B.S. Index van de publicaties van 23 april 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004009284 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2004, is machtiging verleend aan de genaamde De ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, behoudens tijdig Bij kon type wet prom. 19/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004000208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen type wet prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004009280 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 februari 2004 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 6 **** type wet prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004022293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 23 september 2003 en in uitvoering van artikel 22, 4 Interpr type wet prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004009267 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 17 maart 2004 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004003175 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de Gouverneur van de Nationale Bank van België tot Plaatsvervangend Gouverneur van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004012080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 29 januari 2004 wordt de heer Raphaël Nuyttens, met ingang van 1 augustus 2004, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van ingenieur-directeur. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004200315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 16 juni 2003 wordt, met ingang van 1 april 2004, eervol ontslag verleend uit zijn functies aan de heer François Cloosen, industrieel ingenieur-directeur bij de Federale Overheidsdienst Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004200207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 december 2003 wordt de heer Jan VAN EMELEN met ingang van 15 december 2003, op eigen verzoek, ontslag verleend uit zijn functies van geneesheer. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Arbeidsraad Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 4 maart 2004, dat in werking treedt op 11 maart 2004 : wordt Mevr. Ann Van Laer, te Beerse, als vertegenwoordigster van een der meeste representatieve werknemersorgani type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004200527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2004 wordt de heer Pieter Cromphout met ingang van 1 oktober 2004, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur. type koninklijk besluit prom. 25/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004011171 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 9 januari 2000 betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen en betalingen type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004007081 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Franstalige Stagecommissie van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 14/04/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004022289 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004200273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Opvolgingscommissie voor de controlegeneeskunde Bij ministerieel besluit van 29 januari 2004 worden herbenoemd tot lid van de Opvolgingscommissie voor de controlegeneeskunde : 1. als voorzitter : de heer Jean-Marie Lamotte, adviseur-genera 2. als vice

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/02/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004031095 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de Huisvestingscode

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004035606 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de openbaredienstverplichting, opgelegd aan de netbeheerders met betrekking tot de openbare verlichting type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 23/04/2004 numac 2004035554 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.18 begrotingsjaar 2003

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004027049 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de commissaris van de Waalse Regering in het « Consortium voor de validering van de competenties » type besluit van de waalse regering prom. 25/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004027013 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de gedecentraliseerde Adviescommissie van Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 25/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004027012 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de gedecentraliseerde adviescommissie van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 25/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004027014 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de gedecentraliseerde adviescommissie van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 25/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004027015 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de gedecentraliseerde Adviescommissie van Namen

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004200896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen Vervanging van een adviseur Bij ministerieel besluit van 25 februari 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2003 : wordt ee wordt de heer type bericht prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004003183 bron federale overheidsdienst financien Bericht aan de schuldenaars van sommige lijfrenten of tijdelijke renten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type bericht prom. 23/04/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004000230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezing van 13 juni 2004 voor het Europese Parlement. - Bericht van de collegehoofdbureaus. - Tabel met de volgnummers van de aanvullende loting, verricht door de collegehoofdbureaus voor de verkiezing van het Europese Parlement

document

type document prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken MFO2-bis. - Gehypothekeerde capaciteit Kredietlijn. - SAT/Ops/AL/2004/1006/D-134 - 1509 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs, Aan mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, Aan de dames en heren Bu Aan de heer C

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 december 2003, wordt Mevr. Anne Chaponan-Garcia op 1 juli 2003 benoemd tot de graad van attaché . Overeenkomsti(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2003 pub. 23/04/2004 numac 2004200770 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het bedrag van de vergoedingen toegekend aan de leden van de raad van beheer en van het bestendig comité van het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004200647 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1997 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezo

erratum

type erratum prom. 09/06/1999 pub. 23/04/2004 numac 2004015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Venezuela inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 17 maart 1998. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004031161 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot verruiming van de nationaliteitsvoorwaarden voor de toegang tot betrekkingen bij de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, alsook bij de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de plaatseli

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004000229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 16 maart 2004, wordt de heer Dessart, Jean-Luc, benoemd in de betrekking van auditor bij de decentraliseerde post van Luik van de Algemene type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004022271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 31 maart 2004, worden benoemd tot leden van de Co - de hee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004022270 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 31 maart 2004, worden benoemd vanaf 1 - Mevrn. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004200230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2004 wordt, op haar verzoek, aan Mevr. Maddie GEERTS, lid, als vertegenwoordigster van de werknemers, van het beheersco Bij hetze type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 16 maart 2004, wordt de heer Kowalski, Jean-Claude, benoemd in de betrekking van auditor bij de decentraliseerde post van Bergen van de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004009305 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Thuin : 1; - griffier : bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1; bij de rechtbank van koophandel te Kortrijk : 1, vanaf 1 septembe - adjunct-griffi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004009307 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Raad van State. - Vernietiging Bij arrest met nummer 129.109 van de Raad van State van 10 maart 2004, wordt het koninklijk besluit van 7 februari 2001 houdende de benoeming van Loiselet, A., tot hoofdgriffier van het vredege type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004009306 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 april 2004 : - is de heer Allard, E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 31 maart 2004. Betrokkene mag zijn aanspraak op pen - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004009303 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 12 april 2004 : Zijn bevorderd of benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : de heren Mathieu, P., advocaat bij de balie te Luik; Laguesse, J., advocaat bij de balie t Zij zullen het burg type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004009304 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 april 2004 : - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is mevr. Lenaers K., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, aangewezen tot eerst - dat in w

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 129.379 van 17 maart 2004, afdeling administratie, VI e kamer, wordt het ministe(...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezelfde

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004200601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 20 februari 2004 wordt de KBC-groep Bank en Verzekeringen, Havenlaan 2, te 1080 Brussel, gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemee type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004200611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 20 februari 2004 wordt de Firma VERRIJT, Europalaan 11, te 3900 Overpelt, gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeen Reglement voo type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 23/04/2004 numac 2004200600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 20 februari 2004 wordt de V.Z.W. Brulmans First Care, Zavelvennestraat 38, te 3500 Hasselt, gemachtigd het in het artikel 177 van het Alge
^