B.S. Index van de publicaties van 25 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004009427 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet type wet prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004201882 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 64/2004 van 28 april 2004 Rolnummer 2695 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte en de artikelen 3 en 12 van de wet van 27 mei 1870 Het Arbit type wet prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004201879 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 44/2004 van 17 maart 2004 Rolnummer 2699 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 49, derde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, zoals gewijzigd bij de wet van 2 februari 1994, ges Het Arbitr type wet prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004011290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten die uit hoofde van de artikelen 36 tot 39 van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999, worden opgelegd. - Addendum Übersetzung des im Belgischen Staatsbla Leitl

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004002063 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 13 maart 2002 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst i type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004009446 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Keusters, P., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Putte. Het is hem vergund d Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004201987 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 april 2004 : - wordt de heer Marc Lemlin benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde; - worden de heren Christian Cornet, René Moutschen en Jacques Rollus benoemd tot Officier in de Kroonorde; type koninklijk besluit prom. 03/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004022434 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne type koninklijk besluit prom. 09/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004002064 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004021086 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 5 juni 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2004, wordt aan Mej. Géraldine Rosoux, referendaris bij het Arbitragehof, toestemming verleend om de functie van deeltijds a

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004035940 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 6, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2004 betreffende de adviescheques type ministerieel besluit prom. 18/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004002071 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2002 tot vaststelling van de indelingsmodaliteiten van sommige personeelsleden van de Rijksbesturen in een functiefami type ministerieel besluit prom. 19/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004035992 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 73 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004201992 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de gedecentraliseerde adviescommissie van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004201991 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de gedecentraliseerde adviescommissie van Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004201993 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de gedecentraliseerde adviescommissie van Bergen

decreet

type decreet prom. 27/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004201952 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales om het inzage- en bezoekrecht van de gemeenteraadsleden van de verenigde gemeenten te organiseren type decreet prom. 27/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004201981 bron ministerie van het waalse gewest Decreet waarbij de gevolgen van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte van toepassing worden gemaakt op de gewestelijke belastingen type decreet prom. 27/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004201979 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Waalse Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004021085 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Verbod om in de bepalingen van een opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging beperken of uitsluiten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de Commissie voor multimediaproducten met erkende pedagogische inslag type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004029194 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot automatische verlenging van de mandaten van de vorsers die een pre- of postnatale rust nemen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/04/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004201505 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een waarborg aan de R.T.B.F. voor een kredietlijn van 25 miljoen euro, bestemd voor de financiering van investeringen

erratum

type erratum prom. 05/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004012182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type erratum prom. 22/04/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004201980 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bevordering van de milieuvriendelijke elektriciteit - Erratum type erratum prom. 26/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004022475 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004021089 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2004, editie 2, blz. 41410, moet in de Nederlandse tekst het woord « Hertveld » vervangen worden door de naam « Hertveldt ». Het erratum gepubliceerd in het

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004201552 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2004, Wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. ROPSY, Jeanine Alice Georgette, te 1000 BRUSSEL. Ze type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004201550 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2004, Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : De heer HASQUIN, Paul Ondervo te LODELINSART. De he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004201549 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2004, Wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : De heer MEUNIER, Michel, Bestuurder bij de R Hij zal rang in d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004201551 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2004, Wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : De heer BOURGEOIS, Lucien Fernand, V te LODELINSART. Hij z

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004031350 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/315 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot bepaling van de specifieke en bijkomende opdrachten van het « Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004031349 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2003/009 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van het College van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van d type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004031352 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/838bis van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de bescherming van het onderwijzend en gelijkgesteld personeel en het personeel van de psycho-medisch-sociale centra tegen geweld, p

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004009445 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : 1, vanaf 1 november 2004; - bij het vredegerecht van het kanton : - Kapellen : 1, vanaf 1 januari 2005; - Binche : 1; - - bij het Hof van Cassat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004009447 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 juni 2004 : - is Mevr. Geys, L., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot rechter in de politierechtbank te Antwerpen; - is de heer Dem - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004009444 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 mei 2004 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Vandercappelle, M., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank. Dit Bij konin

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken. - Addendum Übersetzung des im Belgischen Staatsblatt vom 30. April 2004 Ed Gemein

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/10/2003 pub. 25/06/2004 numac 2004033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn de Dienstencheques te gebruiken

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004041706 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 308e AANVULLING Bijwerking op 10 juni 2004 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daarenbove 1. nieuw geregistree

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004095043 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Verzekeringswezen, op datum van 17 mei 2004, wordt de overdracht goedgekeurd De door type goedkeuringen prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004095044 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Verzekeringswezen, op datum van 17 mei 200 - Gene

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004018082 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve van tweetalige juristen met een in het Nederlands gesteld diploma De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de same I. Toel

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004201881 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 63/2004 van 28 april 2004 Rolnummer 2616 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 104, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 136, 141, 142 en 143 van hetzel Het Arbitr type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004201883 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 65/2004 van 28 april 2004 Rolnummer 2722 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 68 van het decreet van het Vlaamse Gewest betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, en artikel 99 v Het Arbit

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004042406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juni 2004 Voor de raa

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 25/06/2004 numac 2004011272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^