B.S. Index van de publicaties van 17 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004022166 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 16 december 2003 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering v Interp

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004012017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 12/02/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004022146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördine type koninklijk besluit prom. 06/02/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004022105 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004015052 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - ministerieel besluit van 6 november 2003 : de heer Charle - koninklijk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004200686 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Wegen van het Waalse Gewest Bij ministerieel besluit van 19 januari 2004 wordt het wegvak van de gewestweg nr. N365 genaamd « Armentieresstraat », gelegen tussen de Franse grens en het kruispunt met de « Drie-Bisdommenstraat » type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004200683 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 13 februari 2004 wordt de beraadslaging goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Moeskroen voor de belastingjaren 2004 tot 2006 een belasting op de bankinstellingen vaststelt, met u type ministerieel besluit prom. 01/03/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004035415 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende oprichting van een Adviescomité ter advisering van het beschikbaar stellen van woongelegenheden en percelen ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende regeling van het beheer van het Inv type ministerieel besluit prom. 12/02/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004022118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verdeling van de betrekkingen van de personeelsformatie van de wetenschappelijke instelling van de Staat "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid" type ministerieel besluit prom. 11/02/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004003127 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende toelating tot voleindiging van het lopend mandaat van lid van het College van Censoren van de Nationale Bank van België

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten Bekendmaking in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 april 2002. 1. In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2002 werd het koninklijk besluit gepublicee 2. Artikel

document

type document prom. 18/02/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Proces DUTROUX - Afwijkingen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd type document prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004020043 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Verenigde vergadering Agenda Donderdag 18 maart 2004, om 14 u. 30 m. (*) Commissie voor de Gezondheid Overleg Druggebruik Brussel : - Voortzetting v(...) _______ Nota (*) Behalve in de gevallen bedoeld in artikel 32.1 a en b van type document prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004009198 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. Gewone zittijd van mei 2004 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegad Voorver type document prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004020042 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Woensdag 17 maart 2004, om 14 u. 15 m. (*) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Mondelinge vraag Mev(...) - Mondelinge vraag van de heer Benoît Cerexhe (F) aan de heer Jos Chaber

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004200645 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004200646 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004200618 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/01/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004200617 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-Commissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004200619 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 houdende aanstelling van de leden van het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan en van de Regeringscommis

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004003150 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolies van de GN-codes 2710 19 45, 2710 19 49 en 2710 19 41. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 86 van 12 maart 2004, tweede uitgave, bl. 14194, bericht nr. 2004/03148, moet bijgevoegd worden :

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004009215 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hoei : 2. Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2003 en 3 februari 2004. type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004009217 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 1; - beambte bij de griffie van de rechtbank van kooph - adjunct-se

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004007051 bron ministerie van landsverdediging Normale werving van kandidaat-beroepsonderofficieren in 2004 1. In 2004 wordt een wervingssessie van kandidaat-beroepsonderofficieren voor de volgende vormingscyclussen georganiseerd : a) Niveau 3+, technisch en niet(...) b) Niveau 2, technisch en n type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004007052 bron ministerie van landsverdediging Normale werving van kandidaat beroepsonderofficieren in 2004 1. In 2004 wordt een wervingssessie van kandidaat-beroepsonderofficieren voor de volgende vormingscyclussen georganiseerd : a) Niveau 3+, technisch en(...) b) Niveau 2, technisch en niet-t type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004007046 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren in 2004 1. In 2004 wordt een wervingssessie van kandidaat-hulpofficieren georganiseerd. 2. Inschrijvingen : a) De inschrijvingsdossiers moeten ingediend worden bij een Defensie(...) b) De inschrijvingen worden af type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004007050 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving van kandidaat beroepsofficieren in 2004 (Franstalige taalstelsel). 1. In 2004 wordt een wervingssessie van de bijzondere werving van kandidaat beroepsofficieren (piloten), die houder zijn van een diploma van universi(...) 2. Inschrij type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004007054 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving van kandidaat-beroepsonderofficieren in 2004 1. In 2004 wordt een wervingssessie van de bijzondere werving van kandidaat-beroepsonderofficieren, die houder zijn van een diploma van het hogere onderwijs(...) 2. Inschrijvingen a) De type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004007048 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving van kandidaat beroepsofficieren in 2004 1. In 2004 wordt een wervingssessie van de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair onderwijs of van (...) 2. Inschrijvingen a) De type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004007042 bron ministerie van landsverdediging Normale werving van kandidaat-beroepsofficieren in 2004 1. In 2004 wordt een wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende vormingscyclussen georganiseerd : a) Koninklijke Militaire School, Polytech(...) b) Koninklijke Militaire Sc type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004007044 bron ministerie van landsverdediging Aanvullende werving van kandidaat-beroepsofficieren in 2004 1. In 2004 wordt een wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren, in het bezit van een getuigschrift van universitair onderwijs georganiseerd voor de Medisc(...) 2. Inschrijvingen : a) De type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004007043 bron ministerie van landsverdediging Aanvullende werving van kandidaat-beroepsofficieren in 2004. 1. In 2004 wordt een wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren, in het bezit van een getuigschrift van universitair onderwijs, georganiseerd voor de (...) 2. Inschrijvingen a) De insch type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004007047 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving van kandidaat beroepsofficieren in 2004 1. In 2004 wordt een wervingssessie van de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair onderwijs of(...) 2. Inschrijvingen : a) De ins type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004007041 bron ministerie van landsverdediging Normale werving van kandidaat-beroepsofficieren in 2004 1. In 2004 wordt een wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende vormingscyclussen georganiseerd : a) Koninklijke Militaire School, Pol(...) b) Koninklijke Militaire School, type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004007045 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren in 2004 1. In 2004 wordt een wervingssessie van kandidaat-hulpofficieren georganiseerd. 2. Inschrijvingen : a) De inschrijvingsdossiers moeten ingediend worden bij een Def(...) b) De inschrijvingen worden afgeslo type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004007049 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren in 2004 (Nederlandstalig taalstelsel) 1. In 2004 wordt een wervingssessie van de bijzondere werving van kandidaat -beroepsofficieren (piloten), die houder zijn van een diploma van univ(...) 2. Inschrij type aanwerving prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004007053 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving van kandidaat-beroepsonderofficieren in 2004 1. In 2004 wordt een wervingssessie van de bijzondere werving van kandidaat-beroepsonderofficieren, die houder zijn van een diploma van het hoger onder(...) 2. Inschrijvingen a) De insch

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004009216 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 maart 2004, uitwerking hebbend met ingang van 15 februari 2004, is aan Mevr. Houtteman, E., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerp Bij kon

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004022145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 127.990 van de Raad van State van 10 februari 2004 vernietigt het koninklijk besluit van 23 december 1993 betreffende de vrijstelling van milieutaks verschuldigd op fytofarmaceutische producten

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004009032 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 6 10 januari 2004 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 36/2004 van de Commissie van 9 januari 2004 tot vaststelling van forfai(...) * Verordening (E type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004009031 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 1 3 januari 2004 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 2003 betreffende de toepassing(...) Verordening (EG)

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004003049 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij - Loterij met biljetten, "WIN FOR LIFE" genaamd Overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "WIN FOR LIFE" genaamd - van de verkoop van de bil type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 17/03/2004 numac 2004003048 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij - Loterij met biljetten, "PRESTO" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "PRESTO" genaamd, een ope - van de verkoop van de bil
^