B.S. Index van de publicaties van 15 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/05/2003 pub. 15/03/2004 numac 2003015105 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, type wet prom. -- pub. 15/03/2004 numac 2004009196 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 11 februari 2004 is machtiging verleend aan ***** geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****,(...) Bij koninklijk besluit van 11 ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/02/2004 pub. 15/03/2004 numac 2003202165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2003, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het sectoraal akkoord 2003-2004 ter uitvoering van het type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 15/03/2004 numac 2004000045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2004 numac 2004012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenningscommissie inzake betaald educatief verlof Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2004, wordt de heer Wim Van Goethem benoemd tot effectief lid van de Erkenningsco Bij het type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 15/03/2004 numac 2004000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 30 oktober 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varken type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 15/03/2004 numac 2004007063 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende ontslag van twee leden van de raad van beheer van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 20/02/2004 pub. 15/03/2004 numac 2004022148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 15/03/2004 numac 2004000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie "Rechten van de Patiënt" ingesteld bij artikel 16 van de wet van type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 15/03/2004 numac 2004000057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van 2003 tot wijziging van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 15/03/2004 numac 2003202310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 15/03/2004 numac 2004000043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 december 2002 betreffende het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels van menselijke oorsprong alsook type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 15/03/2004 numac 2004200159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 15/03/2004 numac 2003012649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de bestaanszekerheid van de type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 15/03/2004 numac 2004200176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de arbeidsduur en de bezoldiging van het rijdend personeel tewerkgesteld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2004 numac 2004011113 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Definitieve toelating aan een maatschappij voor onderlinge borgstelling om borgstellingsverrichtingen te beoefenen Bij ministerieel besluit van 1 maart 2004 wordt aan de vennootschap « Maatschappij voor Onderlinge Borgstelling voor Krediet aan d Dit m type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2004 numac 2004011124 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uitbreiding van het controledomein van de N.M.B.S. voor het controleren van haar elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 3 maart 2004 mag het « Bureau voor Wettelijke Controles » van de N.M.B.S. instaan voor de controles van de laa

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2003 pub. 15/03/2004 numac 2004200693 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2004 pub. 15/03/2004 numac 2004200657 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Commissie van beroep die uitspraak doet over de beroepen ingediend tegen de beslissingen van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » i.v.m type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 15/03/2004 numac 2004200692 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan die diensten

decreet

type decreet prom. 20/02/2004 pub. 15/03/2004 numac 2004035381 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/12/2003 pub. 15/03/2004 numac 2003000932 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 34 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2004 ten behoeve van de politiezone

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/03/2004 numac 2004200669 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij twee vonnissen van 18 december 2003 in zake de arbeidsauditeur tegen A.-M. Szür en J. De Keersmaeker en in zake het openbaar ministerie en de « Sche

document

type document prom. -- pub. 15/03/2004 numac 2004095029 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 16 februari 2004, wordt aan de voorzorgsin Deze b

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/03/2004 numac 2004009212 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 maart 2004 : - is aan de heer Brouwers, S., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het negende kanton Antwerpen. Het is hem ver - is aan de

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 15/03/2004 numac 2004011117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 1 maart 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 18 mei 1994, betreffende de elektromagnetische compatibiliteit verbiedt het op de markt brengen en he Dossier
^