B.S. Index van de publicaties van 9 augustus 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004021106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de verlenging van het mandaat van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004202044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, houdende oprichting van een "Fonds voor voortgezette vorming voor de we type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004201593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende bepaalde aspecten van nacht- en ploegenarbeid die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004201927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de baremaharmonisering in de sector integratiecentra en m type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor sommige type koninklijk besluit prom. 14/05/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004014124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 76 op de spoorlijn 58 Gent-Eeklo te Waarschoot machtigt mits omleiding van het plaatselijk verkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2004 numac 2004021108 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 31 juli 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 25 april 2004, wordt aan de heer J. Spreutels, rechter bij het Arbitragehof, toestemming verleend om zijn mandaat van docent aan « type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004201925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de baremaharmonisering in de sector erkende integratiecentra type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004202052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de organisatie van de einde loopbaan type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004022557 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004022556 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van audioloog en van audicien en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de audio

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004009559 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2004 numac 2004027175 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 28 juni 2004 worden de wijzigingen goedgekeurd die de buitengewone algemene vergadering van de c.v.b.a. « Société intercommunale pour la distribution du gaz et de l'électricité dans la région de B type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004009558 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot gedeeltelijke wijziging voor openbaar nut van het BBP nr. 22-17 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 24 juli 1968 teneinde de afgifte van een verkavelingsvergunning mogelijk te maken in het kader van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot gedeeltelijke wijziging voor openbaar nut van het BBP nr. 22-17 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 24 juli 1968 teneinde de afgifte van een verkavelingsvergunning mogelijk te maken in het kader van

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004027158 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen aan gezinnen die in een precaire toestand verkeren en aan daklozen type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004027154 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen b type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004027165 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de nieuwe leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004027156 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren en personeelsleden van het Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Patrimonium voor de opsporing en de vaststelling van overtredingen van de bepalingen van het Waalse Wetboe

decreet

type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004036224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, en van sommige andere bepalingen betreffende de radio-omroep en de televisie

document

type document prom. -- pub. 09/08/2004 numac 2004095054 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 26 april 2004, wordt aan de voorzorgsinst Deze b type document prom. -- pub. 09/08/2004 numac 2004022639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Oost-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninkl Bij het

erratum

type erratum prom. 18/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004021109 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Regering. - Benoemingen. - Erratum type erratum prom. 28/07/2003 pub. 09/08/2004 numac 2004022649 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum type erratum prom. 26/05/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004011340 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging op het vlak van de solvabiliteitsmargevereisten van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2004 numac 2004022640 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit Bij he

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/08/2004 numac 2004008147 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-veiligheidsassistent « Teamleider » voor het Gesloten centrum van Vottem. - Dienst Vreemdelingenzaken - FOD Binnenlandse Zaken (AFG04805) (rang 20). - Uitslagen Uitslagen Rangschikking van de geslaagde k(...) 1. Delec

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 09/08/2004 numac 2004003308 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 274 van 15 juli 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/08/2004 numac 2004003309 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 449 van 9 juli 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/08/2004 numac 2004003311 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 562 van 20 juli 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/08/2004 numac 2004003310 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 578 van 20 juli 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^