B.S. Index van de publicaties van 11 maart 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004014044 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 16/02/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004011101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het opvolgingscomité, opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald i type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004003133 bron federale overheidsdienst financien Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting Bij koninklijk besluit van 12 februari 2004 is de heer J. Verschooten benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesti type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004011104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de aardgasdistributie-netbeheerders actief op het Belgisch grondgebied type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2003002199 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 1 december 2003, wordt de heer Hippe, Steven, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst in een betrekking van a Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004035346 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Onderscheidingen in de Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 januari 2004 : - worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde : - DE CRAEN Tony, hoofdmedewerker ; - D'HEUVAERT Anita, medewerker (15/11/2002); - worden d(...) - BARDIJN Marie-Rose, ass type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004002016 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 februari 2004, wordt de heer Michel Mertens, adviseur van het Openbaar Ambt, volgens de regels van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van adviseur-generaal van het Openbaar Ambt bij de Overeen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004022137 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de klinische biologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 25 februari 2004, wordt Dokter Coppens, Guy, van Genk, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesh type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004022139 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de cardiologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 25 februari 2004, wordt Dokter Reynders, Bruno, van Merksplas, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als genees type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004022136 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 25 februari 2004, wordt Dokter Impens, Nicole, van Ternat, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004022138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de kindergeneeskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 25 februari 2004, wordt Dokter De Schepper, Jean, van Asse, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als gen type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004022140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de orthopedie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 25 februari 2004, wordt Dokter Van Delm, Inge, van Holsbeek, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneeshee

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004200660 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van de graden van de ambtenaren overgeplaatst van het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen naar het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004200649 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de commissarissen van de "Société wallonne du Logement" binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 11/03/2004 numac 2004200659 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de bijzondere erkenning van de rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra voor bejaarden, psychiatrische verzorgingstehuizen en geïntegreerde diensten voor thuisverzorging type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004200648 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen

decreet

type decreet prom. 18/12/2003 pub. 11/03/2004 numac 2004200662 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/03/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004200664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Omzendbrief betreffende de voorlopige arbeidsvergunningen voor de Afghaanse onderdanen die in België een asielaanvraag hebben ingediend vóór 1 januari 2003

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004200653 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 8 januari 2004 in zake de b.v.b.a. Cabinet immobilier Marengo tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het A « Schen type bericht prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004003132 bron federale overheidsdienst financien Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004009183 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum Belgisch Staatsblad ****. 46 van 5 februari 2004, bladzijde 7147, **** tekst en **** tekst van het koninklijk besluit van 9 januari 2004, aan de genaamde op de ****

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004200697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 is de heer Hollevoet, Wim, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Waeyaert, Christian, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004022117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 12 februari 2004 wordt Mevr. De Cooman, Ingrid, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 december 2003, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004022167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 3 maart 2004, dat in werking t Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004200696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 is de heer Serru, Eddy, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de h

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004009207 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 maart 2004 is Mevr. Snepvangers, K., toegevoegd rechter in de politierechtbank te Brugge, benoemd tot rechter in de politierechtbank te Kortrijk. Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2004 :

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004200654 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 13 januari 2004 in zake D. Delruelle en anderen tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Schen

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004200665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 11/03/2004 numac 2004011130 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand februari 2004. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 81 van 9 maart 2004, tweede uitgave, blz. 13390, bericht nr. 11123, Franse tekst, moeten de prijzen van het aardgas gelezen worden als volgt : « Igd = 1,42
^