B.S. Index van de publicaties van 5 augustus 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/10/1991 pub. 05/08/2004 numac 2004015131 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gezelschapsdieren, opgemaakt te Straatsburg op 13 november 1987 - Addendum type wet prom. 04/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004003294 bron federale overheidsdienst financien Domaniale wet type wet prom. 06/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004003300 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de artikelen 132 en 143 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de tenlasteneming van bepaalde personen ouder dan 65 jaar type wet prom. 06/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004003299 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 113 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de aftrek van opvangkosten van kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben type wet prom. 04/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004003291 bron federale overheidsdienst financien Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E type wet prom. 06/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004003298 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 138 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde rekening te houden met doodgeboren kinderen bij de vaststelling van de personen ten laste

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 6 op de spoorlijn 37 : Luik-Guillemins-Aachen-HBF machtigt mits de aankoop van een hoeve, haar aanhorigheden en de aangrenzende terreinen waartoe, onverminderd de wetten op de ruimtelijke ordening, toe type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2004 numac 2004009552 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 januari 2004 is Mevr. Beeckman, Ch., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk Hij zal het burg type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2004 numac 2004000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanstellingen in de graad van hoofdcommissaris bij de lokale politie. - Intrekkingen van de aanstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 20 juli 2004, wordt het koninklijk besluit van 26 april 2004 waarbij de commissarissen Corinne Salme, Philippe G

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden en het maximumbedrag van de reserve, bedoeld in artikel 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 2004 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkant type ministerieel besluit prom. 02/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036302 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zeeduivel in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b,d,e type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004022577 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 02/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036301 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036259 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036198 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036253 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie v type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036235 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van artikel 1, 4°, van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036256 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036252 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004027177 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

decreet

type decreet prom. 07/05/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036273 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrijding van de leegstand en verkrotting en onbew type decreet prom. 30/04/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036200 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn type decreet prom. 07/05/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036199 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de toepassing van intersectorale akkoorden voor organisaties ressorterend onder het paritair comité voor de sociaal-culturele sector

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/08/2004 numac 2004202526 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 juni 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 juni 2004, he Die zaak type bericht prom. -- pub. 05/08/2004 numac 2004202438 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 juni 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 juni 2004, b. Bij v type bericht prom. 04/02/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004003302 bron federale overheidsdienst financien Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België inzake uitwisseling van inlichtingen, ter vervanging van de Regeling van 25 september 1997, nr. AFZ97/3531. - Bericht

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 27/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004027181 bron ministerie van het waalse gewest Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 33, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, waarbij de openingen van de parlementaire zittingen worden georganiseerd

document

type document prom. -- pub. 05/08/2004 numac 2004022614 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk Bij het type document prom. -- pub. 05/08/2004 numac 2004012188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsrechtbank van Charleroi Op 22 juni 2004 werd de heer Staelens, René, rechter in sociale zaken, als werknemerbediende, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsverv

erratum

type erratum prom. 17/06/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004022600 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis. - Errata

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/08/2004 numac 2004009560 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Bergen Bij beschikking van 18 juni 2004 werd de heer Berhin, J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Bergen aangewezen om, vanaf 9 augustus 2004, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken type beschikking prom. -- pub. 05/08/2004 numac 2004009551 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Charleroi Bij beschikking van 30 juni 2004 werd de heer Maroquin, R., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi aangewezen om, vanaf 5 september 2004, het ambt van plaatsvervangend rechter in han

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/08/2004 numac 2004009553 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2003, dat in werking treedt op 31 augustus 2004, is de heer Van Gelder, L., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op Bij konink

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 16/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004003248 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de speciale Lotto-trekking, genaamd « SuperLotto 70 », die wordt georganiseerd op maandag 18 oktober 2004 ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Nationale Loterij
^