B.S. Index van de publicaties van 26 april 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004200941 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 8/2004 van 21 januari 2004 Rolnummer 2599 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Arbitrageh samengesteld u type wet prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004201060 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 14/2004 van 21 januari 2004 Rolnummer 2688 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. Het Arbitrag samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004003185 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten waaronder de obligatielening van het Startersfonds wordt uitgegeven type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004012150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 april 2004, wordt aan de heer Decru, Gilbert, op het einde van de maand juni 2004, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Het kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004007023 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 4747 van 3 december 2003 : Wordt bevorderd tot Commandeur in de ****, zal het militair ordeteken dragen en als houder van deze Op datum type koninklijk besluit prom. 25/03/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake het beheer en de werking van voorzorgsinstellingen die werden opgericht door meerdere private ondernemingen of meerdere publiekrechtelijke rechtspersonen of krachtens een sectorale collectiev type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004000146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 houdende organisatie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004022249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/03/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 29 oktober 2003 tot vaststelling van de werkwijze van het Raadgevend Comité voor de Brandweer type koninklijk besluit prom. 16/03/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004000112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 augustus 1993 houdende oprichting van het Raadgevend Comité voor de Brandweer en van het koninklijk besluit van 6 februari 2003 tot wijziging van dit type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004021046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenscha

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004022287 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Aanduidingen Bij ministerieel besluit van 30 maart 2004 wordt de heer Haas, Peter, doctor in de diergeneeskunde, erkend in Sankt-Vith, aangeduid als plaatsvervangende inspecteur-dierenarts voor de provincie Luik. Bij minister type ministerieel besluit prom. 07/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004000221 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanstelling van enkele ereleden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor nucleaire controle

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid

decreet

type decreet prom. 12/02/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004201078 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004021044 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Te begeven betrekking 1.1. Bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, Ringlaan 3, 1180 Brussel, is een betrekking van wetenschappelijk personeelslid te begeven. Deze betrekking is 1.2. De kan

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004201057 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 10 maart 2004 in zake de n.v. Groep Immo Dobbelaere tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho « Schen type bericht prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004201068 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 maart 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 april 2004, h Die zaa type bericht prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004201067 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 25 februari 2004 in zake het openbaar ministerie en G. Fairon en anderen tegen A. Schmitz en het Waalse Gewest, waarvan de expedit « Schen type bericht prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004201056 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 maart 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 maart 2004, h Die zaak

document

type document prom. 16/04/2003 pub. 26/04/2004 numac 2004015219 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederland type document prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004200973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de warenhuizen. Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 maart 2004, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsb worden benoe type document prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004200962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 maart 2004, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad worden

beschikking

type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031169 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming bij het Verdrag van Londen van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval, gedaan te Londen op 7 november 1996 type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031170 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen te Genève op 22 juni 1993 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar tachtigste zitting type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031159 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol betreffende water en gezondheid bij het Verdrag van Helsinki van 1992 inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, gedaan te Londen op 17 juni 1999 type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031168 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol betreffende water en gezondheid bij het Verdrag van Helsinki van 1992 inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale merken, gedaan te Londen op 17 juni 1999 type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031164 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, MARPOL 1973, zoals gewijzigd door het Protocol daarbij van 1978 type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031160 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende eindregeling van de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het jaar 1989 type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031167 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Scheldeverdrag, gedaan te Gent op 3 december 2002 type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031163 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot beperking van het gebruik van pesticieden door de beheerders van openbare ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031158 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die Partij zijn bij het Verdrag van 12 december 1995 type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Maasverdrag, gedaan te Gent op 3 december 2002 type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031171 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende Internationale Akten : Overeenkomst houdende stichting van de Europese Conferentie voor Moleculaire Biologie en Bijlage, opgemaakt te Genève op 13 februari 1963; Overeenkomst houdende oprichting van het Europe type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031162 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine of middelgrote ondernemingen type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031165 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektricit

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004022267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 maart 2004, dat in werking treedt de dag van deze Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 31 maart 2004, dat uitwerking Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004022253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit va 31 maart 2004 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt de heer Bertels, Jan, directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004022164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor de beroepsziekten. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 februari 2004, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheersc - wordt de

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004000217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Raad van State. - Vernietiging. - Bij arrest n(...) type arrest van de raad van state prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004000219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging. - Bij arrest n(...) type arrest van de raad van state prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging. - Bij arrest n(...)

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 26/04/2004 numac 2004201036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comites Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen Vervanging van leden. Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 maart 2004, dat in wordt Mevrouw I
^