B.S. Index van de publicaties van 13 april 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/2001 pub. 13/04/2004 numac 2004015012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 6 bij de Herziene Rijnvaartakte, gedaan te Straatsburg op 21 oktober 1999 (2) type wet prom. 19/02/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldmisdrijven, gedaan te Straatsburg op 24 november 1983 type wet prom. 05/09/2001 pub. 13/04/2004 numac 2004015013 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 5 bij de Herziene Rijnvaartakte, gedaan te Straatsburg op 28 april 1999 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004200223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2003000918 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering v type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004200095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de koppeling van de lonen aan de index type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004200546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de betaling van de carenzdagen type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004200523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vorming en tewerkstelling van werknemers uit risicogroepen type koninklijk besluit prom. 31/03/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004200831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 08/03/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 2000 tot uitvoering van artikelen 2, §§ 2 en 3, tweede lid, 14, § 3 en 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de land type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004200561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de car type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 13/04/2004 numac 2004022035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende voedingscollageen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2004 numac 2004200929 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest "Compagnie intercommunale liégeoise des eaux". - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 1 maart 2004 : - wordt het Burgerlijke Kruis 2e klasse verleend aan de heren Marcel Depas en Willy Morsa; - wordt de Burgerlijke Me type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004021037 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 1999 houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité Overheidsbedrijven, bedoeld in artikel 31, § 6, tweede en vierde lid, van de wet van 21 maart type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2004 numac 2004200925 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer en federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 januari 2004 : - wordt de heer Michel Wouters bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde; - wordt de heer Christian Paulus benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde; - worden Mevr. Anne Ca - worden Mevr. Is type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004200150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004200181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de sociale programmatie 2001-2002 voor de pakhuizen type koninklijk besluit prom. 20/02/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004002024 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdien type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2003000920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 oktober 2003 tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2003000925 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 oktober 2003 tot wijziging van de wetten van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en 26 juni 1963 tot instel type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2003000928 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2003000927 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst en van zijn uitvoeringsbesluit type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2003000926 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en tot aanpassing van de artike type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2003000933 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/04/2004 numac 2004200987 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 6 februari 2004 wordt de vennootschap Schoune, Y. et fils S.P.R.L., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue de la Gendarmerie 85, te 4141 Louveigne, erkend als zonneboilerinstallateur. Deze erk Bij ministe type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/04/2004 numac 2004200927 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 4 maart 2004 wordt de V.Z.W. « Botrange Centre Nature » erkend als instelling voor natuur- en boseducatie. Deze erkenning heeft het nummer 2002/A049. Bij ministerieel besluit van 4 maart 2004 Deze erkenning h type ministerieel besluit prom. 20/02/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004002025 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/02/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004035535 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de vergoedingen voor leden van organen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België type besluit van de vlaamse regering prom. 20/02/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004035538 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot goedkeuring van de statuten van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004035557 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium tot het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004201055 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004 betreffende de vrijwillige vierdagenweek en het verlof wegens loopbaanonderbreking type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 13/04/2004 numac 2004200926 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003, dat in werking treedt op 1 januari 2004, wordt de heer Jacques Bioul, directeur, van ambtswege overgebracht naar het Ministerie van het Waalse Gewest in het belang van de dienst Bij mini

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/04/2004 numac 2004200979 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 februari 2004 in zake M. Hontoir tegen het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, waarvan de expeditie « Schen type bericht prom. -- pub. 13/04/2004 numac 2004003161 bron federale overheidsdienst financien Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type bericht prom. -- pub. 13/04/2004 numac 2004018048 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De B.V.B.A. « De Nieuwe Markt Gent », met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 800 L, Deze z type bericht prom. 07/04/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004000191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven Verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsraden van 13 juni 2004. - Bericht type bericht prom. -- pub. 13/04/2004 numac 2004200965 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnissen van 14 januari 2004 in zake de Minister van Financiën en het openbaar ministerie tegen J. Minette en anderen, waarvan de expedities « Sche

document

type document prom. 09/04/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004000213 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gelijktijdige verkiezingen van 13 juni 2004 voor het Europese Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden

erratum

type erratum prom. 03/05/2003 pub. 13/04/2004 numac 2004009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren. - Errata type erratum prom. 04/02/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004022232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling voor bepaalde sectoren. - Erratum

arrest

type arrest prom. 19/12/2003 pub. 13/04/2004 numac 2004031125 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot vaststelling van de huurwaarde van sommige gewestelijke onroerende goederen die door het Brussels Instituut voor Milieubeheer worden beheerd

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2004 numac 2004022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Beheerscomité. - Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 16 februari 2004 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2004 : - worden benoemd tot leden, vertegenwoordigers van de Minis de heer Mins

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/03/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004031157 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2003/251 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot opheffing van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 10 november 1994 tot organisatie van de bezoldiging van het personeel in de instellingen van ope

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/04/2004 numac 2004009281 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2003, dat in werking treedt op 30 april 2004, is de heer Deseure, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak o Bij konink

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 13/04/2004 numac 2004009282 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest met nummer 129.536 van de Raad van State van 19 maart 2004, wordt het artikel 3, alinea 1, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstande

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 13/04/2004 numac 2004200960 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest. - Artikel 148decies 2.5.9.3.4 Bij ministerieel besluit van 26 maart 2004 is de B.V.B.A. Ongena & zonen, Affligemdreef 3, te 9300 Aalst, erkend geworden voo type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 13/04/2004 numac 2004201015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van de laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 26 maart 2004 is het Laboratorium voor Arbeidshygiëne en Toxicologie , Kapucijnenvoer(...) 1. De gravimetris
^