest. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/03/2004 numac 2004015041 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 11 februari 2004 heeft Mevr. Luz Stella Jara Portilla, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van de Republiek Colombia, te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort gans Belg
^