B.S. Index van de publicaties van 5 april 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004200715 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 33/2004 van 10 maart 2004 Rolnummers 2552 en 2555 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loter Het Arbitra type wet prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004200818 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 45/2004 van 17 maart 2004 Rolnummer 2713 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 43 van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winsto Het Arbitr type wet prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004003158 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van een algemeenheid van een beleggingsonderneming aan een kredietinstelling Overeenkomstig de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en 73 van de wet van 6 april 1995, heef(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004000048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 juni 2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004000042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004000078 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro type koninklijk besluit prom. 03/02/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004000037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk type koninklijk besluit prom. 10/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004011139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de bedragen bedoeld in artikel 61bis/1 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200918 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 27 september 2001 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het selectiecomité bedoeld in artikel 5 van het decreet van 15 februari 2001 betreffende type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200882 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de commissarissen van de "Société wallonne du Logement" binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200881 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200907 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200915 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de erkenning voor het beheer van e-businessprojecten type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200914 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een beroep doen op een "Rentic" type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200917 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 mei 2001 tot uitvoering van het decreet betreffende de pre-startpremies type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200916 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een website voor e-business openen

decreet

type decreet prom. 01/04/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004027006 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Decreet tot wijziging van artikel 1bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden

document

type document prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004018046 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Tarieven distributie elektriciteit (...) Simogel,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2003 pub. 05/04/2004 numac 2004200283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Minister

arrest

type arrest prom. 15/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004003157 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 maart 2004, worden benoemd tot leden van de Te 1° Als

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004009262 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, die in werking treedt op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtel

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004009261 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 maart 2004 : - Zijn bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde : Mevr. Coignon, A., advocaat bij de balie te Antwerpen; de heren : Diercxsens, J., advocaat bij de bali Van Goethem J., ad

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004200282 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector Vergunningen. - nr. 04/2003 van 17 december 2003 Bij het College voor vergunning en controle werd op datum van 15 oktober 2003 een aanvraag om vergunning ingedien Gelet op type vergunning prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004200825 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - Vergunningen Beslissing nr. 02/2004 van 28 januari 2004 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de "S. Gelet op het type vergunning prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004200824 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - Vergunningen Beslissing nr. 03/2004 van 28 januari 2004 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de "S.A. Gelet op het type vergunning prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004200823 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - Vergunningen Beslissing nr. 04/2004 van 28 januari 2004 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de "S.A. Gelet op het type vergunning prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004200826 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - Vergunningen Beslissing nr. 01/2004 van 28 januari 2004 Beslissing nr. 01/2004 van 28 januari 2004 Bij het College voor vergunning en controle werd een aa Gelet op het type vergunning prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004200280 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector Vergunningen. - nr. 03/2003 van 17 december 2003 Bij het College voor vergunning en controle werd op datum van 2 oktober 2003 een aanvraag om vergunning ingediend Gelet op type vergunning prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004200281 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector Vergunningen. - nr. 05/2003 van 17 december 2003 Bij het College voor vergunning en controle werd op datum van 13 oktober 2003 een aanvraag om vergunning ingedien Gelet op type vergunning prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004200822 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector Vergunningen. - nr. 05/2004 van 18 februari 2004 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de "S.A. Youth Ch Gelet op het

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004012086 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Luik Op 19 maart 2004 werd de heer Barreau, André, raadsheer in sociale zaken, als werknemer bediende, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 04/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200879 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het aan het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn toe te kennen bedrag en tot vaststelling van het aandeel dat aan de Duitstalige Gemeenschap toekomt alsook van het aandeel vo

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 05/04/2004 numac 2004200817 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 42/2004 van 17 maart 2004 Rolnummer 2684 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 69, eerste en tweede lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, zoals Het Arbitr
^