B.S. Index van de publicaties van 25 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/02/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 1993 type wet prom. 10/02/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004003116 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 1992

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2003202304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de bestaanszekerheid van de w type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004022110 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 10/02/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004009157 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Justitie van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2003202295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de vakbondspremie type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2003202301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, in uitvoering van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2003202303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de maatregelen ten voordele type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004014055 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2003202313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 23/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004003163 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst activabeheer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/02/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004200805 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de minimale criteria voor de erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de varkenssector type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/03/2004 numac 2004200802 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 18 februari 2004 wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Boralit te Aalter onder de handelsnaam Super Compact W 5 voorgedragen wordt, erkend als individueel zuiveringssysteem met een capaciteit va Deze erk type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 12/02/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004014034 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor het indienen van de erkenningsaanvraag van de instanties belast met de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van interoperabele onderdelen of met het inleiden van de EG-ke type ministerieel besluit prom. 12/02/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004014033 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging voor de ingebruikneming van subsystemen van structurele aard die deel uitmaken van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004200806 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden voor de representatieve beroepsorganisaties van cichoreiproducenten type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004027005 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten

document

type document prom. -- pub. 25/03/2004 numac 2004003115 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en invordering. - Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten. - Directie VIII/4 Prijslijst van de publicaties van de BTW en de directe belastingen. - Jaar 2004 Kantoor voor verkoop van publicaties van Financi type document prom. -- pub. 25/03/2004 numac 2004003120 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Voorafbetalingen Aanslagjaar 2005 INLEIDING ALGEMEEN In beginsel wordt de belasting betreffende de beroepsinkomsten van zelfstandigen, hun meewerkende echtge Die vermeerde

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2003 pub. 25/03/2004 numac 2004200616 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het beheerscontract van het Instituut voor Opleidingen tijdens de Loopbaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2003 pub. 25/03/2004 numac 2004200130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de oriëntaties en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan op macroniveau van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 200 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2003 pub. 25/03/2004 numac 2004029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende herziening van de gemiddelde prijs van het boek, het tijdschrift en het document voor de jaren 2003 tot 2005 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende diverse maatregelen inzake studietoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2003 pub. 25/03/2004 numac 2003029587 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 1998 betreffende de organisatie van de leergangen alsook de toelating en de regelmatige aanwezigheid van de leerlinge

arrest

type arrest prom. 26/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004003070 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot vaststelling van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschap in het kader van het vrij verrichten van diensten type arrest prom. 26/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004003076 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot vaststelling van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren type arrest prom. 26/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004003075 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België type arrest prom. 26/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004003073 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie of van een land dat behoort tot de Europese Econ type arrest prom. 26/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004003068 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot vaststelling van de lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 26/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004003069 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot vaststelling van de lijst van de kredietinstellingen onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschap

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2004 numac 2004014051 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en organisatie Vacante betrekking van adviseur-generaal . - Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven bij de Directie « Scheepvaartbeleid » (bij het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer) van de(...) Overeenkos

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/03/2004 numac 2004009229 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 maart 2004, Mevr. Grégoire, M., professor aan de Vrije Universiteit van Brussel, aangesteld als plaatsvervangend lid van de jury voor het afnemen van de grondige of de voldoende kennis van de Frans Het b type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/03/2004 numac 2004009235 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 maart 2004 : - is Mevr. Hatzinakos, N., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rec - dat in

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 25/03/2004 numac 2004200820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst
^