B.S. Index van de publicaties van 15 april 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/01/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004015015 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxembu type wet prom. -- pub. 15/04/2004 numac 2004011178 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Opschorting van inschrijving Bij ministerieel besluit van 2 april 2004, genomen in toepassing van artikel 78, type wet prom. -- pub. 15/04/2004 numac 2004009221 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 maart 2004, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om(...) type wet prom. -- pub. 15/04/2004 numac 2004011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van inschrijving Bij ministerieel besluit van 2 april 2004, genomen in toepassing van de artikelen 78, type wet prom. -- pub. 15/04/2004 numac 2004011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van inschrijving Bij ministerieel besluit van 2 april 2004, genomen in toepassing van de artikelen 78, type wet prom. -- pub. 15/04/2004 numac 2004009231 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 maart 2004, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te **** ****-ha ****-**** **** op 9 ****(...) type wet prom. -- pub. 15/04/2004 numac 2004011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 2 april 2004 genomen met toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 122. Dit bes

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/04/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden van 13 juni 2004 type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004011154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen en vergoedingen aan de enquêteurs belast met de uitvoering van de enquête over de inkomsten en de levens-omstandigheden type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004011153 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van vergoedingen aan de gezinnen die deelnemen aan de enquête over de inkomsten en de levensomstandigheden type koninklijk besluit prom. 31/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004000214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Franse kiescollege en het Nederlandse kiescollege voor de verkiezing van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2004 numac 2004035541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw. Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 maart 2004 wordt de heer Etien Dobbelaere , directeur-generaal, bevorderd tot Groo(...) Hij neemt als houder va type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004003151 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het besluit van het Rentenfonds van 1 december 2003 tot vaststelling van de marktregels van de buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/1993 pub. 15/04/2004 numac 2004011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen Deeltelijke vernietigingen type ministerieel besluit prom. 17/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004011156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 18 houdende bevestiging en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004035542 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 1 januari 2004 tot 30 juni 2004

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004031144 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004035553 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de openbare dienstverplichting ter bevordering van de elektriciteitsopwekking in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004035522 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.6, basisallocatie 00.17, begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004035558 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van de steunregeling in de sector zaaizaden type besluit van de vlaamse regering prom. 20/02/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004035499 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 januari 1997 wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004200999 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor Permanente Vorming van de Middenstand en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004200998 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de commissaris van de Waalse Regering bij het Instituut voor Permanente Vorming van de Middenstand en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004027016 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 tot regeling van de valorisering van onregelmatige prestaties en van wacht- en terugroepingsprestaties en van de toekenning van toelagen betreffende speci

decreet

type decreet prom. 01/04/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004027017 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot instelling van de controle op de verkiezingsuitgaven aangegaan voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad alsmede van de controle op de communicaties van de voorzitter van de Waalse Gewestraad en van de leden van de Waalse Regering

document

type document prom. -- pub. 15/04/2004 numac 2004000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken

erratum

type erratum prom. 27/03/2002 pub. 15/04/2004 numac 2004201018 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de hernieuwing van de leden van de Koninklijke Comissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen van het Waalse Gewest. - Errata

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 15/04/2004 numac 2004095037 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 31 maart 2004, wordt de o De door

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 15/04/2004 numac 2004011183 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 04/0021 : Plakabeton N.V./Willemen Groep N.V. Op 31 maart 2004 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde c Volgens
^