B.S. Index van de publicaties van 5 maart 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004000036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 4 juli 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klasse 1 en 7 over de weg vervoe type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004000064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 13 januari 2004, wordt, met ingang van 1 december 2003, de heer Wilmes, Paul, adjunct-adviseur bij het departement, toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004000082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 januari 2004 is de heer Thilmant, Thierry, adjunct-adviseur, m.i.v. 1 december 2003 bevorderd tot de graad van adviseur in de weddenschaal 13A bij de FOD Binnenlandse Zaken, Centrale Diens Bij ko type koninklijk besluit prom. 10/02/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004011096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de Directeur van de Proefbank voor vuurwapens type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2003000886 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Hernieuwing van mandaat van een assessor van de afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 20 januari 2004 wordt het mandaat van assessor van de afdeling wetgeving van de Raad van State van de heer André Spruyt, hoogleraar type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004000025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenme type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004003128 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004200036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004200039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004003129 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake accijnzen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 3 februari 2004 wordt de heer Jean-François Neuray, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd : 1° om aan de Rechtsfaculteit van de « Université libre de Br 2° om type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoere type koninklijk besluit prom. 20/02/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004009185 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de aanwijzingsprocedure en de evaluatie van de assessoren en hun plaatsvervangers in de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004200575 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 20 januari 2004 wordt de vennootschap Soresma vanaf 20 januari 2004 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - ruimteli - afvalbe type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004000021 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 29 januari 2004 wordt de heer Bart Weekers, auditeur bij de Raad van State gemachtigd om deel uit te maken van het Begeleidingscomité studie reguleringsimpactanalys type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004003131 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks type ministerieel besluit prom. 23/02/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004003095 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2004 - 2009, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2004 - 2012

decreet

type decreet prom. 10/04/2003 pub. 05/03/2004 numac 2004200568 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring, wat de van de Franse Gemeenschap overgehevelde aangelegenheden betreft, van de Europese Conventie ter bescherming van het archeologisch patrimonium , opgemaakt te Valetta op 16 januari 1992 (1)

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004003091 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht in verband met de investeringsaftrek Algemeen Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk da A . Natuurlijk

document

type document prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie West-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninkl Bij het type document prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004022133 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk bes Bij hetz type document prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004095027 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Controledienst voor de Verzekeringen Afstanden van toelating door een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomite van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 9 februari 2004, wordt de afstand vastgeste - « Ongeva type document prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004095025 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelatingen verleend aan ondernemingen om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 9 februari 2004, wordt aan de onderneming « Earth Life » - « Ziekt type document prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004022134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Oost-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninkl Bij het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004200563 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzing van een Ambtenaar-generaal als mandaathouder Een besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 december 2003 bevestigt uitdrukkelijk de aanwijzing van de heer Henry INGBERG, Secretaris-generaal van het Ministerie van de Fr Een bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2003 pub. 05/03/2004 numac 2004200131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2003 pub. 05/03/2004 numac 2003202343 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 2 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2003 pub. 05/03/2004 numac 2003202344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2002 houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2003 pub. 05/03/2004 numac 2003202339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/12/2003 pub. 05/03/2004 numac 2004200344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van de artikelen 4 en 6 van het decreet van 17 juli 2002 betreffende de toekenning van toelagen aan plaatselijke overheden voor culturele infrastructuurprojecten

arrest

type arrest prom. 09/02/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004003092 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004009173 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Dendermonde Bij beschikking van 10 februari 2004 werd de heer Bellemans, W., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde aangewezen, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de type beschikking prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004009174 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Gent Bij beschikking van 6 februari 2004 werd de heer Aerts, R., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent aangewezen, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank uit te Bij be type beschikking prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004009175 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Ieper Bij beschikking van 9 januari 2004 werd Mevr. Tytgat, D., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Ieper aangewezen, vanaf 13 januari 2004, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken i type beschikking prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004009172 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Mechelen Bij beschikking van 9 februari 2004 werd de heer Valckenaers, P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Mechelen aangewezen om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rec type beschikking prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004009171 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 10 februari 2004 werd de heer Aldeweireldt, E., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze Bij be type beschikking prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004009170 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 6 februari 2004 werd de heer van Meerbeke, G., rechter in sociale zaken in de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 16 maart 2004, om het ambt van pla Bij bes type beschikking prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004009169 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Gent Bij beschikking van 16 januari 2004 werd de heer Vijnckier, Y., gewezen raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, in het arbeidshof te Gent, door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen om het ambt van plaatsvervangen Bij bes type beschikking prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004009176 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Kortrijk Bij beschikking van 26 januari 2004 werd de heer Vankeirsbilck, F., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk aangewezen om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze r

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004000046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 3 februari 2004, wordt Mevr. Marijke Van Limbergen tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004022119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 februari 2004, worden benoemd tot leden van a) er type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 3 februari 2004, wordt de heer Stephan De Taeye tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004000906 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur-afdelingshoofd Bij koninklijk besluit van 20 januari 2004, wordt de heer Stéphane Saint-Viteux, eerste auditeur, tot eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State benoemd.

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/02/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004031097 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2004/95 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1999 tot bepaling van de verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004009184 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Leuven : 1 ; - te Luik : 1 (voor een termijn eindigend op 10 april 2005); - te Namen : 1 (vanaf 1 december 20(...) - te Bergen : 1 (vanaf 1 juli 200

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004095026 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akten tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 9 februari 2004, wordt d - het g

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004008044 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-revisoren , (m/v), (rang 10), voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelij(...) Na deze selectie wordt e type bericht van selor prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004008043 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige boekhouders , (niveau B), voor alle federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut. Ref. ANG04806 Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatb(...) 1. Belg zi type bericht van selor prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004008045 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-revisoren, , (m/v), (rang 10), voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappel(...) Na deze selectie wordt ee

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het k De exame

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 05/03/2004 numac 2004011111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 04/0014 : HAL Holding N.V./GrandVision S.A. Op 13 februari 2004 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde Volgens
^