B.S. Index van de publicaties van 10 augustus 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004003323 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop type wet prom. -- pub. 10/08/2004 numac 2004202530 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 71/2004 van 5 mei 2004 Rolnummer 2690 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 64 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Nijvel. samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004022589 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de magistraat-assessoren en de plaatsvervangende magistraat-assessoren in de provinciale Raden van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004022398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan transfusie-instellingen voor het jaar 2004 en betreffende de regularisatie van de subsidie 2002 type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004022478 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004022462 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004022463 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden om te worden aangewezen als universitair ziekenhuis type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004022477 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2004 numac 2004095055 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Overdracht van een verzekeringsportefeuille tussen ondernemingen gevestigd in een lid-Staat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De portefeuille van de levensverzekeringscontracten, met name de « gemengde levensverzekering en de Deze type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2004 numac 2004022390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van drie leden Bij ministerieel besluit van 12 mei 2004, worden benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen, houders Mevr. Provo type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2004 numac 2004022389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Klinische biologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 12 mei 2004, wordt Dokter Ferir, Anne-Marie, van Herstal, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als gen type ministerieel besluit prom. 18/05/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004022429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2004 tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de to type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2004 numac 2004022388 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Plastische heelkunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 12 mei 2004, wordt Dokter Heymans, Olivier, van Flémalle, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als ge type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004027172 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de Dienst Bacteriologie van de Faculteit diergeneeskunde van de « Université de Liège » er tijdelijk toe gemachtigd wordt levende konijnen te vangen langs de snelweg E42, te vervoeren en te houden, in het belang van het we type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004027173 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de heer Peter Anger er tijdelijk toe gemachtigd wordt het wild zwijn te voederen op het grondgebied van de « Chasses de la Couronne » met het oog op de waarneming daarvan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004027197 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp een aanvullende toelage van 0,125 euro genieten per uur gepresteerd in 2003 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004027155 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 1999 betreffende de erkenning en de evaluatie van geïntegreerde gezondheidsverenigingen alsook de aan die verenigingen toegekende toelagen type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004027157 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van het "Agence pour les Investisseurs étrangers en Wallonie - Office for Foreign Investors in Wallonia S.A. overgeplaatst worden naar het "Agence wallonne à l'Exportation et aux "Investissements

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/08/2004 numac 2004018104 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Stephane Verhoestraete, wonende te 9831 Deurle, Voordelaan 14, en Philippe Sonck, wonende Deze za type bericht prom. -- pub. 10/08/2004 numac 2004202512 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 juni 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 juli 2004, heb Die zaak type bericht prom. -- pub. 10/08/2004 numac 2004003313 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij hande Voor he type bericht prom. -- pub. 10/08/2004 numac 2004018105 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo, gevestigd te 3580 Beringen, Burgemeester Geysken 1. het

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 10/08/2004 numac 2004202535 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 79/2004 van 12 mei 2004 Rolnummer 2615 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 337, type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 10/08/2004 numac 2004202536 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 81/2004 van 12 mei 2004 Rolnummers 2706 en 2730 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde en de Rechtbank van e Het Arbitr

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/08/2004 numac 2004022591 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt Mevr. Hamers, Nicole, met ingang van 1 maart 2004, op het Frans kader, benoemd in de hoedanigheid van geaggregeerd werkleider bij de Wetenschappelijke Inrichting van d(...) type benoemingen prom. -- pub. 10/08/2004 numac 2004022598 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 wordt Mevr. Van Overmeire, Ilse, met ingang van 1 mei 2004, voor een eerste mandaat van twee jaar, op het Nederlands taalkader, benoemd tot graad van assistent bij de Wetens(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 10/08/2004 numac 2004027168 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 29 april 2004 wordt een einde gemaakt aan de procedure voor de herziening van het gewestplan Stavelot-Malmedy-Saint-Vith met het oog op de opneming van een gebied voor gem

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 10/08/2004 numac 2004054178 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Devriendt, Pierre Devriendt, Pierre Anicet, echtgescheiden in eerste echt van Devo Alvorens te besl
^