B.S. Index van de publicaties van 14 april 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/03/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 februari 1997 tot vaststelling van maatregelen betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk van uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 2003 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betr type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004000137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het tweede semester van het jaar 2003 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco type koninklijk besluit prom. 16/03/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004000102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/03/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004200921 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Waasten type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/04/2004 numac 2004031128 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 9 februari 2004 werd de N.V. NOEL SELECTION erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf ja Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/04/2004 numac 2004011174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand maart 2004 De parameters N c en N E voorzien bij ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie laags N c = 1,2282 NE = 1,3404 type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/04/2004 numac 2004031129 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van afvalolie Bij ministerieel besluit van 9 februari 2004, werd de N.V. SITA REMEDIATION erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf jaar.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/1998 pub. 14/04/2004 numac 2004031147 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van delegatie van tekenbevoegdheid inzake energiebeleid aan de ambtenaren-generaal van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004035524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004200995 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diens

bijakte

type bijakte prom. 15/03/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004201022 bron ministerie van het waalse gewest Aanhangsel bij het beheerscontract van 29 februari 2000 tussen de Waalse Regering en de "Société publique de Gestion de l'Eau"

erratum

type erratum prom. 25/09/2003 pub. 14/04/2004 numac 2004031142 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende opneming in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de personeelsleden komende van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/04/2004 numac 2004009285 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Bergen Bij beschikking van 6 februari 2004 werd de heer Vandergeten, L., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Bergen aangewezen om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtba

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/04/2004 numac 2004031175 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels-hoofdstedelijk gewest Vacantverklaring van een betrekking van directeur-generaal voor de algemene directie van de Stadsvernieuwing van de GOMB De raad van bestuur van de GOMB verklaarde op 30 januari 2004 een betrekking vacant van directeur-generaal (rang A(...) Gezien de h type vacante bettreking prom. -- pub. 14/04/2004 numac 2004009288 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De Bekendmaking van de plaats van voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk , verschenen in het Belgisch Staatsblad van 5 april 2004, dient als nietig bes(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/04/2004 numac 2004009283 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 7 april 2004 : - is aan Mevr. Douchy, A., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Leuven, op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van gerechtelijk stagiair met ingang - is de d

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 14/04/2004 numac 2004012089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 29 maart 2004 is het Laboratorium voor Amosferische Monitoring en Industriële Toxicologie, AZ Groeninghe 1. De

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 14/04/2004 numac 2004009095 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 25 29 januari 2004 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Richtlijn 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 betreffen L 26 29 janua
^