B.S. Index van de publicaties van 16 maart 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2004 numac 2004022154 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 20 februari 2004 wordt, met ingang van 1 november 2004, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van ingenieur verleend aan de heer Cobbaert, Etienne, die aanspraak heeft op een rus Bij hetz type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 16/03/2004 numac 2003000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 december 1993 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controle daarop en van regl type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2004 numac 2004012068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 maart 2004 wordt aan de heer Verzeele, Johny, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brugge Belanghe type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004200593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46quaterdecies van 17 december 2003, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 199 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2004 numac 2004022153 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 20 februari 2004 wordt, met ingang van 1 oktober 2004, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van dierenarts verleend aan de heer Meeusen, Achille, die aanspraak heeft op een rust Bij hetz type koninklijk besluit prom. 18/02/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004011107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring der proeven-tarieven, vastgesteld door de Bestuurscommissie van de Proefbank voor vuurwapens type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004200592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17vicies septies van 17 december 2003, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 decembe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/03/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004021031 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004035379 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004200679 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Commission régionale d'Aménagement du Territoire » type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004200678 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 tot aanwijzing van de leden van de « Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes » type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004200680 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat gekwalificeerd is om te waken over de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet dat uitgebaat wordt door de openbare vervoersmaatschappij Waals-Brabant en tot intrekking type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004200685 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot wijziging en vaststelling van de samenstelling van de sturingsraad van het Waarnemingscentrum inzake Mobiliteit

decreet

type decreet prom. 17/11/2003 pub. 16/03/2004 numac 2004033011 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/03/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004002018 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 542. - Vakantiegeld 2004

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/03/2004 numac 2004018021 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Leterme, Yves, wonende te 8900 Ieper, Briekestraat 22, en Suys, Raf, wonende te 9420 Erpe Deze za type bericht prom. -- pub. 16/03/2004 numac 2004018020 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De Belgische Professionele Vereniging van Neurologen en Psychiaters, met zetel te 1050 Br Deze z type bericht prom. -- pub. 16/03/2004 numac 2004003143 bron federale overheidsdienst financien Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type bericht prom. -- pub. 16/03/2004 numac 2004018022 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Aelvoet, Chris, wonende te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 95, en de B.V.B.A. VBH-BEHEER, me Deze za

document

type document prom. -- pub. 16/03/2004 numac 2004022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk b Bij het

erratum

type erratum prom. 28/11/2003 pub. 16/03/2004 numac 2004035393 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees. - Erratum type erratum prom. 28/11/2003 pub. 16/03/2004 numac 2004035392 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de extra betalingen in de sector rundvlees. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 16/03/2004 numac 2004012073 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 5 maart 2004 werd de heer Frans Gielen, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, door Mevr. de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 1 juli 2004, het am type beschikking prom. -- pub. 16/03/2004 numac 2004012074 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 5 maart 2004 werd de heer Cesar Van Moeseke, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, door Mevr. de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 1 juni 2004, h

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/03/2004 numac 2004022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming va Bij

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/11/2003 pub. 16/03/2004 numac 2004033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht 5320/EX/V/B/II type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/11/2003 pub. 16/03/2004 numac 2004033002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht 5321/EX/V/B/II type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/11/2003 pub. 16/03/2004 numac 2004033009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot regeling van de begrotingscontrole type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/11/2003 pub. 16/03/2004 numac 2004033013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer alsmede de leiding van het "Mediacentrum van de Duitstalige Gemeenschap", dienst met autonoom beheer

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/03/2004 numac 2004003126 bron rentenfonds Lijst van de leden van de gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten Toestand op 31 december 2003 Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de buiten(...) 1. In Be

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/02/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004031109 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 februari 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1971 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/02/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 16/03/2004 numac 2004200674 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 30/2004 van 3 maart 2004 Rolnummers 2642 en 2643 In zake : de beroepen tot vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 « tot wijziging van het administratief en geldelijk statuut van Het Arbit type arrest uittreksel prom. -- pub. 16/03/2004 numac 2004200675 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 31/2004 van 3 maart 2004 Rolnummer 2648 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 4, 22, 23, 25 en 26 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 19 juli 2002 « houdende wijziging van Het Arbitr

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 16/03/2004 numac 2003054163 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Neckers, Martha Mevr. Martha Gabriëlla Neckers, geboren te Slijpe op 16 oktober 1901 Alvorens te

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 03/02/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004003039 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Fun For Life », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^