B.S. Index van de publicaties van 18 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/01/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004015009 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de wijziging van artikel 1 van het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te heb type wet prom. 07/02/2003 pub. 18/03/2004 numac 2003015195 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Zijne Majesteit de Sultan en Yang Di-Pertuan van Brunei Darussalam inzake luchtvervoer, en de Bijlage, gedaan te Brussel op 18 februari 1994 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2004 numac 2004009223 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 januari 2003, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Leclercq, J.-P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Edingen. Bij konin type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004009094 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004022015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van die type koninklijk besluit prom. 03/03/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004022170 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 37sexies en 37septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/03/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 januari 2004 tot vastlegging van de modellen van formulieren die moeten worden gebruikt ter uitvoering van de wet van 31 december 2003 houdende invoeri type koninklijk besluit prom. 05/03/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 15 januari 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varken type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004012006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die individuele verwarmingsapparaten, verwarmingsketels en invoegstukken, centrale verwarmingsapparaten en schoorsteenkachels ontwerpen en vervaardigen, gelegen in de provincie Namen en die onder type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004200276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van type koninklijk besluit prom. 17/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende d type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004200180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor groentenconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbe type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004012005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van meettransformatoren gelegen in Beyne-Heusay en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclu type koninklijk besluit prom. 17/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 01/03/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004012025 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitbreiding van het toepassingsveld van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector tot de Vlaamse Radio- en Televisieomroep

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004031073 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de inhoud en werkwijze van de periodieke evaluatie van de fysieke conditie van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/03/2004 numac 2003031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2003 wordt de heer Mestach, Philippe, adjunct, ambtshalve uit zijn functies ontheven op 30 november 2003 's avonds. Het beroep van nietigverklaring van Deze termi type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004031068 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toepassing van een vervoerplan op privaat- of publiekrechtelijke instellingen die op dezelfde plaats meer dan tweehonderd werknemers tewerkstellen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/01/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004031072 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlening van een dotatie aan de M.I.V.B. voor de dekking van prestaties van de Bijzondere Studiedienst voor het jaar 2004 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/03/2004 numac 2003031609 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2003 wordt de heer Baudewyn, Marc, adjunct, vanaf 1 december 2003 benoemd tot eerste adjunct bij de Directie Wegen - Cel Boekhouding bij h(...) Bij besluit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004031080 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het Adviescomité opgericht bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/03/2004 numac 2004031017 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 oktober 2003 wordt de heer ENGELS, Guy, vanaf 1 augustus 2003 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van attaché binnen het Nederlands taalk Bij be type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/01/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004031071 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 2 april 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004035416 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algeme type besluit van de vlaamse regering prom. 20/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004035418 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 betreffende de steun voor ecologie-investeringen door ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/03/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004035401 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Studiedienst van de Vlaamse regering"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004200738 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diens type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2003 pub. 18/03/2004 numac 2004200737 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004200747 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sommige uitvoeringsbepalingen van het decreet van 3 juli 2003 tot oprichting van het "Centre wallon de Recherches agronomiques" en van een Oriëntatie- en evaluatiecomité voor landbouwkundig onderzoek

decreet

type decreet prom. 13/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004035376 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende maatregelen tot behoud van erfgoedlandschappen

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/03/2004 numac 2004200700 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 9 januari 2004 in zake de v.z.w. Partena tegen P. Foret, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 19 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 18/03/2004 numac 2004200712 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 28 januari 2004 in zake C. Bryssinck tegen M. Joniaux, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 29 ja « Schen type bericht prom. 09/12/2003 pub. 18/03/2004 numac 2004000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven. - Verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsraden van 13 juni 2004. - Bericht. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/03/2004 numac 2004200564 bron ministerie van de franse gemeenschap Erkenningen van het bezit van het brevet voor overheidsmanagement Een besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 december 2003 bevestigt uitdrukkelijk dat, bij toepassing van artikel 60 van het besluit van de Regering van 27 maart Een bes

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/03/2004 numac 2003031626 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Personeel. - Bevorderingen. - Errata Bij beslissing van de raad van bestuur van 26 september 2003 is Mevr. Agnes Vereertbrugghen, bestuurssecretaris, bevorderd tot de Bij bes type erratum prom. 12/12/2003 pub. 18/03/2004 numac 2004035417 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende alge type erratum prom. 03/06/2003 pub. 18/03/2004 numac 2004031055 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het administratief toezicht en de financiële, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Erratum type erratum prom. 19/07/2001 pub. 18/03/2004 numac 2004031099 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende regeling van het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

arrest

type arrest prom. 20/11/2003 pub. 18/03/2004 numac 2004031009 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 03/512 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2003. - Uittreksel

beschikking

type beschikking prom. 19/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004031086 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 april 1999 betreffende het voorkomen en het beheer van afval van producten in papier en/of karton type beschikking prom. 11/03/1999 pub. 18/03/2004 numac 2004031060 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, en met de Bijlagen 1 type beschikking prom. 19/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004031087 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot instelling van het financieel coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot instelling van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Brusselse instellingen van algemeen belang type beschikking prom. 19/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004031088 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 13 april 1995 betreffende de pensioenregeling van de personeelsleden van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het type beschikking prom. 19/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004031085 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2004 numac 2004031123 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Er wordt drie betrekkingen van assistent behorend tot het Nederlands taalkader vacant verklaard bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (...) Deze exter type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2004 numac 2004031122 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Er wordt een betrekking van assistent behorend tot het Frans taalkader vacant verklaard bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG); (...) Deze exter type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2004 numac 2004031121 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Er wordt een betrekking van ingenieur behorend tot het Frans taalkader vacant verklaard bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG); (...) Deze exter type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2004 numac 2004031124 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Er worden zeven betrekkingen van assistent behorend tot het Frans taalkader vacant verklaard bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MB(...) Deze extern

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/03/2004 numac 2004009222 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2003, dat in werking treedt op 31 maart 2004, is Mevr. Vrints, M., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op haar verzoek, in ruste gesteld. Z Bij konink

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 20/11/2003 pub. 18/03/2004 numac 2004031008 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 03/511 houdende bekrachtiging van verordening nr. 03/03 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2003
^