B.S. Index van de publicaties van 12 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004003109 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende vierde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 13/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004007030 bron ministerie van landsverdediging Wet tot invoering van nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers door bemiddeling van het Instituut voor Veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type wet prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004003148 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 45, 2710 19 49 en 2710 19 41 Gepubliceerd met toepassing van artikel 8, type wet prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004009195 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 februari 2004 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...) Bij koninklijk besluit van 1 type wet prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004200672 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 6/2004 van 14 januari 2004 Rolnummer 2670 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, 2 o, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, vóór de opheffing ervan bij de we Het Arbitragehof, s

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2003011611 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 juni 2003 wordt aan Mevr. Arlette Van den Branden, inspecteur bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, met ingang van 1 januari 2004, eervol ontslag uit haar functi Mevr. Va type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, inzake opleidingstijd type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 12/03/2004 numac 2003202289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, betref type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004000077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van een kiesbepaling van de programmawet van 22 december 2003 type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 september 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs inzake de geldigheidsduur van de rijbewijzen geldi type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 oktober 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad van burgemeesters type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004000055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen betreffende het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de artikelen 31, 32 en 33 van het koninklijk besluit van 17 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen type koninklijk besluit prom. 16/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2003202199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, betreffende de toekenning van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 11/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen van type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004011080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 14 januari 2004 wordt aan Mevr. Michèle Konings, adjunct-adviseur bij de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, met ingang van 1 december 2003 eervol ontslag Mevr. K type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004011081 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2003 wordt aan de heer Guido Pede, informaticus-directeur bij Informatie- en Communicatie-technologie, met ingang van 1 maart 2004, eervol ontslag uit zijn functies v De heer type koninklijk besluit prom. 17/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004009182 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele d type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004011108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationaal Instituut voor Radio-elementen Bij koninklijk besluit van 12 februari 2004 worden de heren B. Delvaux en J.-R. Drèze benoemd tot regeringscommissarissen bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, ter vervanging van de heren H. Dit bes type koninklijk besluit prom. 09/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004011088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 12/03/2004 numac 2004009109 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning en subsidiëring van organismen die voorzien in een gespecialiseerde omkadering voor burgers die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 12/03/2004 numac 2004009110 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de subsidiëring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn in een gerechtelijke procedure type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 12ter van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de soc type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingson type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de wijziging van artikel 32 van de collectieve type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de werkingsfaciliteiten voor de werknemersafgev type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende outsourcing type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van artikel 15, vierde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het budget type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de gewaarborgde minimumwedde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2003202119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Opvolgingscommissie voor de controlegeneeskunde type ministerieel besluit prom. 04/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004022131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 augustus 1993 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van dieren, sperma, eicellen en embryo's, van soorten waarvoor ten aanzie type ministerieel besluit prom. 25/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004035391 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 73 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 26/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 115 houdende registratie in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004011131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Deze tekst vernietigt en vervangt degene die verschenen is in het Belgisch Staatsblad nr. 420 van 3 december 2003, bl. 57697, bericht nr. 2003/11579. Personeel en Organisatie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 4 september 2003 wor type ministerieel besluit prom. 27/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004003094 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 maart 1999 - 2002 - 2004 - 2006, voor de periode van 4 maart 2004 tot 3 maart 2006 bevestigt type ministerieel besluit prom. 08/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2003202368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004014012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 2003 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 27/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004014020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit ter uitvoering van de koninklijke besluiten van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200681 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de « Société régionale d'Investissement de Wallonie » type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200682 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de afstand van goeden, rechten en schuldvorderingen van het Waalse Gewest aan het « Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique »

protocol

type protocol prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004015029 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1. Protocol van 12 februari 1981 tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart « Eurocontrol » van 13 december 1960, zoals gewijzigd door het op 6 juli 1970 te Brussel ondertekende A 2.

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004200666 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 30 januari 2004 in zake M. Mazza tegen M. Baiwir en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « Schen type bericht prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004200670 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 januari 2004 in zake F. D'Antuono tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Schen type bericht prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004200667 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 21 januari 2004 in zake M. Ruythooren en M. Smets tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « Is ar type bericht prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004200671 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 21 januari 2004 in zake de n.v. DaimlerChrysler Financial Services tegen P. Boldo, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitr 1. « Sc

bijakte

type bijakte prom. 08/12/2003 pub. 12/03/2004 numac 2004022071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel nr. 1 bij het protocolakkoord nr. 2 gesloten op 1 januari 2003, tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 en 138 van de Grondwet betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de uitvoering van punt 6

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004200673 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 29/2004 van 3 maart 2004 Rolnummers 2623 en 2645 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 157 van de programmawet van 2 augustus 2002, ingesteld door R. Harnie en J. Vandenbussche en door M. De Mulder en Het Arbitra

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200642 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 tot vaststelling van de programma's van de proeven inzake pedagogische bekwaamheid tot het onderwijzen binnen h

erratum

type erratum prom. 15/05/1999 pub. 12/03/2004 numac 2004029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het onderwijzend hulppersoneel van het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004009209 bron rechterlijke macht Rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen Bij beschikkingen van 15 januari 2004 werden de heren Bruls, N. en Péturkenne, J., door de voorzitter van de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen aangewezen om het ambt van plaatsv

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004011065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 december 2003 werden met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Officier De heren : Julien Coppens, Zoersel; Jacques Van den Bogaert, Aartselaar. Zij zullen het Kroonorde Officier De her type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004011064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2004 werden met ingang van deze datum benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heer Fernand Bernard Momalle. Mevr. Irène Descamps, Bergen. Z Kroonorde Ridder De h

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004031114 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2003/413 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Franstalig Brussels Ins

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004021032 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Vacante betrekking van adviseur-generaal Oproep tot kandidaten Bij Federaal Wetenschapsbeleid is een betrekking van adviseur-generaal te begeven in de personeelsformatie van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Cu(...) Deze betrek type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004009211 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 1, vanaf 1 september 2004 ; - adjunct-griffier : - bij het vredegerecht van het kanton Zandhoven : 1; - bij de politierechtbank te Leuven : 1(...) - beambte bij de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004009210 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 februari 2004, in werking tredend op 31 maart 2004, is Mevr. Michaux, J., hoofdgriffier van de politierechtbank te Marche-en-Famenne, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspr Bij konin

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004200668 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 29 januari 2004 in zake het openbaar ministerie tegen B. Dogan en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof i « Schen

lijst

type lijst prom. 30/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004011070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004015048 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 3 maart 2004 hebben H.E. de Heer Sven Alkalaj, de Heer José Jerônimo Moscardo de Souza, Mevrouw Milica Pejanovic-Djurisic en de heer José Antonio Amorim Dias de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie H.E

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004003113 bron federale overheidsdienst financien Hoge Raad van Financiën Jaarverslag 2003 1. Samenstelling van de Hoge Raad van Financiën Voorzitter : REYNDERS, D. Minister van Financiën Vice-Voorzitter : PEETERS, T. Hoogleraar emeritus aan de Katholieke Universiteit Leu(...) Leden : A. Aangedui

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004012071 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Bergen Op 17 februari 2004 werd de heer Marin, Louis, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Bergen, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magist type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004012069 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Bergen Op 17 februari 2004 werd Mevr. Huez, Renée, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Bergen, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraa type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004012070 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Bergen Op 17 februari 2004 werd de heer Luijkx, Willy, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Bergen, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervang

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004008041 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie jurist voor alle federale overheidsdiensten, ministeries en instellingen van openbaar nut (AFG03812) (rang 10A). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 1.(...) 2. Denis, type bericht van selor prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004008033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige medewerkers (m/v) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en sommige Vlaamse openbare instellingen (ANV03034). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden(...) 1. Verhaest, type bericht van selor prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004008037 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige maatschappelijk assistent voor het Fonds voor Arbeidsongevallen (AFG03813). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd. 1. Rousseaux, Vince(...) 2. Malemprez, type bericht van selor prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004008025 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige maatschappelijk assistenten voor het Fonds voor Arbeidsongevallen (ANG03813). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Demey, Karin, Sint-Stevens-Woluwe 2(...) 3. Toye, Rendel type bericht van selor prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004008031 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** industriële ingenieurs vervoer van gevaarlijke goederen (rang 10) voor de **** **** en **** (****03015). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating ****(...) 1. **** type bericht van selor prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004008038 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige jurist voor alle federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut (ANG03812). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Mabilde, Bert, Maarkedal 2.(...) 3. Roelens, type bericht van selor prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004008032 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** koks voor de verschillende ****-centra in **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. De ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004008036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-adviseur van het leefmilieu voor de buitendiensten FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen v(...) 1. Meurant, type bericht van selor prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004008030 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en sommige Vlaamse openbare instellingen (ANV03035). - Uitsla(...) Rangschikking van de g

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004003122 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 557 van 20 februari 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004003121 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 573 van 20 februari 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 12/03/2004 numac 2004003123 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 445 van 10 februari 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^