B.S. Index van de publicaties van 19 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/02/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004003118 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat en van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Muntfonds » van het jaar 2000 type wet prom. 09/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004009220 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de overgangsregeling van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen type wet prom. 11/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004009219 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot de benoeming van magistraten in overtal type wet prom. 10/02/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004003119 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat en van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Muntfonds » van het jaar 2001

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004022176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2003 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 05/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004000124 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taaltrappen van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestu type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004014045 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van een Nederlandstalig lid van de dienst ombudsman voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 maart 2004 wordt aan de heer Hoens, Raymond, op het einde van de maand juli 2004, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 wordt aan de heer Breeveld, Pierre, op het einde van de maand april 2004, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 wordt aan de heer Barreau, André, op het einde van de maand april 2004, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 wordt aan de heer Rosemboom, André, op het einde van de maand maart 2004, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004012019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 wordt aan de heer Bovy, Urbain, op het einde van de maand juli 2004, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Betonindustrie type koninklijk besluit prom. 20/02/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004022163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der Dierenartsen en de dierenartsen die er zetelen type koninklijk besluit prom. 01/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004009213 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van de begroting en de rekeningen van de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende cent type koninklijk besluit prom. 15/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004022175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 15/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004012015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004011146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende honing ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk Gelet op de we type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011148 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentensappen en bepaalde soortgelijke producten type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bereiding en het op de markt brengen van voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, vruchtengelei, vruchtenmarmelade, kastanjepasta en smeerbare vruchtenstroop type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie type koninklijk besluit prom. 10/02/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004002008 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 15/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004012016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 29, § 4, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004022172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende suikers type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de vaste secretaris van het secretariaat van het Opvolgingscomité opgericht door artikel 3 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het be type ministerieel besluit prom. 10/02/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004035446 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIh, j, k type ministerieel besluit prom. 12/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 08/05/2003 pub. 19/03/2004 numac 2004200748 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende afwijking van de bepalingen van artikel 590, titel III, van het ARAB houdende het dichtheidsonderzoek van de opslagruimtes voor ontvlambare vloeistoffen door het invoeren van een nieuwe onderzoekstechniek : de onderdruktest type ministerieel besluit prom. 01/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004014046 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem type ministerieel besluit prom. 20/02/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004014043 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 19/03/2004 numac 2004035410 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2003 pub. 19/03/2004 numac 2004035436 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003 tot vaststelling van de salarisschalen van het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004200755 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Verviers type besluit van de waalse regering prom. 04/02/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004200754 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 februari 2003 houdende oprichting van een Sociaal Waterfonds in het Waalse Gewest en tot bepaling van de desbetreffende modaliteiten

decreet

type decreet prom. 05/02/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004031108 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004014038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directie Wegverkeer Dienst Voertuigen Omzendbrief betreffende de verlaagde voertuigen (cat. M1) De Minister van Mobiliteit, Aan..., In het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de (...) Artikel 23sexies,

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004200734 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij vonnis van 14 januari 2004 in zake de n.v. Fortis Bank tegen P. Arets en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004018023 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De C.V.B.A. « Dijledal, Sociale Huisvesting Leuven », met zetel te 3010 Leuven, Lolanden Deze

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004022160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch comité voor de zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 februari 2004 dat in werk Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004012023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 is de heer Lommel, Roger, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Casin, Claude, wiens ma type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004000140 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 5 maart 2004 wordt Mevr. Van Coppenolle, Nadine, benoemd tot hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone Charleroi. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004022159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de plaatsvervangende voorzitter Bij koninklijk besluit van 20 februari 2 Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004009228 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, die in werking treedt op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtel type vacante bettreking prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004009225 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het arbeidshof te Luik : 1, vanaf 1 oktober 2004 ; - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren : 1; - bij de arbeidsrechtbank te Gent : 1; - beambt(...) - secretaris bij

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004007055 bron ministerie van landsverdediging Normale werving van kandidaat-beroepsvrijwilligers in 2004 1. In 2004 worden wervingssessies van kandidaat-beroepsvrijwilligers georganiseerd. 2. Inschrijvingen : a) De inschrijvingsdossiers moeten ingediend (...) b) De voorwaarden tot deelneming aa type aanwerving prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004007058 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-vrijwilligers korte termijn in 2004 1. In 2004 worden wervingssessies van kandidaat-vrijwilligers korte termijn georganiseerd. 2. Inschrijvingen a) De inschrijvingsdossiers moeten ingediend w(...) b) De voorwaarden tot deelnemi type aanwerving prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004007056 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-beroepsvrijwilligers in 2004 1. In 2004 worden wervingssessies van kandidaat-beroepsvrijwilligers georganiseerd. 2. Inschrijvingen a) De inschrijvingsdossiers moeten ingediend worden bij een (...) b) De voorwaarden tot deelnemi type aanwerving prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004007057 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-vrijwilligers korte termijn in 2004 1. In 2004 worden wervingssessies van kandidaat-vrijwilligers korte termijn georganiseerd. 2. Inschrijvingen a) De inschrijvingsdossiers moeten ingedi(...) b) De voorwaarden tot deelneming aa

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004009226 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 maart 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 30 oktober 2003, is het aan de heer Nys, A., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Tongeren ee Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004009224 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 maart 2004 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, Mevr. Jans, D., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op - voorlopig

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/12/2003 pub. 19/03/2004 numac 2004033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aan

lijst

type lijst prom. 03/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011125 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004042003 bron ministerie van financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 19/03/2004 numac 2004040612 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 31 december 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^