B.S. Index van de publicaties van 29 april 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004200902 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 49/2004 van 24 maart 2004 Rolnummer 2660 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 44 van de wet van 22 augustus 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, ingesteld door de v.z.w. Association franco Het Arbitra type wet prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004201063 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 17/2004 van 29 januari 2004 Rolnummer 2635 In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, gesteld door de Raad van State. Het Ar samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2003023071 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004022246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid en tot vaststelling van de eraan verbonden wedde type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004011186 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004003181 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031177 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Personeel. - Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2004, wordt de heer Vincent Carton de Tournai, bevorderd, bij verhoging in graad, tot de graad van Eerste Ingenieu Bij bes

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004035560 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot inwerkingtreding van het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen » type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004035607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan 2004 « Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit » type besluit van de vlaamse regering prom. 20/02/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004035528 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004027026 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie voor het "Parc naturel Viroin-Hermeton" type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004201083 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004201089 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van het erkende natuurreservaat « Enneilles » te Musson type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004027025 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

decreet

type decreet prom. 25/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004201079 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen type decreet prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004201091 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 2 april 1998 houdende oprichting van het « Agence wallonne à l'Exportation » (1) type decreet prom. 19/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004035613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004009308 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende de plaatsing onder de hoede van de dienst Voogdij en de identificatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004003036 bron federale overheidsdienst financien Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22, type bericht prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004022245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Weging van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid. - Bericht Met toepassing van het Koninklijk besluit betreffende de aanduiding, de uitoefening en Met toe type bericht prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004201140 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 maart 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 maart 2004, Die zaak type bericht prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004201162 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnissen van 21 en 28 januari 2004 in zake de Minister van Financiën en het openbaar ministerie tegen B. Van Laethem, W. Prevoo en G. Pirott « Sche

document

type document prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging Beslissingen genomen tijdens het derde trimester van 2003 Décision n° 2003-C/C-56 du 4 juillet 2003; Décision n° 2003-C/C-57 du 4 juillet 2003; Décision n° 2003-C/C-58 du 4 juillet 2003; Décision n° 2003-C/C-59 Décisio type document prom. 15/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Eurotops « IRLEUR » van 25-26 maart en 17-18 juni 2004. - Afwijkingen op de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijdorganisatie

beschikking

type beschikking prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot aanvulling van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode type beschikking prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004200736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidshof te Gent Bij beschikking van 5 maart 2004 werd de heer Norbert Verhasselt, ereraadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof te Gent, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen, vanaf 5 maart 2004, het ambt van pl

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004022280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 31 maart - de da

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004009316 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, die in werking treedt op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtel type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004021047 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vacante betrekking van Cultuurpactinspecteur-generaal bij de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. - Oproep tot de kandidaten De belangstellende ambtenaren worden ervan in kennis gesteld dat een betrekking van Cultuurpa(...) De Vaste N

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004200903 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 50/2004 van 24 maart 2004 Rolnummer 2675 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 8, 2°, van de wet van 4 september 2002 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek Het Arbitr

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004009314 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van de heer Vanderwegen, A., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 januari 2004.

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004043004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004003184 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 447 van 9 april 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004003187 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « PRESTO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « PRESTO » genaamd, een openbare loterij geo - v type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 29/04/2004 numac 2004003186 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « SUBITO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « SUBITO » genaamd, een openbare loterij geor - v
^