B.S. Index van de publicaties van 9 april 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004000110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 01/04/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de terbeschikkingstelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004015051 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 17 december 2003 wordt, met ingang van 30 september 2004, 's avonds, aan Mevr. Raymonde Foucart, directeur-generaal eervol uit haar functies verleend. Mevr. Raymonde Foucart is he type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004015056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 18 februari 2004 wordt, met ingang van 31 december 2004 s'avonds, aan de heer Jean-Louis Tordeur, adviseur-generaal eervol ontslag uit zijn functies verleend. De heer Jean-Louis Tor type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004009278 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 30 maart 2004, is aan de heer Van den Weghe, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Grimbergen . Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde a(...) type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004007076 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1984 houdende inrichting van de jury's belast met het afnemen van de proeven der taalkundige examens, bepaald door de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het l type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004000129 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van die wet type koninklijk besluit prom. 08/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004022190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden v type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004015050 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 18 februari 2004 wordt, met ingang van 31 oktober 2004, 's avonds, aan de heer Jean de Schoutheete de Tervarent, adviseur, eervol ontslag uit zijn functies verleend. De heer Jean type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004009158 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 18 februari 2004, wordt erkend de vereniging zonder winstoogmerk « A.S.B.L. Service d'aide sociale aux Justiciables de l'Arrondissement de type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 27 november 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004003124 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004000148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2003 houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeers type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 26 november 2003 inzake de tijdelijke afwijkingen van het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004022173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2003 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004009244 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Opheffing. - Vervanging Bij ministerieel besluit van 10 februari 2004, wordt het ministerieel besluit van 1 september 2003 betreffende de aanduiding van de heer Victor Mercelis tot type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004007078 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april 2004 - mei 2004 type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004009242 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Opheffing. - Vervanging Bij ministerieel besluit van 1 december 2003, wordt het ministerieel besluit van 1 september 2003 betreffende de aanduiding van de Mevr. Karine Denoel tot pl type ministerieel besluit prom. 26/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004003125 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 17/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004022228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004035521 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het naar het begrotingsjaar 2004 overgedragen provisioneel krediet op programma 24.60, basisallocatie 00.18 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004035520 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.22

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004200910 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de integratie van de personeelsleden van de Dienst voor Inning van het Kijk- en Luistergeld die overgedragen zijn naar de Waalse Regering, in de tijdelijke administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscalite type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004200994 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004200997 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing van het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 houdende oprichting van een Dienst Affectatie van het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 19/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004035523 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité van het Rode Kruis, ondertekend in Brussel op 19 april 1999

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/02/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004200996 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief tot interpretatie van artikel 84, § 1, 12°, punt 5°, bepaald bij het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 tot afbakening van de beschermde gebieden bedoeld in artikel 84, § 1, 12°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004200978 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 8 januari 2004 in zake P. Snauwaert en anderen tegen R. Huyghe, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Schen type bericht prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004200964 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 29 januari 2004 in zake K. Roelandt tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen o 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004200977 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 11 februari 2004 in zake H. Dubois en A. Van Brabandt tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrage « Schen type bericht prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004200967 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 februari 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 februari Die zaa type bericht prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004200976 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 februari 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 februari Die zaak type bericht prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004200980 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 februari 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 februari Die zaak

document

type document prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004014070 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Benoemingen De volgende personen werden op 1 maart 2004 benoemd in de graad van correspondent op proef : GILLES, Françoise; GRAAS, Pierre-Emmanuel. type document prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004009268 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtskosten in strafzaken. - Tarief 2004 . - Levering van urinetesten voor drugscontrole ten behoeve van de politiediensten De openbare aanbesteding betreffende de levering van drugstesten in het kader van drugscontroles(...) De prijs voor een singl type document prom. 22/12/2003 pub. 09/04/2004 numac 2004003029 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2003 type document prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004009202 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 10 februari 2004 zijn benoemd op datum van 8 april 1998 : - Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. Gerda MOORS, Adjunct-adviseur. Ze zal het burgerlijk ereteken dragen. - R Mevr. Evelyne CARLI

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004200954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oprichting van een inspectiedienst voor het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en voor de kunstcursussen van het hoger kunstonderwijs inge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2003 pub. 09/04/2004 numac 2003202359 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 1995 tot vaststelling van het inschrijvingsgeld in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het organiek reglement van het Etnic

erratum

type erratum prom. 06/02/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004007068 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastslegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten. - Erratum type erratum prom. 31/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004009274 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 2002 ter uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004015057 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 maart 2004 wordt de heer Michel Tierens met ingang van 15 december 2003 benoemd tot de graad van informaticus in vast verband bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Bu Overeen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004009277 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Bergen : 1; - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 2, waarvan 1 vanaf 27 september 2004; - bij het vredeger - adjunct-griffier

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004007069 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen van officieren gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit nr. 4843 van 2 maart 2004 : De kandidaat-beroepsofficieren, van wie de namen volgen, worden op 26 december 2003 benoemd in de graad Korps van de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004009276 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juli 2003, in werking tredend op 30 april 2004, is de heer Kreemers, M., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspr Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004009279 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 april 2004 : - is de heer Dursin, E., rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk, met gelijktijdige benoeming in de rechtbanken van koophandel te Brugge, te Ieper en te Veurne, benoemd - is de h

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004200968 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 27 januari 2004 in zake de n.v. Movelta tegen de Vlaamse Milieumaatschappij, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004009200 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Benoemingen. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 19 december 2003 is Mevr. Mathilde Steenbergen, stagedoend adjunct-adviseur bij het Directoraat-generaal Uitvoering Bij koni

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004008064 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen (rang A1) voor de administratie Gezondheidszorg van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. - Ref. : ANV04003 Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldi(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2004 numac 2004008063 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ploegbazen voor « Net Brussel », Gewestelijk Agentschap voor Netheid Ref. : ANB04801 Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die 3 jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : Er wo(...) Op 1 mei 20
^