B.S. Index van de publicaties van 14 juni 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004201513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004022352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de samenstelling betreft van de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de Dienst voor uitkeringen, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2004 numac 2004035843 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale orden Bij koninklijk besluit van 18 maart 2004 : - wordt bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde : de heer TERRYN Wilfried directeur-generaal ranginneming : 8/04/2000, als houder van deze nieuwe ond(...) - wordt bevorderd tot Commandeur i type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004201290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2004 numac 2004003226 bron federale overheidsdienst financien Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 25 april 2004, werd met ingang van 1 april 2004, de heer Monseu, C., auditeur-generaal van financiën bij de Centrale administratie der douane en accijnzen, tot lid van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/06/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekening van de financiële hulp van de Staat aan de politiezones inzake Verkeersveiligheid Conventies type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/06/2004 numac 2004035926 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Centrum voor Landbouweconomie. - Directieraad Het ministerieel besluit van 13 mei 2004 tot samenstelling van de directieraad van het Centrum voor Landbouweconomie , dat in werking treedt op 26 mei 2004, bepaalt dat de directieraad van het (...) type ministerieel besluit prom. 19/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004022407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XIII, van een Basisoverlegcomité voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004031305 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Grondelwijk » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 februari 1971

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/03/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de richtlijnen voor maatschappelijke oriëntatie en trajectbegeleiding in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004201764 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn

decreet

type decreet prom. 12/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004029185 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de hulpverlening aan mishandelde kinderen type decreet prom. 12/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004029186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 02/04/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004035891 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake ontwikkelingseducatie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004002061 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief 307quater . - Aanschaffen van personenvoertuigen die bestemd zijn voor de staatsdiensten en voor de instellingen van openbaar nut. - Erratum

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/06/2004 numac 2004201716 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 mei 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 mei 2004, hebb Die zaa

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 bron federale overheidsdienst justitie Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de erediensten, de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de in

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 14/06/2004 numac 2004201737 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 99/2004 van 2 juni 2004 Rolnummer 2729 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 437 van de programmawet van 24 december 2002 (inhouding op het bedrag van de Copernicuspremie), ingesteld door J. Lizen.(...) Het Arbit

document

type document prom. -- pub. 14/06/2004 numac 2004009234 bron federale overheidsdienst justitie Instituut voor bedrijfsjuristen Uitslag van de stemopneming van 20 november 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 27/04/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004022406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van

arrest

type arrest prom. 15/12/2003 pub. 14/06/2004 numac 2004003232 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

beschikking

type beschikking prom. 29/04/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004031304 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 140 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten Erratum type beschikking prom. 29/04/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004031214 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven en de regeringsmededelingen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/06/2004 numac 2004000324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen Aanstelling van een kamervoorzitter. - Oproep tot kandidaten (m/v) Er wordt ter kennis gebracht van de belangstellenden dat een mandaat van kamervoorzitter voor één van de Franstalige kamers va(...) De leden

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/06/2004 numac 2004009416 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Het arrest met nummer 131684 van de Raad van State van 25 mei 2004 vernietigt enerzijds het koninklijk besluit van 10 november 1997, houdende de benoeming van Michaël De Cuyper, tot raadsheer in het Arbeidshof, te

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 14/06/2004 numac 2004201765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hiernavermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 14/06/2004 numac 2004011275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 04/0035 : Athlon Holding BV-LPC Autolease BV / Unilease B.V. Op 28 mei 2004, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van Volgens
^