B.S. Index van de publicaties van 31 maart 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004000106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 17 december 2003 tot wijziging van sommige bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Eu type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit, d.d. 16 maart 2004, wordt aan de heer Stabel, Hugo, op zijn verzoek, met ingang van 1 april 2004, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het po Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004200845 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer **** eretekens Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004 wordt de **** medaille 2**** klasse verleend aan ***** en aan de heren **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** **** Bij kon type koninklijk besluit prom. 05/03/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 september 2002 tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van h type koninklijk besluit prom. 05/03/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 17 december 2003 tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van type koninklijk besluit prom. 05/03/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004000095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 november 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambu type koninklijk besluit prom. 05/03/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004000098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 17 december 2003 tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004000079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 oktober 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduiding van kappersdiensten type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004007061 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Ontslag van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 4837 van 13 februari 2004, wordt het ontslag uit het ambt dat luitenant-ter-zee S. De Brauwer, in de categorie van de beroepsofficieren, bekleedt, aangenomen op 1 maar Hij gaa type koninklijk besluit prom. 24/03/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004022202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004007062 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4718 van 13 november 2003 : De Medaille van de ****-strijder met zilveren staafje met inschrift van het jaartal «*****» « wordt **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 16 maart 2004 wordt, met ingang van 1 juni 2004 de heer Guy Timmermans, adviseur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspr Brussel, 2 type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004000073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 8 december 2003 houdende de modellen van goedkeuringsattest met betrekking tot de investeringen in beveiliging van beroepslokalen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004007059 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 4834 van 13 februari 2004, neemt luitenant ****. ****, **** als luitenant op 31 december 2001. Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant ****. **** ge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004022180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College voor oncologie type ministerieel besluit prom. 25/02/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004022181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College voor oncologie type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004011160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslagen en benoemingen van leden Bij ministerieel besluit van 22 maart 2004, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden door de - worden ben type ministerieel besluit prom. 01/03/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004011138 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende tijdelijke afwijking op de CE-markering van de houtachtige plaatmaterialen zoals bepaald door de geharmoniseerde norm NBN EN 13986:2002 « Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw - Eigenschappen, conformiteits-beo type ministerieel besluit prom. 23/03/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004200875 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in een gedeelte van de « Eau noire » dat stroomt in bossen onder bosregeling type ministerieel besluit prom. 23/02/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004014062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de Raad van Bestuur tot wijziging van het reglement van 14 december 2001, zoals gewijzigd door de reglementen van 21 juni 2002 en 28 februari 2003, tot regeling op de luchthaven Brussel-Natio type ministerieel besluit prom. 24/03/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004022195 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 30/03/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004022198 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 november 2003 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming v

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/03/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004035483 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van subsidies aan bedrijfsleidingsdiensten voor het milieukundig adviseren van land- en tuinbouwbedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004035486 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende aanstelling van VHM-commissarissen bij door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004200844 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende het algemeen reglement van de loketten en tot uitvoering van artikel 178.1. van de Waalse Huisvestingscode type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004200876 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vrijwillige vierdagenweek en het verlof wegens loopbaanonderbreking

decreet

type decreet prom. 19/12/2003 pub. 31/03/2004 numac 2004035444 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004009214 bron federale overheidsdienst justitie Bericht voorgeschreven door artikel 8, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren 1) Bedragen artikel 2 : 750 EUR Voor de raa

document

type document prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004011120 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Derde verlenging van een waarnemend directeur-generaal bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 27 februari 2004 wordt de aanstelling van de heer Roland Danneels, adviseur-generaal, adjunct-leidend ambtenaar, bij het Belgisch I Het ber type document prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004020051 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Donderdag 1 april 2004, om 14 uur (*) Commissie voor de Gezondheid - Mondelinge vraag van Mevr. Marie-Jeanne Riquet (F) aan de heren Jos Chabert e(...) Donderdag 1 april 2004, om 14 u. 30 m. (Paleis van het Brussels Parlem type document prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004007060 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van officieren van het actief kader naar het reservekader Bij koninklijk **** ****. 4836 van 13 februari 2004 wordt majoor ****. ****, van het korps van de infanterie van de landmacht, met zijn graad en zijn anciënniteit Wordt type document prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004022213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Stopzetting van de functie van voorzitter van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en benoeming van zijn opvolger Bij koninkli - akte type document prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004018041 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Tarieven distributie elektriciteit (...) Simogel, type document prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004018042 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Tarieven distributie elektriciteit (...) Elia Sy

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2003 pub. 31/03/2004 numac 2004200786 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende het geldelijk statuut van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Franse Gemeenschap van 17 december 2003 houdende het organiek statuut van de wetenschappelijke type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2003 pub. 31/03/2004 numac 2004200788 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004200783 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het "Musée royal de Mariemont" erkend wordt als wetenschappelijke instelling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2003 pub. 31/03/2004 numac 2004200785 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende het organiek statuut van de wetenschappelijke instellingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2003 pub. 31/03/2004 numac 2004200784 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het organiek reglement van het "Musée royal de Mariemont" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2003 pub. 31/03/2004 numac 2004200787 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het "Musée royal de Mariemont"

erratum

type erratum prom. 30/01/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004035478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wat betreft de kieskringen voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement. - Erratum

verslag

type verslag prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004003105 bron rentenfonds Verslag over de operaties van het boekjaar 2003, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds Dit verslag bevat de jaarrekening van het Rentenfonds zoals zij voor controle aan Een jaar

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004009252 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Luik De aanwijzing van de heer Vangoethem, M., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 3 april 2004.

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004040303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2004 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2004, 113,91 punten bedraagt, tegenover Het gezo

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004011163 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand maart 2004 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand maart 2004 respectievelijk vastgesteld op Iga = 0

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 31/03/2004 numac 2004003164 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « SUPER FUN » genaamd Overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 14 mei 2001 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « SUPER FUN » genaamd, een openbare loterij g - v
^