B.S. Index van de publicaties van 26 mei 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004003224 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 49, 2710 11 41 en 2710 11 45 Gepubliceerd met toepassing van artikel 8, type wet prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004201303 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 77/2004 van 5 mei 2004 Rolnummer : 2914 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte, ingesteld door R. Marchand. Het Arbitrageh samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004000280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europees Parlement, van de federale Wetgevende Kamers, van de Vlaamse Raad, van de Waalse Gewe type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003096 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling en ontslag van een Regeringscommissaris bij de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003098 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling en ontslag van een Regeringscommissaris bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003097 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische Vlag type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, met uitzondering van de artikelen 8 tot 12 type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004000153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004011210 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 28, 47, 192, 196 en 266 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004011211 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 40, 86, 88, 202, 203, 220 en 221 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 15, 18, 66, 76, 77, 80, 94, 120, 169, 175, 181, 190, 199, 207, 236, 239, 240 en 260 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004011206 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot afschaffing van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004011209 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 74 en 251 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004000313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 december 2003 houdende de modellen van goedkeuringsattest met betrekking tot de investeringen in beveiliging van beroepslokalen type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003100 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 14/02/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003099 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap « Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden » type ministerieel besluit prom. 08/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003017 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003102 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Fonds voor Arbeidsongevallen en ontslag van de Afgevaardigde van de Minister van Begroting type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003101 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004031045 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003, wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031202 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van het Milieucollege type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031199 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van het Milieucollege type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004031046 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003, worden beschermd als geh(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004031178 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 2004, wordt ingesteld de procedur(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004031180 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2004, wordt ingesteld de procedu(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004031192 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 2004, wordt beschermd als monumen(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031203 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van het Milieucollege type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004031179 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 2004, wordt beschermd als monumen(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004031630 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 november 2003, wordt ingesteld de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031182 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004035783 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden voor deelneming aan wielerwedstrijden en wielerproeven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004201531 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering van 13 maart 2003 houdende sectorale en integrale voorwaarden i.v.m. zwembaden

decreet

type decreet prom. 02/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004035825 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart type decreet prom. 02/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004035821 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004201339 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 11 maart 2004 in zake de procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Namen tegen C. Dalne, waarvan de expeditie t "1. Sche type bericht prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004201463 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 24 maart 2004 in zake de n.v. Dexia Bank België tegen P. Lagrange en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho 1. « S type bericht prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004201454 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 25 maart 2004 in zake G. Denoisieux tegen de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, waarvan de expeditie ter griffie van het Ar « Is ar type bericht prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004201452 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 10 maart 2004 in zake S. Cox en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Luik tegen F. Ferrara en C. Cox en in zake T « Schen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004200828 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderw type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004200821 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2003 betreffende de deeltijdse Commissarissen van de Regering en de commissarissen voor de rekeningen bij de openbar type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2003 pub. 26/05/2004 numac 2004029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het begeleidingscomité voor de toegang tot Internet via de server van de Franse Gemeenschap, ingericht door het besluit van de Regering van de Fran type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004200827 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het statuut van de leden van het bureau en de colleges van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004029095 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004200949 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van het "Institut de la Formation en cours de carrière"

erratum

type erratum prom. 25/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004022404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 houdende verbod op sommige dierproeven voor wat betreft de aanmaak van monoklonale antilichamen door de ascitesmethode. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004021068 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Te begeven betrekkingen 1.1. Bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1000 Brussel, zijn twee betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid te bege Deze be type vacante bettreking prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004009386 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 1; - te Dinant : 1. Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op straffe van verval, bij een ter

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004009384 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 mei 2004 : - is aan de heer Luwel, L., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - is aan de heer Boon - is aan Mevr type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004009385 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 174, van 18 mei 2004, blz. 39359, dient, in de derde lijn van de Franse tekst, de naam « de Formanoir de la Gazerie » te worden vervangen door de naam « de Formanoir de la Cazerie ».

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/05/2004 numac 2004201450 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 26 maart 2004 in zake het openbaar ministerie tegen H. Talla, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen o « Schen

lijst

type lijst prom. 28/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004011223 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket type lijst prom. 28/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket
^