B.S. Index van de publicaties van 10 maart 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004000024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 december 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling v type koninklijk besluit prom. 30/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004011103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van bepaalde leden van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2004 numac 2004007038 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** Bij koninklijk besluit ****. 4832 van 5 februari 2004, worden de aangestelde eerste meesters-chef kandidaat-**** : ****. ****; ****. **** en ****. **** ****, op 1 november 2003 aangesteld in de graad van **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2004 numac 2004009204 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Verstraeten, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Gavere. Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2004 numac 2004007034 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overplaatsingen van korps Bij koninklijk besluit ****. 4824 van 5 februari 2004 : Wordt vaandrig-ter-zee ****. ****, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps van de **** naar het Voor verder type koninklijk besluit prom. 04/03/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004022125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelli type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2004 numac 2004007035 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische Dienst. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 4826 van 5 februari 2004, wordt geneesheer-kolonel A. Vilet, op 1 februari 2004 aangewezen voor het ambt van commandant van de medische component. type koninklijk besluit prom. 06/02/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004007029 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2004 numac 2004007031 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Overgang van het actief kader naar het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 4818 van 5 februari 2004, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aangeboden door geneesheer-co Hij gaa type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 september 2003 tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan ambtenaren en agenten van het Bestuur dat voor het spoorve type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2004 numac 2004007036 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 4829 van 5 februari 2004, neemt kapitein-commandant vlieger M. Vanhaeren, anciënniteitsrang als kapitein-commandant vlieger op 27 september 1992. Voor verdere be type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004000031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van deel I tot deel V van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2003000911 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse we type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2004 numac 2004007033 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** Bij koninklijk besluit ****. 4821 van 5 februari 2004, wordt majoor ****. ****, van de landmacht, korps van de infanterie, tot het **** toegelaten op 1 oktober 2004 in toepassing der samengeordende wetten op Bij kon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/03/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004022124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de geneesmiddelen bedoeld in de artikelen 22, tweede lid, 1° en 44, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmid type ministerieel besluit prom. 25/02/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004007040 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/11/2003 pub. 10/03/2004 numac 2004031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 10/03/2004 numac 2004035387 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs Erratum type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2003 pub. 10/03/2004 numac 2004035069 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot het bepalen van de grenswaarde en de richtwaarde voor het nitraatresidu in uitvoering van artikel 13bis, § 1, en van de voorwaarden waaronder een derogatie van de bemestingsnormen en de bemestingsvoorwaarden in kwe

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200628 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200626 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Hoei type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200624 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Doornik type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200631 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Nijvel type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200630 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200622 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Luik type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200629 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Moeskroen type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200623 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Aarlen type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200627 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van La Louvière type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200625 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Charleroi

decreet

type decreet prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200661 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 18/12/2003 pub. 10/03/2004 numac 2004200651 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële eve type decreet prom. 18/12/2003 pub. 10/03/2004 numac 2004200650 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de voorwaarden waaronder de invoegbedrijven erkend en gesubsidieerd worden

bericht

type bericht prom. 11/02/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004000083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht

erratum

type erratum prom. 08/09/2003 pub. 10/03/2004 numac 2004000091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Errata

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 10/03/2004 numac 2004009203 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Mechelen Bij beschikking van 16 februari 2004 werd de heer Schools, J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Mechelen, aangewezen om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze recht

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2004 numac 2004007037 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4831 van 5 februari 2004, volgende benoemingen hebben plaats op 28 december 2003 : In de graad van reserveluitenant-k In de graad type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2004 numac 2004007032 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Koninklijke Militaire School Benoeming. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 4819 van 5 februari 2004 : wordt luitenant-kolonel S. ****, benoemd op 12 november 2003 in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend mi wordt majoor

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/03/2004 numac 2004009206 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Een plaats van advocaat bij het Hof van Cassatie is thans vacant. De sollicitaties voor dat openstaand ambt dienen binnen de vijftien dagen na deze bekendmaking toegestuurd te worden aan de heer Voorz

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/03/2004 numac 2004009205 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 maart 2004, dat in werking treedt op 29 februari 2004, is aan de heer Bogaert, M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Mol. Bij kon Bij koninklijk

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/03/2004 numac 2004200644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2004, die in werking treden de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt, wordt de heer VAN DER EECKEN, Jean, kamervoorzitter bij het hof van beroep te Brussel
^