B.S. Index van de publicaties van 7 april 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/06/1999 pub. 07/04/2004 numac 2000015107 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Venezuela inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 17 maart 1998 (2) (3) type wet prom. -- pub. 07/04/2004 numac 2004009266 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 31 maart 2004, is machtiging, verleend aan de heer **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 07/04/2004 numac 2003023095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten type koninklijk besluit prom. 05/02/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004022156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van drie leden van de Commissie voor Sociaal Hulpbetoon aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 25/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004022130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van de reglementering in verband met de vergunning voor parallelinvoer van geneesmiddelen en in verband met de afschaffing van de Doorzichtigheidscommissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 08/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004022204 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot regeling van de dienst met het oog op het voorkomen van bel type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2004 numac 2004009264 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 5 maart 2004 : Zijn benoemd tot Ridder in de Kroonorde : De heren : Bossuyt, J., ere-notaris ter standplaats De Haan ; Cloet, A., notaris ter standplaats Oostrozebeke; Coud(...) Couvreur, M., gerechtsdeurwaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2004 numac 2004009263 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 september 2003, is de heer Deseure, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij ko

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200886 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Chi Fontaine" type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200883 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Koul" type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200889 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Aux Roches" type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200884 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Grand Fond" type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200888 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Gentissart" type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200878 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Marais de la Cussignière" te Musson type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200887 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Basse Wimbe" type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200890 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Plombières" type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200885 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Beheerscommissie voor het "Parc naturel des Deux Ourthes" type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200906 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 7 november 1996 tot uitvoering van het decreet van 4 april 1996 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200909 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden die de overtredingen van de reglementering op het personenvervoer moeten vaststellen

decreet

type decreet prom. 19/01/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Lu type decreet prom. 25/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200920 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen, aangenomen te Parijs op 14 november 1970 type decreet prom. 25/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200924 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Protocol van het Verdrag van 1979 over de grensoverschrijdende luchtverontreiniging ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon in de omgevingslucht, gedaan te Göteborg op 30 november 1999 type decreet prom. 25/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200922 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het op 22 september 1998 te Brussel gesloten Protocol tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten met gemeenschappelijke mem

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 545 bijakte bij de conventie opgemaakt op 11 juli 2000, betreffende de aflevering van abonnementen SRWT/TEC aan de personeelsleden van de federale overheid type omzendbrief prom. 14/04/2003 pub. 07/04/2004 numac 2004022127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministeriële omzendbrief van 9 februari 1995 tot vaststelling van de minnelijke beroepsprocedure tegen de beslissingen genomen in het kader van de aanvragen om attesten die recht geven op fiscale en sociale voordelen . - Intrekking

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/04/2004 numac 2004200947 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 3 februari 2004 in zake de n.v. DVV Verzekeringen tegen G. Van Leekwijck en H. Wouters, waarvan de expeditie ter griffie van het A « Wordt type bericht prom. -- pub. 07/04/2004 numac 2004002033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7,

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/04/2004 numac 2004022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 116 van 5 april 2004(...) Dient, de eers

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/04/2004 numac 2004009265 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 september 2003 : - dat in werking treedt op 30 april 2004, is Mevr. De Loore, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar - dat in werk

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/04/2004 numac 2004022185 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Lijst van de industrie-apothekers ingeschreven in 1983, en verschenen krachtens de beschikkingen van artikel XI van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van In h

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 07/04/2004 numac 2004003167 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie LOTENLENING 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiele lijst van de loting n£ 446 van 10 maart 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 07/04/2004 numac 2004003168 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie LOTENLENING 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiele lijst van de loting n£ 574 van 19 maart 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 07/04/2004 numac 2004003169 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie LOTENLENING 1938 Officiele lijst van de loting n£ 558 van 19 maart 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 07/04/2004 numac 2004003166 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie LOTENLENING 1921 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiele lijst van de loting n£ 272 van 15 maart 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 07/04/2004 numac 2002054146 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Lucka, Anna Lucka, Anna, geboren te Koronne op 12 december 1915, weduwe van Gil(...) Alvorens te bes
^