B.S. Index van de publicaties van 4 mei 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/05/2004 numac 2004009315 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 april 2004, is machtiging verleend aan : ****. ****, **** **** ****, geboren te **** ****, **** ****, **** op(...) de genaamde ****, **** Loc, geboren te

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004009065 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1994 houdende bezoldigingsregeling van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 26/04/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004009286 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse II type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004009064 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot vaststelling van de loopbaan en het geldelijk statuut van de personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004009062 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de adviseur-generaal van de Dienst voor Criminele Politiek, en van zijn adjunct type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004009063 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van sommige geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004009066 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2001 genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 12/02/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201224 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 17 en programma's 04 en 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 18/02/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201229 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 18/02/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201226 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 18/02/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201228 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 18/02/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201227 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2004 numac 2004201233 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 31 maart 2004 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bertrix vanaf 31 maart 2004 voor een periode van zes jaar erkend als instelling voor schuldbemiddeling, overeenkomstig het decr De erken type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2004 numac 2004009329 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 26 april 2004, is het verzoek tot associatie van de heer Michiels, D., notaris ter standplaats Aarschot, en van Mevr. Stroeykens, L., kandidaat-notaris, om de associatie « Michiels & Stroeykens », ter s Mevr. St type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2004 numac 2004201127 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 20 februari 2004 wordt het op 19 januari 2004 door het college van burgemeester en schepenen van de stad Moeskroen ingediende beroep ontvankelijk maar ongegrond verklaard. Het bero 1° het type ministerieel besluit prom. 14/04/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004012147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende indexering van de weddenschaal van de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de groeven en graverijen type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201232 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 18/02/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201230 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 18/02/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201231 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004031153 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201082 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004201170 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juni 1998 houdende goedkeuring van het "Parc naturel Viroin-Hermeton"

decreet

type decreet prom. 17/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004029048 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/05/2004 numac 2004201216 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 17 maart 2004 in zake de n.v. Fortis Bank tegen de b.v.b.a. Profil à Net en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbi « Sche type bericht prom. -- pub. 04/05/2004 numac 2004201215 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 17 maart 2004 in zake M. Vermaelen en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is i « Schen

document

type document prom. -- pub. 04/05/2004 numac 2004012098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal van 7 april 2004, dat in werking worden type document prom. -- pub. 04/05/2004 numac 2004201048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Vervanging van een lid Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 maart 20(...) dat uitwerking heef

erratum

type erratum prom. 27/04/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004022342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 1993 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen. - Erratum type erratum prom. 01/04/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004031213 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol betreffende water en de gezondheid bij het Verdrag van Helsinki van 1992 inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, gedaan te Londen op 17 juni 1999. -

beschikking

type beschikking prom. 29/04/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004031216 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnatie tot wijziging van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/05/2004 numac 2004009328 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 april 2004 : - is aan de heer Cornet, J.-C., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne. Het i - dat in werk

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 04/05/2004 numac 2004009120 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 30 4 februari 2004 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 190/2004 van de Commissie van 3 februari 2004 tot vaststelling van for(...) Verordening (EG) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 04/05/2004 numac 2004009199 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 35 6 februari 2004 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/05/2004 numac 2004201061 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 15/2004 van 29 januari 2004 Rolnummer 2539 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 81, vierde en achtste lid, en 104, derde en zevende lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidsho Het Arbitr
^