B.S. Index van de publicaties van 22 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004009218 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 2 maart 2004, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens **** **** kon type wet prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004009208 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 februari 2004 is machtiging verleend aan ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, (...) **** **** type wet prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004040211 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 november 2003 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikelen 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004014054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 09/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004002023 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004000139 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de bezoldigingsregeling van sommige leden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 05/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 29, 86, 207 en 227 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 08/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004011127 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2004 type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022144 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde producten bestemd voor menselijke consumptie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004002027 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 13 februari 2004 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Mevr. Draye, Renilde J.F., adviseur; De heer Medda, François, adviseur Ridder De heer Brouir, Jean-Noël M.R.J., De heer Durgtel, Michel type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende productnormen voor voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/11/2003 pub. 22/03/2004 numac 2004011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2000 betreffende de activiteiten van de voorzorgsinstellingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004021033 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Arbitragehof. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 15 maart 2004, dat in werking treedt op 26 maart 2004, wordt de heer Lucien FRANCOIS, rechter van het Arbitragehof, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is d type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004200782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 maart 2004 wordt aan de heer Desmet, Rik, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank van Belanghe type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004011112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200757 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bevordering van de milieuvriendelijke elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200740 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, vice-voorzitter en leden van de Erkenningscommissie voor geïntegreerde gezondheidsverenigingen

decreet

type decreet prom. 11/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200753 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot instelling van de controle van de verkiezingsuitgaven aangegaan voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200758 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de tarifering en de algemene voorwaarden van de openbare waterdistributie in het Waalse Gewest type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200761 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/11/2003 pub. 22/03/2004 numac 2003000931 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 40 betreffende sommige verloven toegekend in 2004 Duitse vertaling type omzendbrief prom. 23/01/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004000114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Circulaire tot vervanging van de circulaire van 8 mei 2003 betreffende de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse verta type omzendbrief prom. 27/10/2003 pub. 22/03/2004 numac 2004000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief SPV-03 betreffende de methodes gebruikt bij de uitoefening van bewakeningsactiviteiten. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 10/12/2003 pub. 22/03/2004 numac 2004000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Overheidsopdrachten onderworpen aan de Europese bekendmaking. - Lessen te trekken uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 16/05/2003 pub. 22/03/2004 numac 2003000930 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende wijzigingen en collectes in het wachtregister Duitse vertaling type omzendbrief prom. 08/05/2003 pub. 22/03/2004 numac 2003000922 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 11/07/2002 pub. 22/03/2004 numac 2004000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 05/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004031069 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Rondzendbrief betreffende bedrijfsvervoerplannen type omzendbrief prom. 24/12/2003 pub. 22/03/2004 numac 2004000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 41 : nadere richtlijnen inzake de evaluatie van bepaalde mandaathouders. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 10/12/2003 pub. 22/03/2004 numac 2004000017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de huidige of toekomstige lid-Staten van de Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 13

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004003159 bron federale overheidsdienst financien Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 5,

document

type document prom. 16/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beslissing van de Directeur-generaal van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid betreffende de voorwaarden voor het in de handel brengen van lichtgevende imitatie-fopspenen type document prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004022171 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk beslui Bij hetzel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200663 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor het overleg met de representatieve studentenorganisaties op communautair vlak

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Erratum In het bericht bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2003, tweede editie, blz. 37063, worden de woorden « De Minister van Binnenlandse Zaken heeft » vervangen door de woorden « Overeenkomstig artikel 55 van he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004031131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Openstaande betrekking van Directeur-generaal bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot kandidaten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van andere overheden De betrekking van Directeur-g De DBDM

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004009230 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 maart 2004 : - is de heer Somers, Ph., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Herentals; - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, Bij koninklij

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004021034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Arbitragehof Voordracht van een lijst van twee kandidaten door de Kamer van volksvertegenwoordigers Tijdens zijn vergadering van 11 maart 2004 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de volgende lijst van twee kandidaten voorgedragen voor de Eerste type lijst prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004041303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type lijst prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004011043 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. - Bekendmaking gedaan ter uitvoering van artikel 39 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen Lijst van de personen en van de revisoraatvennootschappe A. Lijs

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004000154 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezelfde wi(...)

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004011143 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 15 maart 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in geb PR/001

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 22/03/2004 numac 2004054187 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Hermans, Edwin Edwin Frans Leo Hermans, ongehuwd, geboren te Merksem op 24 mei 1953, Alvorens te bes
^