B.S. Index van de publicaties van 8 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/02/2002 pub. 08/03/2004 numac 2004015026 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Ecuador tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met h type wet prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004200531 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 174/2003 van 17 december 2003 Rolnummer 2609 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 2 en 4 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vree Het Arbit type wet prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004200606 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 177/2003 van 17 december 2003 Rolnummer 2803 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Mec Het Arbitr type wet prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004200604 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 175/2003 van 17 december 2003 Rolnummer 2770 In zake : de vordering tot schorsing van de wet van 22 april 2003 tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht, ingesteld Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004200350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Intrekking van de aanstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 9 januari 2004, wordt het koninklijk besluit van 22 november 2002 waarbij de heer Adam, Jean-François, aangesteld tot korpschef van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 05/12/2003 pub. 08/03/2004 numac 2004015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1857 betreffende de bevoegdheden van de consuls inzake legalisaties en gerechtelijke betekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004015047 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004 werd de heer Theofiel Baert, ambtenaar van de derde administratieve klasse, op datum van 1 november 2002, bevorderd tot de tweede Bij ko type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004200356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 16/02/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004022143 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2004, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004021016 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van standaardformulieren voor de overheidsopdrachten die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking type koninklijk besluit prom. 02/02/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1996 ter vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 2+, 2, 3 en 4, het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot va type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004200158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van paritaire subcomités voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 01/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004022157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministeriële omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 5 november 2002 dat de bijzondere voorwaarden bepaalt voor het voorschrijven van bepaalde immunologische geneesmiddelen door een dierenarts type koninklijk besluit prom. 19/01/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004003088 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Financiën van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004200574 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 4 februari 2004 wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Dinant, vanaf 4 februari 2004, voor een nieuwe periode van zes jaar erkend als instelling voor schuldbemiddeling, overeenkoms De erken type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004009187 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 26 februari 2004 : - wordt een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid-kandidaat-notaris van het Adviescomité van Notarissen voor de provincie : Luxemburg : - als effectief lid : de Namen : - als type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002009 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Fed type ministerieel besluit prom. 12/02/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004022142 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002012 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale Raad van Beroep type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep type ministerieel besluit prom. 10/02/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004003090 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van het vergoedingsstelsel voor de personeelsleden van de Administratie der douane en accijnzen in opdracht in Kosovo type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 12/02/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004022141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2001 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2003 pub. 08/03/2004 numac 2004035343 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1999 tot vaststelling van regelen inzake ambtenarenzaken en individueel personeelsbeheer in de diensten van de Vlaamse regering en in de Vlaamse openbare type besluit van de vlaamse regering prom. 20/02/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004035380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen

erratum

type erratum prom. 23/12/2003 pub. 08/03/2004 numac 2004200532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004022122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 februari 2004, dat in werking treedt d Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004022123 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 februari 2004, dat in werking treedt de da Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004009186 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2004, bladzijde 8923, regel 41, is de vacante plaats van administratief agent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste In het type vacante bettreking prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004009189 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - opsteller bij de griffie van de politierechtbank te Oudenaarde : 1; - beambte bij de griffie : van de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1; van de rechtbank van koophandel te Bergen : 1, - administratief

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004009188 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 is Mevr. Blaise, M., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, vast aangewezen tot eerste substituut-arbeidsauditeur bij deze rechtbank op datum van 1 maart 200 Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004009190 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 25 februari 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2004, blijft aan Mevr. Roba, R., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne, o Bij min

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004200609 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 11/2004 van 21 januari 2004 Rolnummer 2627 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 747,

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004200605 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 176/2003 van 17 december 2003 Rolnummer 2798 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 3, 4, 9 en 10, eerste lid, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 « tot wijziging van de be Het Arbitr

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 08/03/2004 numac 2004054183 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Claessens, Paula Paula Digna Hubertina Claessens, weduwe van Constantinus Koppen, geb Alvorens te b
^