B.S. Index van de publicaties van 29 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/02/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004000190 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen type wet prom. 16/03/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004000189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten type wet prom. 04/02/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de Onmiddellijke Aangifte van Tewerkstelling voor bepaalde sectoren type wet prom. -- pub. 29/03/2004 numac 2004009227 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 2 maart 2004 is machtiging verleend aan : de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en ****.(...) om, behoudens ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004022194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004014061 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 24/03/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004022199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten in het kader van een experimentele financiering van contraceptiva voor jongeren met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, v type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2004 numac 2004200838 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 16 februari 2004 wordt artikel 1, type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2004 numac 2004200848 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 22 september 1997 wordt de site "Ry de Bissu", zoals afgebakend door de perimeter opgenomen op de bijgevoegde kaart en gedetailleerd als volgt, erkend als vochtig gebied met een biologisch bel - gemeente Daverdi type ministerieel besluit prom. 04/03/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004011128 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2002, houdende benoeming van de voorzitter, de leden en de plaatsvervangers van het Observatorium van de Rechten op het Internet, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2004 numac 2004011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging Secretaris. - Ontslag. - Benoeming Bij het ministerieel besluit van 16 maart 2004, wordt de heer Fabrice Wiels, adjunct-adviseur bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en van de Franse taalrol, op zijn verz Krachte

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004200847 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van Luik

decreet

type decreet prom. 13/02/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004035482 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen type decreet prom. 13/02/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004035480 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004200840 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 april 1999 houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, de provincies en de intercommunales van het Waalse Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/03/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004002022 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 544 Praktische informatie aangaande het personeelsplan

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/03/2004 numac 2004095036 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuldv Deze ove

document

type document prom. -- pub. 29/03/2004 numac 2004095034 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Afstand van toelating door een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 23 februari 2004 wordt de afstand vastgesteld van de toelating door de onderneming « - « O

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/03/2004 numac 2004007079 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen. - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers. - Intrekking van een administratieve akte. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 101 van 24 maart 2004 - Ed. 2, bl. 16784, lees : « Bijvoe

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/03/2004 numac 2004200839 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke Ordening. - Arrest van de Raad van State Het arrest nr. 112.020 van 29 oktober 2002 van de Raad van State, sectie Administratie, XIIIe Kamer, schorst de tenuitvoerlegging van het besluit van de Waalse Regering van 14 november 2001 w

beschikking

type beschikking prom. 19/02/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004031089 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende enkele bepalingen inzake ruimtelijke ordening

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/02/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004031100 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/838 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de bescherming van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/03/2004 numac 2004009245 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 23 maart 2004 : - is de duur van de stage van Mevr. Herregodts, B., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, verlengd voor een periode van zes maanden met ingang va - is de d

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 29/03/2004 numac 2004095033 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 11 december 2003, wordt de overeenkomst goe De door type goedkeuringen prom. -- pub. 29/03/2004 numac 2004095035 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 1 maart 200 De doo

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/03/2004 numac 2004043003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van
^