B.S. Index van de publicaties van 9 juli 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/06/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004003278 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2004 numac 2004009487 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 juni 2004, wordt de heer Eric Leytens bevorderd door overgang naar het hoger niveau tot de graad van adjunct-adviseur in het Franse taalkader bij het Centraal Bestuur, met ingang van Overeenk type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2004 numac 2004009486 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 4 juli 2004 zijn benoemd tot kandidaat-notaris : voor de Nederlandse taalrol : De heren : Van Bellinghen, F.; Deroose, E. Mevrn. : Knapen, M.; Bogaert, M. De heren : De Jonghe, Ph.; Va Mevr. Vermeersch, B. De hee type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004202224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de wijziging van de werkloosheidsreglementering ten aanzien van volledig werklozen die actief moeten zoeken naar werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2004 numac 2004015129 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Eretekens Bij koninklijke besluiten van 4 juli 2004 worden de navolgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 : - Grootofficier in de Leopoldsorde : de heer Olivier Alsteens, Mevr. Lily - Grootoffic type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2004 numac 2004015128 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Adellijke gunsten Bij koninklijke besluiten van 4 juli 2004 worden de volgende adellijke gunsten verleend : - vergunning van de persoonlijke titel van barones aan Mevr. Léonie Cooreman gezegd Annie Cordy, Mej. Francine de Nave, Mevr. Karin - vergunni type koninklijk besluit prom. 06/07/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004022518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004202243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot regeling van de wijze van berekening van de werkloosheidsduur van bepaalde werklozen en tot vaststelling van de modellijst van de acties bedoeld in de artikelen 59quater, § 5, tweede lid, en 59quinquies, § 5, tweede lid,

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004036050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie voor culturele aangelegenheden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004202175 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Antoing type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004202173 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Brunehaut type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004202174 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Vresse-sur-Semois

decreet

type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 27/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004027101 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende Boek I van het Milieuwetboek type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004036120 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003, gesloten tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenscha

document

type document prom. -- pub. 09/07/2004 numac 2004011311 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor aardgas goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Tarieven distributie aardgas geldig vanaf(...) IVEG. De

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004201168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 1999 houdende vaststelling van de samenstelling van de delegatie van de overheid binnen het comité van sector IX en h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004201169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de terugbetaling van de kosten die de leden van de onderwijsinspectie bij de uitoefening van hun ambt hebben gemaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/04/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004029193 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 april 2002 tot benoeming van de leden van de Centrale commissie van reaffectatie voor het gewoon en buitengewoon vrij gesu

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/2004 numac 2004021093 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Te begeven betrekking Oproep tot de kandidaten voor overplaatsing 1. Een betrekking van wetenschappelijk personeelslid in de wetenschappelijke loopbaan van het statutair wetenschappelijk per Deze be type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/2004 numac 2004009479 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde : 1; - beambte bij het parket van het arbeidshof te Brussel : 1; - beambte bij het De kandidatur type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/2004 numac 2004009480 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata - In het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2004, bladzijde 52326, regel 15, lezen : « Marche-en-Famenne-Durbuy » i.p.v. « Marche-en-Famenne-Dinant ». - In het Belgisch Staatsblad van 1 jul De kan

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/07/2004 numac 2004000374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergelijkend examen aspirant-hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie op basis van een diploma niveau 2+. - Extern vergelijkend examen - 2004 De Directie van de rekrutering en van de selectie (DPR) organiseert een vergelijk(...) Het bet

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/07/2004 numac 2004009481 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 1 april 2004, bladzijde 18462, regel 32, lezen : « bij de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant » i.p.v « bij de arbeidsrechtbank te Dinant ». Het beroep tot nietigverklaring van type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/07/2004 numac 2004009478 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 juni 2004 is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, de heer De Baere, G., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit par Bij kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/07/2004 numac 2004022476 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Zevende lijst van apothekers, geneesheren en dierenartsen erkend als verantwoordelijken inzake geneesmiddelenbewaking volgens artikel 28sexies van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen Voor de raadp

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/07/2004 numac 2004000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Vergunning tot uitbreiding van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming Bij

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 09/07/2004 numac 2004095048 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akten tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 26 april 2 De doo

registratie

type registratie prom. -- pub. 09/07/2004 numac 2004095047 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 29 juni 2004 wordt geregistreerd als hy Deze ond
^