B.S. Index van de publicaties van 3 augustus 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/04/2003 pub. 03/08/2004 numac 2003015085 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die Partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004022622 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of ruiling van huisdieren type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004022574 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 12/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004002082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2003 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2004 numac 2004021096 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt Mevr. Abir Noujaim, van Libanese nationaliteit, ertoe gemachtigd, met ingang van 1 juni 2004, in België het beroep van architect uit te oefenen. type koninklijk besluit prom. 08/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004022586 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar runderen gehouden worden type koninklijk besluit prom. 12/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004009548 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige bijzondere graden binnen de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen type koninklijk besluit prom. 12/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004002083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004022605 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van de openbaarmaking van de studies, rapporten en analyses van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004012191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004202257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de ar type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004202249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004202261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de onderneming CON-PAC de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag tewerk te stellen type koninklijk besluit prom. 06/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004202002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de werkkledij type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004012190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004201368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 03/08/2004 numac 2003012268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de eindejaarspremie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004036234 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 6, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004036201 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004036257 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het Subsidieagentschap voor Economie en Werkgelegenheid

decreet

type decreet prom. 07/05/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004036222 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 gesloten tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/08/2004 numac 2004202527 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 juni 2004, is Die zaak

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004201756 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2000 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/04/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004201647 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 augustus 1997 tot benoeming van de leden van de commissie bedoeld bij artikel 5bis van het koninklijk besluit van 15 apri type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004201646 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden die de interzonale en de zonale affectatiecommissies s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/04/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004201648 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden die de interzonale en de zonale affectatiecommissies s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de aanwijzing van de vertegenwoordigers van het personeel binnen de Zonale Aanstellingscommissie van het confessioneel vrij gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van de paritaire commissie van het confessioneel vrij basisonderwijs van 13 oktober 2003 betreffende de verkiezingsprocedure voor de instelling of type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004201995 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie van examens voor de toekenning van het getuigschrift van grondige kennis van een taal met het oog op het geven van taallessen door middel van onderdompeling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004029239 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de aanwijzing van de vertegenwoordigers van het personeel binnen het overlegorgaan van de schoolgemeenschap voor secundair onderwijs in het confessioneel vrij ges type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van de centrale paritaire commissie voor de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra van 26 november 2003 tot vaststelling van haar huisho

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/08/2004 numac 2004011332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Openstaande betrekking van adviseur-generaal bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling Oproep tot kandidaten Er wordt de belangstellende ambtenaren ter kennis gebracht dat een betrekking van adviseur-generaal bij de Algemene (...) Deze betrekki type vacante bettreking prom. -- pub. 03/08/2004 numac 2004009547 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking -rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge : 1 . Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op straffe van verval, bij een ter post (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/08/2004 numac 2004009546 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 juli 2004 is Mevr. Oosterbosch, J., advocaat, benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/08/2004 numac 2004202528 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 21 juni 2004 in zake J.-P. Wauthy en M.-A. Frecourt tegen de n.v. Fortis Bank en in zake B. Audin en M. Wauthy tegen de n.v. Forti « Breng

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/08/2004 numac 2004022637 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 19 juli 2004 wordt Mevr. Busschots, Godelieve, aangenomen dierenarts te Antwerpen, benoemd tot plaatsvervangend inspecteur-dierenarts voor de provincie Antwerpen.

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 03/08/2004 numac 2004003303 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit t Gemeente Belo

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 11/05/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004003192 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito 70 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^