B.S. Index van de publicaties van 2 augustus 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 14 juni 2004 tot wijziging van artikelen 213 en 223 van het Wetboek van vennootschappen type wet prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004202443 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 129/2004 van 14 juli 2004 Rolnummers 2739 en 2758 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 9 van de wet van 24 december 2002 « tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en to Het Arbit type wet prom. 21/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009510 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot omzetting van het besluit van de raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 maart 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 januari 2004 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000310 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 november 2003 houdende de uitvoering van de hoofdstukken III, V en VI van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004003295 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een gouverneur bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt, met ingang van 1 maart 2004, aan Dr. De Vriendt, Jacques, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van geneesheer- Dr. De Vrie type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt, met ingang van 1 februari 2004, aan de heer Housen, Tony, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van sociaal ins De heer Hou type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004007164 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4912 van 25 april 2004 : Worden bevorderd tot Commandeur in de ****, zullen het militair ordeteken dragen en als houder van deze nieuwe onderscheid Op datum van type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Ontslag van een financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 16 februari 2004, wordt met ingang van 1 januari 2004, aan de heer Thibaud De Borggraef, o Het bero type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Afdanking wegens beroepsongeschiktheid van een stagedoend technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt de heer Vanoppen, Mark, stagedoend technisch des Het ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022567 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 juli 2004 wordt met ingang van 1 april 2004, aan de heer Perremans, Willy, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van sociaal insp De heer Pe type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Bevordering door verhoging in weddenschaal van een financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 5 juli 2004 wordt de heer Eric Serrien, financieel insp Het bero type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ontslag op eigen verzoek Bij koninklijk besluit van 10 juni 2004 wordt de heer De Craen, Jean Baptiste Clement, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 juni 2004, ontslag op eigen verzoek verleend. type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen en van de wet van 5 februari 2001 tot wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijkinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 juli 2004 wordt met ingang van 1 juli 2004, aan de heer Delfosse, Jacques, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van geneesheer-i De heer Del type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004, wordt met ingang van 1 mei 2004, aan de heer Festjens, Hugo, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van geneesheer-ins De heer Fes type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 maart 2004 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 9 maart 2004 tot wijziging van de overgangsregeling van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen en de uitvoeringsbepalingen van de aan het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau verschuldigde retributies voor de administratieve behandeling van sommige dossiers type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de artikelen 4, 89 en 90 van het koninklijk besluit van 21 januari 2004 tot uitvoering van de hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van titel II van de programmawet van 22 december 2003

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/05/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004202518 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure en de modaliteiten voor de indiening van de aanvraag tot productiesteun en voor de toekenning hiervan type ministerieel besluit prom. 12/07/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009503 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van compensaties aan de personeelsleden van de Dienst Voogdij bij de Federale Overheidsdienst Justitie die een wachtdienst ten huize verzekeren type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004011320 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot schrapping van een erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004031325 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2004 houdende vaststelling van de handelingen en werken die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn maar vrijgesteld van het voorafgaand advies, van het controlebezoek en van het type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004031302 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het bijzonder bestemmingsplan « Gaucheret » van de Gemeente Schaarbeek, dat de huizenblokken 59-Zuid, 61-Zuid, 62, 63 en 64 omvat (begrensd door het Gaucheretplein, de Philippe Thomaslaan, de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het basisdossier van het bijzonder bestemmingsplan nr. 70-20b « HELIHAVEN », tot volledige wijziging van het bij koninklijk besluit van 28 april 1982 vastgesteld bijzonder bestemmings

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004202520 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het bedrag van de toelagen die voor de periode 1 april 2003 - 31 maart 2004 toegekend moeten worden aan de ontvangers aangesteld bij het voormalige Ministerie van Openbare Werken voor de inning van de sch type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004202519 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het bedrag van de toelagen die voor de periode 1 januari 2002 - 31 december 2002 toegekend moeten worden aan de ontvangers aangesteld bij de voormalige Scheepvaartdienst voor de inning van de scheepvaartr type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004202521 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het bedrag van de toelagen die voor de periode 1 september 2002 - 31 maart 2003 toegekend moeten worden aan de ontvangers aangesteld bij de scheepslift van Strépy-Thieu op het Centrumkanaal voor de innin

document

type document prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022536 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Interkabinettenwerkgroep « Taskforce GGZ » Amendement op de intentieverklaring van 24 juni 2002 Naar aanleiding van een gemeenschappelijke verklaring beslisten de Ministers bevoegd voor Volksgezondheid op 24 juni 2002 om het aanbod van geeste Om die type document prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004012194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 september 2004 van het bedrag van het normale loon dat in aanmerking komt voor de toepassing van de wetgeving inzake betaald educatief verlof, aan het indexcijfer van de conventionele lonen van bedienden Gezien de evolutie van het index

arrest

type arrest prom. 27/05/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004031383 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit va, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 maart 2002 tot uitvoering van de ordonnantie van 21 februari 2002 tot hervorming van de gewestelijke

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022543 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. - Beheerscomité Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van het Be - wordt d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004009545 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 29 juli 2004 : - is aan Mevr. Marchal, L., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Couvin-Philippeville, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-grif - is aan d type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004009544 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk van 28 april 2004, dat in werking treedt op 31 augustus 2004, is Mevr. Rousselle, M., kamervoorzitter in het arbeidshof te Brussel, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is h Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt Dr Mousset, Jean-Phil Het bero type benoemingen prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022523 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming tot de graad van sociaal inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt de heer Eraly, Luc, stagedoend sociaal Het ber type benoemingen prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022526 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming van een financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt de heer Nzita Nkanu, met ingang van 15 februari 2004, met datum van ra Het bero type benoemingen prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022522 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt Dr. Kasa-Vubu Kukana, Tania, stag Het ber type benoemingen prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming tot de graad van sociaal inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt de heer Verdonck, Tom, stagedoend soc Het bero type benoemingen prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004022542 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend sociaal inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt de heer Houins, Michaël, met ingang Het be type benoemingen prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2004 werden in vast verband benoemd tot de graad van ingenieur : met ingang van 1 juni 2003 : - Mevr. Nacira Gamane, geboren op 23 oktober 1958; tot de graad va met ingang van

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 14 juli 2004 hebben H.E. de Heer Guillermo Jacovella, de Heer Sidi Ould Khalifa en de Heer Tom C. Korologos de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hen bij Zi H.E. w type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004015136 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 7 juli 2004 hebben H.E. de Heer George Bullen, de Heer Don Pramudwinai en de Heer Christoph Jessen de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hen bij Zijne Majes H.E. w

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 02/08/2004 numac 2004011338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C-04/0050 : Werner Söderström/Malmberg Op 22 juli 2004 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie Volge
^