B.S. Index van de publicaties van 9 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004014025 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vergunningen van vervoercommissionair. - Intrekking In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van ve Voor de type wet prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004014026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vergunningen van vervoercommissionair In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van vervoercommissio Voor d type wet prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004200607 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 1/2004 van 14 januari 2004 Rolnummers 2537, 2538 en 2556 In zake : de prejudiciële vragen over : - artikel 71, type wet prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004200608 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 3/2004 van 14 januari 2004 Rolnummer 2579 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 7 augustus 1986 houdende goedkeuring van de Europese Akte opgemaakt te Luxemburg op 17 februari 1986 en te Den Haag Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004022149 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type koninklijk besluit prom. 10/02/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004011094 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 90, 91 en 92 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, worden Mevr. Marie-Christine Belleville en de heer Vincent Triest, adviseurs van het Openbaar Ambt, volgens de regels van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van adviseur-generaal v Overeen type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004002017 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden die de Staat vertegenwoordigen binnen het Beheerscomité van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004009194 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Centrale Vrijzinnige Raad. - Erkenning van een lokaal centrum voor morele dienstverlening Bij koninklijk besluit van 19 februari 2004 wordt een lokaal centrum voor morele diens De geb type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004009192 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Centrale Vrijzinnige Raad. - Erkenning van een lokaal centrum voor morele dienstverlening Bij koninklijk besluit van 19 februari 2004 wordt een lokaal centrum voor morele diens De gebi type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004009191 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Centrale Vrijzinnige Raad. - Erkenning van een lokaal centrum voor morele dienstverlening Bij koninklijk besluit van 19 februari 2004 wordt een lokaal centrum voor morele diens De gebi type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004009193 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Centrale Vrijzinnige Raad. - Erkenning van een lokaal centrum voor morele dienstverlening Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 wordt een lokaal centrum voor morele diens De geb type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004200187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende berekening van de aanvullende vergoeding brugp type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2003202312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004200188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de syndicale waarborgen type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 oktober 2003 tot uitvoering van artikel 24, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 09/03/2004 numac 2003202238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, betreffende de vorming en financiering type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 augustus 2003 tot wijziging van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 5 augustus 2003 type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 27 februari 2002 ter bevordering van sociaal verantwoorde productie type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 09/03/2004 numac 2003202266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 200 type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2003202316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 09/03/2004 numac 2003202294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004000004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de accijnzen type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2003202197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de permanente vorming van arbeiders en de opleidingsi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vastlegging van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van conservatie en restauratie type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004011122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand februari 2004 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energi N c = 1,1331 N E = 1,3358 type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 09/03/2004 numac 2004011110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1, derde lid van het ministerieel besluit van 5 februari 2003 tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Econo type ministerieel besluit prom. 13/02/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004021027 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vastlegging van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van reproductie van foto's

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004031036 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2003, wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004031623 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 oktober 2003, wordt beschermd als monument omwille van zijn historische en artistieke waarde van de totaliteit van het goed gelegen Meerstraat 6 en Dalstraa Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004031062 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de gevels, de bedaking, de dragende structuren, de totaliteit van de kelders, m AFBAKENI type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004031050 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel, wegens hun historische, artistieke en esthetische waarde, van bepaalde delen van de - de tot type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004031624 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 oktober 2003, wordt beschermd als monument van het Nationaal Gedenkteken der Joodse Martelaren van België, gelegen Joodse Martelarensquare, te Anderlecht, b Besche type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004031061 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003, wordt ingesteld de proce(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004035354 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende inventarisatie, terugwinning en verwijdering van halonen

decreet

type decreet prom. 06/02/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004035332 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid voor wat betreft de milieuaudit en tot aanvulling ervan met een titel milieuvoorwaarden type decreet prom. 20/02/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004035360 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de Bijlagen I, II en III, aangenomen te Montreal op 29 januari 2000

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004003054 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard INLEIDING 1. Krachtens type bericht prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004003052 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2005 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, type bericht prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004003053 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Bericht in verband met de automatische indexering van de kadastrale inkomens en van de bedragen vermeld in artikel 16,

document

type document prom. 04/07/2003 pub. 09/03/2004 numac 2003036271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 type document prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004020037 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 9 maart 2004, om 8 u. 30 m. (*) (De vergadering zal verlengd worden en een lichte maaltijd zal worden aangeboden) Commissie voor Leefmil(...) Interpellatie van de heer Robert Delathouwer (N) tot de heer Didier Gosu

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004009165 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Aanwijzing. - Erratum In het uittreksel van het koninklijk besluit 4 februari 2004, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2004, blz. 9693, moet gelezen type erratum prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004031082 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 65 van 20 februari 2004, tweede uitgave, bl. 10253, akte nr. 2004/31078, Franse tekst, moet gelezen worden : « ... sis rue Comte de Flandre 38,... », in plaats van : « ...

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004020038 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Vrijdag 12 maart 2004, om 14 u. 30 m. (*) Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming(...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - Eventueel stemmingen.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004012018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 is de heer Sels, Georges, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Degey, Jean-Marie,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004009197 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 27 februari 2004 is de heer Marchandise, M., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Namen, gemachtigd om zijn ambt voort te zetten in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, van Het bero

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004095028 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akten tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 9 februari 2004, wordt d de cont

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 30 januari 2004 genomen krachtens het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit verbiedt het op de markt brengen en h Voor de type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 30 januari 2004 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, ap Voor de

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004020035 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 12 maart 2004, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. Voorstel van ordonnantie (van de heer Jean-Pierre Cornelissen) betreff(...) Voorstel van resolutie (van de heer Jan Béghin) betreffende de Alge type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004020036 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 12 maart 2004 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Mondelinge vraag. Mondelinge vraag van de heer Sven Gatz aan de heren Eri(...) 2. Dringende vragen. (*) (*) om 14 u. 30 m.

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004011121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 04/0015 : AXA Holdings Belgium/Verzekeringen van De Post. Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2004, blz. 10767, moe « (..

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 09/03/2004 numac 2004011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand februari 2004 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand februari 2004 vastgesteld op de volgen Iga = 0
^