B.S. Index van de publicaties van 26 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verschillende wijzigingen in de kieswetgeving type wet prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000183 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden type wet prom. 04/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004012078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst type wet prom. 02/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/02/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde addendum bij de 4e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld "addendum 4.6" type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004200258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het stelsel van convention type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004200291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het "Fonds voor de bevorde type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004200277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema en de maandwedden type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004200634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de ku type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2004, wordt de heer Patrick Meulepas, adviseur van het Openbaar Ambt, volgens de regels van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van adviseur-generaal van het Openbaar Ambt bij Bij koni type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004200525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoor type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004200255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van een werkgeversbijdrage a type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004200278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004200270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 26/03/2004 numac 2004000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2003 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die de eenheid van rechtspraak verzekeren type koninklijk besluit prom. 03/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004022187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 houdende uitvoering van artikel 101 van de wet op de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004200271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een specifieke regeling van eindejaarspremie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004031115 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004200804 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 13 februari 2004 wordt het Centrum van sociale dienst dat onder de "Mutualité libérale du Brabant" ressorteert, vanaf 1 januari 2004 als Centrum van sociale dienst e(...) Bij ministerieel besluit van 18 feb type ministerieel besluit prom. 01/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004011140 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit tot herziening van de samenstelling van de Commissie voor de veiligheid van de consumenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2003 pub. 26/03/2004 numac 2004000157 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het gebruik van het identificatienummer van dat registe type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004200842 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 11 maart 2004 worden de beslissingen van 22 december 2003 goedgekeurd waarbij de gewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkelijkheid "Société i

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/02/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004031116 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 april 2003 houdende aanwijzing van de leden van het Gewestelijk Adviescomité voor de taxidiensten en diensten voor het verhur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035465 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004200841 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de

decreet

type decreet prom. 19/12/2003 pub. 26/03/2004 numac 2004035443 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 type decreet prom. 03/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035445 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ronde van Frankrijk 2004. - Doortocht in België. - Afwijkingen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd. - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Tour d

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004200790 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 26 januari 2004 in zake het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tegen D. Sophie, waarvan de expeditie « Schen type bericht prom. 09/12/2003 pub. 26/03/2004 numac 2004000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven. - Verkiezing van het Europees Parlement van 13 juni 2004. - Bericht. - Duitse vertaling type bericht prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004200789 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 6 februari 2004 in zake het openbaar ministerie tegen R. Borgmans, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingeko « Schen

document

type document prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004020039 bron studiebeurzen Commissie voor Studiebeurzen van Brabant School- en Academiejaar 2004-2005 De Commissie heeft tot opdracht aan jongeren en hun ouders steun te verlenen door het toekennen van studiebeurzen middels de opbrengst van de stichtingen waarvan het b Deze aanpl type document prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004012079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Aanstelling van plaatsvervangend magistraat Op 8 maart 2004 werd de heer Breeveld, Pierre, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om he type document prom. 17/12/2003 pub. 26/03/2004 numac 2004000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken MFO-2bis. - Gehypothekeerde capaciteit Kredietlijn. - Duitse vertaling type document prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004012081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Aanstelling van plaatsvervangend magistrat Op 8 maart 2004 werd de heer Hermans, Paul, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van pl type document prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Aanstelling van plaatsvervangend magistraat Op 8 maart 2004 werd de heer Jamar, René, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het am type document prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004012082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Aanstelling van plaatsvervangend magistraat Op 8 maart 2004 werd de heer Bovy, Urbain, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van p type document prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004012083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Aanstelling van plaatsvervangend magistraat Op 8 maart 2004 werd de heer Hoens, Raymond, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het type document prom. 19/09/2003 pub. 26/03/2004 numac 2003000929 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2bis betreffende het personeel capaciteits-beheer en het verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie. - Bijkomende aanpassing van bijlage 1 betreffende de risicowedstrijden. - Duitse type document prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004095032 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 15 maart 2004, wordt aan de voorzorgsinst Deze be type document prom. 03/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035454 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Interregionale Bodemsaneringscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk BOFAS, J. Bordetlaan 166, B1, te 1140 Brussel type document prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004009238 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 22 maart 2004 : wordt een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen van Brussel-Hoofdstad : - als effectief lid: de heer Brouwers, - als plaat

erratum

type erratum prom. 10/08/2001 pub. 26/03/2004 numac 2004003152 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2003 werd met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Officier De heer Maurice Velge, baron, Schoten. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Kroonorde

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004009239 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1, vanaf 1 oktober 2004; - administratief agent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau : 1, vanaf 1 mei - adjunct type vacante bettreking prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004018033 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van een administratief agent Tweede oproep tot kandidaten Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een secretaris-boekhouder (niveau(...) De aangew

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004009240 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 maart 2004, zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr. Lemaître, G., griffier opgenomen in de tijdelijke personeelsformatie zoals bedoeld in artikel 109 v Dit besl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004009237 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 18 maart 2004, is de heer Hauquier, R., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Dinant, gemachtigd om zijn stage voort te zetten in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, vana Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004009241 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 128.424/IX-3978 van 23 februari 2004, is het ministerieel besluit van 22 september 2003, waarbij een einde is gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij het hof van beroep te

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004041703 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 305e AANVULLING Bijwerking op 10 maart 2004 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daarenbov 1. nieuw geregistree

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004011141 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabels EB 2003 - 0010 - A Bij ministerieel besluit van 13 februari 2004 wordt een vergunning toegekend aan de n.v. C-POWER voor de aanleg van twee elektriciteitskabels van 150 kV voor de aansluiting op type vergunning prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004011142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EP-2004-0010-A Bij ministerieel besluit van 1 maart 2004 wordt een individuele vergunning aan de N.V. Electrabel toegekend voor de verbouwing van de installatie voor elektrici

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004042403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand maart 2004 Voor de ra

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 26/03/2004 numac 2004011157 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 04/0020 : Hubo België/Tondreau/Windis Op 17 maart 2004 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentra Volgen
^