B.S. Index van de publicaties van 24 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/02/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004003134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de deelneming van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type wet prom. 17/12/2003 pub. 24/03/2004 numac 2004015001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten : 1° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije, 2° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Estlan

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/03/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004007064 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers Intrekking van een administratieve akte : Bij koninklijk besluit van 2 maart 2003 wordt het koninklijk besluit houdende benoeming van de type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004000039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 november 2003 waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen gelegen op het grondgebied van de gemeenten Welkenraedt, Limbourg, Baelen, L type koninklijk besluit prom. 10/03/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004007065 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de Raad van Beheer van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 24/03/2004 numac 2003201574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Tessenderlo en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarde type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004000072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004000075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen type koninklijk besluit prom. 05/03/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004011132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de tuchtcommissies en van de commissies van beroep van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/03/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004011134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 01/03/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004011119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004022174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 16/03/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004003153 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/02/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004031096 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedm type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 24/03/2004 numac 2004031127 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie. - Tweede erratum type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tenuitvoerbrenging, via een bijzonder bestemmingsplan van het gebied van gewestelijk belang nr. 13 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004031063 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004031064 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de ste

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004200749 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité « Energie »

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004018032 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. « Stichting Omer Wattez », met zetel te 9700 Oudenaarde, Kattestraat 23, heeft Deze type bericht prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004018024 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Hendrik Bogaert, wonende te 8490 Jabbeke, Zomerweg 10, heeft op 3 maart 2004 een vorderin Deze za type bericht prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004018027 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft een vordering ingesteld tot schorsing van de te Het bes type bericht prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004018028 bron raad van state Bericht voor voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Michel De Wolf heeft een vordering ingesteld tot schorsing van de tenuitvoer Het bes type bericht prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004018031 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De C.V.B.A. « ABC », met zetel te 2050 Antwerpen, Reinaartlaan 8, heeft op 10 maart 2004 Deze z type bericht prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004003149 bron federale overheidsdienst financien Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type bericht prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004003147 bron federale overheidsdienst financien Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type bericht prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004003146 bron federale overheidsdienst financien Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type bericht prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004018030 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer André Lequarre heeft een vordering ingesteld tot schorsing van de tenuitvoerleggi Het be type bericht prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004018029 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De politiezone Doornik 5316 heeft de Raad van State verzocht om de schorsing van het koni Dit bes type bericht prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004003145 bron federale overheidsdienst financien Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004095031 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akten tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2004, bladzijde 12267, bij de laatste paragrafen van beide overdrachten dient het volg De door type erratum prom. 06/10/2003 pub. 24/03/2004 numac 2004000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2003 houdende aanwijzing van de leden van het Raadgevend Comité voor Brandweer. - Erratum

arrest

type arrest prom. 26/01/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004003071 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen met vergunning in België type arrest prom. 26/01/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004003072 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren type arrest prom. 26/01/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004003074 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van Staten die geen lid zijn van de Europese Unie die het voornemen hebben meegedeeld om in Be

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004009233 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik : 2 . Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsbl(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004200745 bron ministerie van het waalse gewest Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 10 februari 2004 wordt Mevr. Joëlle Deglin met ingang van 1 januari 2003 in vast verband benoemd tot attaché. Bij besluit van de secretaris-generaal van 30 december 2003 wordt Mevr.

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. 16/06/2003 pub. 24/03/2004 numac 2004012072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3ter van de Arbeidswet van 16 maart 1971 . - Vernietiging door de Raad van State

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 14/10/2003 pub. 24/03/2004 numac 2004009232 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter in het Benelux-Gerechtshof

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 24/03/2004 numac 2004009045 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 10 16 januari 2004 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 64/2004 van de Raad van 9 januari 2004 houdende vaststellin(...) * Verordening (EG) nr. 65
^