B.S. Index van de publicaties van 8 april 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999 en 7 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, betre type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging "arbeiders" type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging « bedienden » type koninklijk besluit prom. 16/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de type koninklijk besluit prom. 23/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004003114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004009272 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 23 maart 2004 : - is de heer Milis, Y., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Luik zijn ambt uitoefenen en er moeten ve - is de heer type koninklijk besluit prom. 16/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 7 april 2003 houdende goedkeuring van het lastenboek voor een sociaal verantwoorde productie type koninklijk besluit prom. 15/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 25 op de spoorlijn 12 : Antwerpen-Essen te Kapellen machtigt mits het bouwen van een onderbrugging type koninklijk besluit prom. 16/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 27 februari 2002 ter bevordering van sociaal verantwoorde productie type koninklijk besluit prom. 16/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van titel III van de wet van 22 december 2003 houdende diverse bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004003165 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend inzake de werving en het ontslag van het contractueel personeel type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004031093 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 22 februari 2004, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Abacy Interim. Bij minist type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004031081 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2003, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. ADECCO CONSTRUCT. Bij minis

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2003031632 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Personeel Toelatingen tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 februari 2003 wordt Mevr. Ilse DE PELSMAEKER, voor een periode van zes maanden vanaf 1 maart 2003 toegelaten Bij beslu

decreet

type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen type decreet prom. 01/04/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200984 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van eensluidende afschriften van documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 05/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004035489 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met : 1. het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid type decreet prom. 05/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004035490 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Lux type decreet prom. 01/04/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200985 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van eensluidende afschriften van documenten betreffende een aangelegenheid waarvoor de uitoefening van de bevoegdheid krachtens artikel 138 van de Grondwet door de Franse Gemeenschap is overge

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004018047 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Placide De Vreeze en Martina Tytgat, beiden wonende te 9770 Kruishoutem, Nazarethsesteenw Deze za type bericht prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004200946 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 29 januari 2004 in zake L. Smets tegen J. Peeters, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 6 februar « Schen type bericht prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004200945 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 4 februari 2004 in zake B. Renard tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « Is ar type bericht prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004200944 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 19 januari 2004 in zake I. Grossou tegen het openbaar centrum voor maatschappelijke welzijn van Sint-Jans-Molenbeek en in aanwezig « Schen

document

type document prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ETTERBEEK. - Bij besluit van 11 december 2003 wordt het politiebesluit van 22 oktober 2003 goedgekeurd waarbij de burgemeester van Etterbeek bevel geeft om over te gaan tot het vellen van een boom in ELSENE. type document prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004031118 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 9 februari 2004 wordt wordt goedgekeurd de beslissing van 22 oktober 2003 goedgekeurd de beslissing van 17 december 2003 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht beslist o Anderle

erratum

type erratum prom. 09/01/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 2003 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden. - Erratum type erratum prom. 27/01/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004014065 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van de koninklijke besluiten van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden. - Erratum type erratum prom. 29/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004003176 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2004 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstr type erratum prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004031090 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus Voorafgaande toelating. - Erratum Belgisch Staatsblad van 7 november 2003, pagina 54232. De Nederlandse tekst dient vervangen door : Bij ministerieel besluit van 7 juni 2003 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004031021 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente ELSENE Bijzonder bestemmingsplan « Blok 30 ». - Goedkeuring De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de gewijzigde wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, inzonderheid op artikel 5 dat betrekking Gelet op d

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004009270 bron nationale kamer van notarissen Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid notaris van de benoemingscommissies voor het notariaat De Nationale Kamer van notarissen zal, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 25 ventôse(...) Samenstelling van de benoemingscommissies Er word type vacante bettreking prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tuchtraad voor de geïntegreerde politie Oproep tot kandidaten De Minister van Binnenlandse Zaken doet een oproep tot kandidaten voor de functie van effectief of plaatsvervangend extern bijzitter in de tuchtraad voor de politiediensten. (...) De tuchtr

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004009273 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 januari 2004, is de aanwijzing van de heer Dauw, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaa Bij ko

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004200943 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 5 februari 2004 in zake de n.v. Axa Belgium tegen G. Cobbaut, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen o « Worde

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2003031625 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 11 december 2003 wordt de beslissing van 20 oktober 2003 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende de levering e EVERE. -

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004031101 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen Bij ministerieel besluit van 2 maart 2004 wordt de erkenning van de heer Etienne Christiaens, als ontwerper van bijzondere bestemmingsplan

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004011162 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor normalisatie Publicatie ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek het hiernavolgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar bij het Belgisch instituut voor norm(...) Opmerkinge

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004009271 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik De aanwijzing van Mevrn. Vieujean, M. en Fumal, E., raadsheren in het hof van beroep te Luik, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 24 april 2004.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 08/04/2004 numac 2004054188 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Ojczenasz, Maria Ojczenasz, Maria, in leven ongehuwd, geboren te Hostyne op 17 (...) Alvorens te be
^