B.S. Index van de publicaties van 28 april 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004200900 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 46/2004 van 24 maart 2004 Rolnummers 2589, 2590, 2597 en 2604 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 10 juni 2002 ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de pe Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanduiding van een keuringsinstelling bevoegd tot het uitvoeren van de taken zoals bedoeld in artikel 4bis, type koninklijk besluit prom. 02/04/2004 pub. 28/04/2004 numac 2004000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone type koninklijk besluit prom. 18/03/2004 pub. 28/04/2004 numac 2004014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het tweede beheerscontract van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/04/2004 pub. 28/04/2004 numac 2004035662 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004009311 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 22 april 2004 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Luxemburg : als effectief lid : de heer Mouton, - is aangewe type ministerieel besluit prom. 23/03/2004 pub. 28/04/2004 numac 2004201087 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van aangifte betreffende de verbruiks- en tussentijdse facturen die de leverancier dient over te maken met het oog op de betaling van de aansluitingsretributie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004035620 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Belgische Rode Kruis Verlenging van de benoeming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid tot nationaal voorzitter Bij besluit van de Vlaamse regering van 26 maart 2004 wordt de verlenging goedgekeurd van de benoeming van Hare Koninklijke De Vlaamse

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/02/2004 pub. 28/04/2004 numac 2004031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Afsluiting jaarrekeningen dienstjaar 2003. - Omzendbrief

document

type document prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004011036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging Beslissingen genomen tijdens het tweede trimester van 2003 Décision n° 2003-C/C-30 du 7 avril 2003 Décision n° 2003-C/C-31 du 7 avril 2003 Décision n° 2003-C/C-32 du 7 avril 2003 Décision n° 2003-C/C-33 du 7 avr Décisio type document prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004020059 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda Woensdag 28 april 2004, om 14 u. 30 m. (*) Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, de Energie, het Werkgelegenh(...) - Interpellatie van de heer Sven Gatz (N) tot de heer Eric Tomas, type document prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004201047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 1 april 2004, dat in werking treedt de dag waarop worden ben type document prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004200961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de banken Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 maart 2004, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt b worden type document prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004020060 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Donderdag 29 april 2004, om 14 uur (*) Commissie voor de Gezondheid - Mondelinge vraag van Mevr. Marie-Jeanne Riquet (F) aan de heren Jos Chabert en(...) Donderdag 29 april 2004, na afloop van de Commissie voor de Gezondhei type document prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004031130 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Exploitant van een verwijderingscentrum voor afgedankte voertuigen dat ertoe gemachtigd is een vernietigingsattest af te leveren Op 14 januari 2004 werd de N.V. STEVENS & Co erkend als exploitant van een verwijderingscentrum voor afgedankte

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2004 pub. 28/04/2004 numac 2004029125 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die toe te wijzen zijn aan de dienstenuitgevers, met hun technische kenmerken voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5 - 108 MH type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2004 pub. 28/04/2004 numac 2004029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de offerteaanvraag voor de toewijzing van de radiofrequenties voor de uitzending van analoge klankradio-omroepdiensten via terrestrische radiogolven

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004022265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 31 maart 2004, dat in werking treedt d Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor administratieve controle. - Ontslagverlening. Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 maart 2004, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eerv Bij he

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004000216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergelijkend examen aspirant-commissaris van politie op basis van een diploma niveau 1. - Externe kandidaten 2004 De Directie van de rekrutering en van de selectie organiseert een vergelijkend examen om officieren voor de geïntegreerde pol(...) Dit ja

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004009312 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 april 2004 is Mevr. Vandendaele, A., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel. Het beroep tot n

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004000178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** **** he type vergunning prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 2 Deze ve type vergunning prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004000179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel **** **** **** type vergunning prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 24 okt Bij min type vergunning prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 28 maa Bij mi type vergunning prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004000172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigering Bij ministerieel besluit van 5 maa Bij min type vergunning prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1 Bij type vergunning prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004000171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1 Bij type vergunning prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004000180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen **** ministerieel bes Bij **** type vergunning prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 5 janu

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Opheffingen tot erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 j Bij type erkenning prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij type erkenning prom. -- pub. 28/04/2004 numac 2004000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 Bij
^