B.S. Index van de publicaties van 4 augustus 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004009527 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 287ter van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 08/06/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst ter regeling van de activiteiten van Staten op de maan en andere hemellichamen, gedaan te New York op 18 december 1979

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004202238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid type koninklijk besluit prom. 12/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004009454 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de leden van het secretariaat van de kansspelcommissie in de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004009526 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, van de ondervoorzitter, de leden en de secretarissen van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de Wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2004 numac 2004018106 bron nationale bank van belgie Nieuwe versie van de standaardformulieren « Volledig schema » en « Verkort schema » uitgegeven door de Nationale Bank van België In toepassing van artikel 175, type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004022560 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de maatregelen met betrekking tot de officiële bemonstering van meststoffen, bodemverbeteraars en teeltsubstraten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004202245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de landbouw betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004022621 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/08/2004 numac 2004014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Handelsvestigingen Een ministerieel besluit van 16 juli 2004 hernieuwt voor vier jaar, met ingang van 28 oktober 2003, het mandaat van vertegenwoordiger van de Minister van Mobiliteit bij het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie aan de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004036292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004036278 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van het projectmatig landbouwkundig onderzoek in 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004036280 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, to type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004036281 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

erratum

type erratum prom. 27/05/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004202524 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van commissarissen van de "Société wallonne du Logement" binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2004 numac 2004022612 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn mand Bij hetze

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/08/2004 numac 2004009549 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 juli 2004 is Mevr. Hubert, M.-Ch., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op dat Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/08/2004 numac 2004009550 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 juli 2004, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is Mevr. Berben, A., licentiaat in de rechten, k De stan

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/08/2004 numac 2004202517 bron arbitragehof Uittreksel uit de beschikking tot verbetering van het arrest nr. 102/2003 HET HOF, Gelet op artikel 117 van de bijzondere wet van 6 januari 1989; Gelet op het arrest van het Hof nr. 102/2003 van 22 juli 2003; Gelet op de beschikking va Gelet op de besch

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/08/2004 numac 2004202516 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 137/2004 van 22 juli 2004 Rolnummer 2802 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 7bis, tweede en vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut Het Arbitra

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 04/08/2004 numac 2004054205 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Burchart, Wladimir Burchart, Wladimir, geboren te Mariupol op 24 juni 1927,(...) Alvorens te besl
^