B.S. Index van de publicaties van 6 augustus 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004014158 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede wijziging van het beheerscontract afgesloten op 14 augustus 1998 tussen de Staat en Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004014160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het ontslag van twee leden en de benoeming van één lid van de raad van bestuur van Belgocontrol type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 19 juli 2004, is de heer Christian Amelynck, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om de cursus administratief recht te doceren vanaf september 2004 gedurende ma type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004022539 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de magistraten en de plaatsvervangende magistraten in de Raden van Beroep van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004022548 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 juli 2004 wordt de heer De Boeck, Roger Benoît Willy, werkleider , bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met ingang van 1 juni 2004, (...) De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004022552 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 juli 2004, wordt Mevr. Bran, Claude Paule, geneesheer-directeur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 februari 2005, eervol ontslag u Mevr. Br type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004022532 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt Mevr. Prum, Marianne Antoinette, geneesheer bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 februari 2005, eervol ontslag uit h Mevr. Pr type koninklijk besluit prom. 14/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004009258 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de Rechterlijke Macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 20/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004022625 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004022654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen type koninklijk besluit prom. 20/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004022626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2001 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van de orthopedische zolen, van de orthopedische schoenen en van sommige andere verstrekkin type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004022659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden waarin het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten kan beslissen tot het opzetten van een pilootproject inzake preventie teneinde de verergering van rugaandoeningen te voorkomen type koninklijk besluit prom. 20/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004022624 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004022580 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 14 maart 2003 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale pol type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004022604 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische boekhoudkundige en statistische commissie. - Ontslag en aanwijzing van een lid Bij ministerieel besluit van 8 juli 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2004, word Bij hetz type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004041600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 juni 2003 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale poli type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004015147 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 2 maart 2004 werd de heer Axel Kenes, stagiair, ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en toegevoegd aan de Ambassade te Den Haag. Bij de ministeriële besluiten van De heren : Ja type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004015153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor internationale samenwerking Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 7 mei 2004 werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : De heer Pieter Vermaerke, Attaché te Kinshas Mevr. Eleo type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004015154 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarriere Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 24 maart 2004 werd de heer André Vancolen, ambtenaar van de vierde administratieve klasse ontheven uit zijn functie van Kanselier te Quito en toegevoegd aan het Hoofdbestuur. Bij minister type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie ingevolge mobiliteit en houdende de toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden type ministerieel besluit prom. 03/08/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004003321 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse fiscale bepalingen op het vlak van accijnzen type ministerieel besluit prom. 24/06/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004027176 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in de gedeelten van de oostelijke Ourthe die stromen in bossen onder bosregeling tussen Houffalize en de samenloop van de Ourthe en de beek "Martin Moulin" type ministerieel besluit prom. 03/06/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004027171 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 betreffende de productie en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036272 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036258 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de instelling van het kindeffectrapport type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van artikel 11, eerste lid, van en vaststelling van een tweede bijlage bij het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierecht type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036290 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 houdende de aanduiding van de voorlopige begrenzing van de havengebieden type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036279 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aa

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004027166 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Crédit social" ertoe gemachtigd wordt een opdracht te gunnen volgens de procedure van de algemene offerteaanvraag teneinde een financiering van maximum 250 miljoen euro te verkrijgen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004027169 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de termijnen voor het opstellen van het voorontwerp van plan van de centra voor technische ingraving type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004027167 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit

decreet

type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

document

type document prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004003318 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 26 april 2004, wordt aan de voorzorgsinste Deze

arrest

type arrest prom. 01/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004022540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor beroepsziekten type arrest prom. 27/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004003317 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004000353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt de heer Roger Wimmer, adjunct-auditeur, met ingang van 12 juni 2004, tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004000381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 19 juli 2004 wordt de heer Yves Chauffoureaux, adjunct-auditeur, met ingang van 24 juli 2004, tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004000357 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot een adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt Mevr. Nathalie Van Laer, tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004000358 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot een adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt de heer Denis Delvax, tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004000354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State Benoeming van een assessor bij de afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt de heer Jean-Claude Scholsem, hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van Universiteit van Luik, tot assessor van de afdeling type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004000356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt de heer Marc Joassart, adjunct-auditeur, met ingang van 12 juni 2004, tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004022550 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 juli 2004 wordt de heer Minne, Etienne, met ingang van 1 maart 2004, op het Frans kader, voor een eerste mandaat van twee jaar, benoemd tot de graad van assistent bij de Wetenschappelijke Inrichti(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004022551 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 juli 2004 wordt de heer Hanot, Vincent, met ingang van 1 maart 2004, op het Frans kader, voor een eerste mandaat van twee jaar, benoemd tot de graad van werkleider bij de Wetenschappelijke Inricht(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004022547 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 juli 2004 wordt Dr. Heyligers, Yves, met ingang van 1 april 2004, op het Nederlandse kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van geneesheer bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilig De datu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004022613 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 juli 2004, dat in werking treedt Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004022549 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 5 juli 2004 wordt de heer Strale, Didier, geneesheer bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met ingang van 15 maart 2004, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vacature voor een mandaat van Franstalige assessor bij de afdeling wetgeving Een mandaat van Franstalige assessor is vacant geworden bij de afdeling wetgeving van de Raad van State. De kandidaten moeten ten minste 37 jaar ou 1° geslaa type vacante bettreking prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004009556 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het hof van beroep te Brussel : 1, vanaf 1 mei 2005; - adjunct-griffier : - bij de politierechtbank te : - Marche-en-Famenne : 1; - Bergen : 1; - beambte bij de griffie v - secretaris bij het park type vacante bettreking prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004009555 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Brussel : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2004; - te Dinant : 2 Deze plaatsen vervangen deze type vacante bettreking prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004000446 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige Staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 25 maart 2003, heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenparigh Eerste

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004009557 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 december 2003, in werking tredend op 31 augustus 2004, is de heer Puttaert, G., hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak o Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004009554 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 juni 2004 : - is de aanwijzing van de heer De Hous, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termi - is de a

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004003312 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België De op 31 december (...) Brussel, 26 juli 2004. De Voorzitter, E. Wymeersch. (...)

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/08/2004 numac 2004202529 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 70/2004 van 5 mei 2004 Rolnummers 2679 en 2680 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 42ter,
^