B.S. Index van de publicaties van 30 april 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/03/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Besluit van de Raad van 25 juni 2002 en van 23 september 2002 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehe type wet prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004011194 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten die uit hoofde van de artikelen 36 tot 39 van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999, worden opgelegd I. Inleiding De beginselen die deze richtsnoeren Deze rich type wet prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004009295 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 april 2004, is machtiging verleend, aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om(...) Bij koninklijk **** type wet prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004009300 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 april 2004, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** de **** type wet prom. 12/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004009313 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties type wet prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004201066 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 25/2004 van 11 februari 2004 Rolnummer 2573 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 11 van de wet van 27 december 1974 betreffende de taxidiensten, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, same wijst na beraad type wet prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004200942 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 9/2004 van 21 januari 2004 Rolnummer 2606 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 2, 3, 5, 3°, en 13 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie va Het Arbit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en koninklijk bes type koninklijk besluit prom. 12/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004011193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verlening van de toelating aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en aan het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004002049 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het zakgeld van sommige rusthuisbewoners en tot bepaling van de kosten die niet op dit zakgeld mogen worden aangerekend in uitvoering van artikel 98, § 1, derde lid, van de organieke wet van 8 j type koninklijk besluit prom. 27/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 27/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004022321 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004022318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004007085 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut en de medische geschiktheid van de militaire luchtverkeersleiders type koninklijk besluit prom. 27/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004022316 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 1993 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004200893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief en geldelijk statuut van de voorzitter van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude en van de leden van het Federaal Coördinatiecomité type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1978 tot toekenning van het sociaal welzijn aan de gewezen werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi in uitvoering van artikel 18 van de wet van 11 februari 1976 dat een arti type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004002036 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de competentiemetingen type koninklijk besluit prom. 28/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004022298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004009309 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal. Uitvoering van Straffen en Maatregelen Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 30 maart 2004 : De aanwijzing van de heer Marc Hendrickx als effectieve assessor strafuitvoering bij de Commissie voor de voorwaardelijke invri Overeenkom

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004007067 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchmacht Overplaatsing van sommige onderofficieren van het reservekader naar het korps en specialiteiten Bij ministerieel besluit nr. 85.554 van 13 november 2003 : Worden de lagere en keuronderofficieren waarvan de namen volgen, op Voor de r type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004007074 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overplaatsing van sommige onderofficieren van het reservekader naar het korps en specialiteiten Bij ministerieel besluit nr. 85.555 van 13 november 2003 : Worden de lagere en keuronderofficieren waarvan de namen volgen, op Voor de r type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004007075 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Overplaatsing van sommige onderofficieren van het reservekader naar het korps en specialiteiten Bij ministerieel besluit nr. 85.556 van 13 november 2003 : Worden de lagere en keuronderofficieren waarvan de namen volge Voor de r type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004007066 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Overplaatsing van sommige onderofficieren van het reservekader naar het korps en specialiteiten Bij ministerieel besluit nr. 85.553 van 13 november 2003: Worden de lagere en keuronderofficieren waarvan de namen volgen, op 1 ja Voor de ra type ministerieel besluit prom. 23/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004003190 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 26/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/04/2004 numac 2004035537 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/03/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004201128 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Minist type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2003 pub. 30/04/2004 numac 2004201171 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de overdracht van de personeelsleden, goederen, rechten en verplichtingen van de subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming aan de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi"

decreet

type decreet prom. 19/03/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004035612 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende machtiging tot creatie van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap N.V. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004000234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst vreemdelingenzaken. - Omzendbrief betreffende de fiche « niet-begeleide minderjarige vreemdeling »

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004201113 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 maart 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 maart 2004 Die zaak type bericht prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004201223 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 april 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 april 2004, he Die zaak

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 19/03/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen, de coördinatie van de hogeronderwijsregelgeving en de modernisering van de regelg

document

type document prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004095038 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Overdracht van een verzekeringsportefeuille tussen ondernemingen gevestigd in een lid-Staat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De portefeuille van de contracten in medeverzekering « aviation risks » van de onderneming naar Ned Deze

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2003023032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 november 2003 wordt de heer Peter Samyn aangeduid als houder van de N-1 staffunctie « Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie » van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van Dit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 maart 2004, dat uitwerking heeft met ingang Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004009320 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - attaché bij de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie : 4. Enkel de kandidaten van de twee vergelijkende aanwervingsexamens die werden afgesloten op 2 apri Drie van type vacante bettreking prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004012091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Openstaande betrekkingen van voorzitter van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, van coördinator-generaal van het Federaal Coördinatiecomité, van lid van het Federaal Coördinatiecomité en van secretaris van

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004009319 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 april 2004, is voorlopig benoemd tot parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, Mevr. Vanhelmont, L. Bij ministerieel besluit van 16 maart 2004, blijft aan de heer V Bij ministeri type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004009318 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2004, dat in werking treedt op 30 april 2004, is aan de heer Orij, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Borgloon. Het is hem v Bij konin

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004011200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken A. INLEIDING 1) Deze mededeling betreft geheime kartels tussen ondernemi 2) Door hu

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004041704 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 306e AANVULLING Bijwerking op 13 april 2004 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daarenbov 1. nieuw geregistree

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004022299 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging en vergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbinepark op de Thorntonbank Bij ministerieel besluit van 14 april 2004, genomen krachtens het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende de procedure tot vergunning en mac De mac

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004095039 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 5 april 2004, wordt de overdracht goedgekeurd De door

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hiernavolgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs (...) Opmerkinge

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004201064 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 23/2004 van 4 februari 2004 Rolnummer 2655 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 309, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbit samengesteld

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/04/2004 numac 2004040304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2004 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2004, 114,52 punten bedraagt, tegenover Het gezo
^