B.S. Index van de publicaties van 23 maart 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen gelegen in het grondgebied van Seraing en die onde type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2004 numac 2004015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor internationale samenwerking Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2003 werd de heer Herman Van Brandt, ambtenaar van de tweede administratieve klasse ontheven uit zijn functie van Raad bij de Am Bij de m type koninklijk besluit prom. 17/03/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004012066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 17/03/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004012067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 04/03/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 2004, 15 augustus 2004 en 25 december 2004 (1) type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen in de streek van Luik en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder h type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 16/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35, 36 en 42 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/03/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004000144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van een secretaris voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 23/03/2004 numac 2004031119 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contrac type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004031110 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende wijziging van het besluit van 16 juli 1998 tot bepaling van de initiatieven van gewestelijk belang die in aanmerking kunnen komen voor de driejarige ontwikkelingsdotatie en van de investeringsproject

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004035460 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004035424 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk

decreet

type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 03/03/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004035447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200760 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/03/2004 numac 2004018025 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 1 maart 2004 een vordering tot schorsing van de te Deze z

document

type document prom. -- pub. 23/03/2004 numac 2004200752 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein Bij besluit van de secretaris-generaal van 2 februari 2004, dat in werking treedt op 2 februari 2004, wordt de heer Michel Divoy, attaché, met administratieve standplaats te N

beschikking

type beschikking prom. 11/03/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004031126 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot verruiming van de nationaliteitsvoorwaarden voor de toegang tot betrekkingen in het gemeentelijk openbaar ambt en de Intercommunales type beschikking prom. -- pub. 23/03/2004 numac 2004020045 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 23 maart 2004, om 9 u. 30 m. (*) (De vergadering zal verlengd worden en een lichte maaltijd zal worden aangeboden) Commissie voor Leefmilie(...) - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Evelyne Huytebroeck en de heer type beschikking prom. -- pub. 23/03/2004 numac 2004020046 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Woensdag 24 maart 2004, om 9 uur (*) Commissie voor de Sociale Zaken - Ontwerp van ordonnantie inzake hulpverlening aan jongeren. Voorstel van o(...) Rapporteurs : Mevr. Anne-Sylvie Mouzon en Mevr. Dominique Braeckman. - H

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 23/03/2004 numac 2004095030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité De door de

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/03/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004031132 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot benoeming van de Voorzitters en Ondervoorzitters van afdelingen van de Commissie voor Gezondheidszorg van de Adviesraad voor Gezond type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/03/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004031133 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 23/03/2004 numac 2004015061 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 3 maart 2004 heeft de heer Vincent De Saedeleer de nodige machtiging ontvangen om het ambt van ereconsul van het Koninkrijk Noorwegen te Brugge/Zeebrugge uit te oefenen, met als consulair ressort de provinci

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 23/03/2004 numac 2004011097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig type registratie van belgische normen prom. -- pub. 23/03/2004 numac 2004011129 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^