B.S. Index van de publicaties van 10 mei 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Wetstraat 62, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeverso Voor type wet prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004201261 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 34/2004 van 10 maart 2004 Rolnummer 2636 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 28, tweede lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, gesteld door de Arbeidsrechtb Het Arbitr type wet prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004009333 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2004, is machtiging verleend aan : ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, **** beiden wonende type wet prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004009299 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 5 december 2003, is machtiging verleend aan : de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. **** ****; Sound(...) ****. **** ****, type wet prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004201260 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 32/2004 van 10 maart 2004 Rolnummer 2550 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 25 van de wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie van Telegraaf en Telefoon, gesteld door de Rechtbank van eers Het Arbitr type wet prom. 19/02/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004015044 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 27 januari 1999 type wet prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tuchtraad voor de geïntegreerde politie Nieuwe oproep tot kandidaten Aansluitend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2004 betreffende de oproep tot kandidaten, doet de Minister van Binnenlandse Zaken een nieuwe oproep (...) De tuc type wet prom. 15/03/2002 pub. 10/05/2004 numac 2003015245 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 3 mei 1996 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004022341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 12/04/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004200719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid-bijdragepercentages voor type koninklijk besluit prom. 12/04/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004200767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de indexering van sommige lonen tijdens de periode 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 12/04/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004200813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende h type koninklijk besluit prom. 12/04/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende d type koninklijk besluit prom. 30/03/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004022263 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 01/04/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004022282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004200147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende vastlegging voor 2001 van de modaliteiten van financiering, de type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004040012 bron federale overheidsdienst financien Muntfonds Stand van het Muntfonds op 31 december 2003 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst Voor de ra type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004200149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de vastlegging voor 2002 van de modaliteiten van financiering, type koninklijk besluit prom. 12/04/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004200732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2003, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004012159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 april 2004, wordt aan de heer Dierickx, Hubert, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtban type koninklijk besluit prom. 12/04/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004200725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het tijdskrediet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/2003 pub. 10/05/2004 numac 2003033103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 september 2001 houdende benoeming van de leden van de commissie belast met het uitbrengen van adviezen inzake de werving van houders van voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen andere d type ministerieel besluit prom. 23/03/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van de Commissie Opleiding privé-detectives type ministerieel besluit prom. 18/03/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004201268 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de regeling van de voorschotten van de "Société wallonne du Logement" type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004201258 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 22 maart 2004 worden de 6 ha 53 a 80 ca grond, die toebehoren aan de heer en Mevr. Claude Peignois-Schmitz, woonachtig rue du Docteur Hustin 53, te 6760 Ethe, erkend als vochtig gebied met een biologisc Dit perc type ministerieel besluit prom. 26/03/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 9 januari 2000 betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen en betalingen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 11quinqu

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004031075 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 december 2003, wordt beschermd als monument, omwille van zijn esthetische en artistieke waarde, de totaliteit van het gebouw gelegen Lebeaustraat 55, te Brus AFBAKEN type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004031629 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 november 2003, wordt beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004031103 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 januari 2004, worden beschermd als monument de voor- en achtergevel, het dak, de inkomhal en het trappenhuis alsook de binnenstructuur en de oorspronkelijk Afbakeni type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004031074 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 oktober 2003, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, van de totaliteit van de kerk van de Dominikanen, van de gevels en bedaking, de ori AFBAKEN type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004031140 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 januari 2004, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de voorgevel en de bedaking van het gebouw gelegen Scheldestraat 102, te Sint-J AFBAKENI type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 januari 2004, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de gevels, en bedaking van de gebouwen gelegen Dubrucqlaan 23 en 25, te Sint-Ja AFBAKENI type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004031105 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 januari 2004, worden beschermd als monument de gevels, de bedaking en, van binnen, de hall, de salons en de wintertuin van de begane grond van het gebouw, Afbakeni type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004031112 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 januari 2004 : - het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september 1994 houdende bescherming als landschap, wegens zijn wetenschapp - wordt ing type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004031176 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 2004 wordt beschermd als monument, van de totaliteit, hierbij inbegrepen het meubilair dat vast is door bestemming, van de Sint-Hendrikskerk gelegen S Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004031152 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 februari 2004, wordt beschermd als monument het vroeger koor met inbegrip van het vast meubilair, de vroegere toren en de overblijfselen van de oorspronkel Afbakeni type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004031106 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2004, wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004031104 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 januari 2004, worden beschermd als monument de voorgevel, de bedaking en de totaliteit van het interieur van de benedenverdieping van de vroegere « Pâtisse Afbake type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004031622 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 oktober 2003, worden beschermd als geheel, vanwege hun historische, volkskundige, archeologische en artistieke waarde van de goederen gelegen Rollebeekstra Afbakeni type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004031102 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2004, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van de gevels, de daken en de originele draagstructuren van de gebouwen gelegen Belli Afbakeni

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004201269 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het in aanmerking komen van de eindafnemers op de elektriciteits- en gasmarkt

decreet

type decreet prom. 19/03/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004035647 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening type decreet prom. 01/04/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004201270 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gemarkeerde toeristische wandelroutes, de wandelkaarten en de routebeschrijvingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004201264 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnissen van 29 januari 2004 in zake T. Booz en H. Chamizo tegen de Belgische Staat en in zake M. Nochese tegen de Belgische Staat, waarvan « Sche type bericht prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004201210 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 18 maart 2004 en 31 maart 2004 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ing Die zake type bericht prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004201211 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 april 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 april 2004, Die zaak

document

type document prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004022222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Beheerscomité. - Hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk van 17 maart 2004 : - worden hernieuwd, voor een termijn van ze - Mevr. V type document prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004003182 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen Overplaatsingen. - Aanstelling Bij besluit van de directeur-generaal van 19 mei 2003, wordt de heer De Coster, Patrick G.L., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, met ingang van Bij beslui

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2003 pub. 10/05/2004 numac 2004029109 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003 houdende aanstelling van de leden van de permanente commissie voor bevordering en selectie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de commissie die belast is advies te geven betreffende de aanwerving in het gesubsidieerd onderwijs van houders van voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen die ander zijns type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een inspecteur voor algemene vakken in het lager secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/04/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004031197 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2003/1235 van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 april 2002 betreffende de erkenning van en de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004009342 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking -gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot Mevr. de Minister Hij zendt type vacante bettreking prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004009343 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking -rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent : 1 Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op straffe van verv(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004009344 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 april 2004 : - is aan Mevr. Godfroid, B., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Dinant; - is aan de heer Carmeliet, Bij koninkli

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/11/2003 pub. 10/05/2004 numac 2003033004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende benoeming van een bedrijfsrevisor bij de dienst voor de personen met een handicap

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004012152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 20 april 2004 is de B.V.B.A. Sanafbo, Pathoekeweg 156b, te 8000 Brugge, erkend geworden voor het a(...) Bij ministerieel besluit van 20 april

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004015084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Kongo betreffende de Statuten van het « Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en Beheer », ondertekend te Brussel op 6 februari 1965 . - Aanduiding van de voorzitter en van(...)

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2003033096 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 11 september 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitter, de leden en de secretaris van de adviesraad van openbare biblioteken worden volgende personen Voor d type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2003033102 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 23 oktober 2003 tot wijziging van het besluit van 11 september 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitter, de leden en de secretaris van de adviesraad va type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004033105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Rangschikkingen Bij besluit van de Regering van 14 januari 2003 zijn gerangschikt : De « Casinoweiher », gemeente Kelmis, afdeling 2 : - Sectie C nr. 22b - , gelegen Auf'm Tüllgeberg met een totale oppervlakte van 4 ha 40 a 76 ca; type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004033007 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de duitstalige gemenschap van 8 januari 2004 wordt de heer Patrick Bonni, directeur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s vanaf 1 oktober 2003 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2003033113 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 4 december 2003 tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 september 2000 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de dienst voor arbeidsbemi type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004033016 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van 8 januari 2004 betreffende de definitieve benoeming van personeelsleden van het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd onderwijs worden de hiernast vermelde personen definitief benoemd : Mevr Zij wordt

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/05/2004 numac 2004008080 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijke ingenieurs (niveau A) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en sommige Vlaamse openbare instellingen. - Ref. : ANV04005 Na deze sel(...) Toelaat
^