B.S. Index van de publicaties van 11 augustus 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/02/2002 pub. 11/08/2004 numac 2004015109 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende Verdragen : type wet prom. 06/09/1996 pub. 11/08/2004 numac 2004015124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen te Genève op 22 juni 1993 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar tachtigste zitting. - Addendum (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004011263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 5 december 2003 wordt aan de heer Robert Verhulst, vertaler-directeur bij Personeel en Organisatie, met ingang van 1 juli 2004, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wor De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004011227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003, wordt aan de heer Paul Gerresch, adviseur bij de Algemene Directie Energie, met ingang van 1 juni 2004 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij g De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 15 december 2003 wordt aan de heer Jean Szabat, industrieel ingenieur bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 september 2004 eervol ontslag uit zijn De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004040406 bron federale overheidsdienst financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de staatsschuld op 30 juni 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bindende unanieme beslissing nr. 1 van de Stuurgroep van de provinciale registratiecommissies genomen in uitvoering van artikel 16, type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bindende unanieme beslissing nr. 2 van de Stuurgroep van de provinciale registratiecommissies genomen in uitvoering van artikel 16, type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bindende unanieme beslissing nr. 3 van de Stuurgroep van de provinciale registratiecommissies genomen in uitvoering van artikel 16, type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004022484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bindende unanieme beslissing nr. 6 van de Stuurgroep van de provinciale registratiecommissies genomen in uitvoering van artikel 16, type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004022483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bindende unanieme beslissing nr. 5 van de Stuurgroep van de provinciale registratiecommissies genomen in uitvoering van artikel 16, type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004022485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bindende unanieme beslissing nr. 7 van de Stuurgroep van de provinciale registratiecommissies genomen in uitvoering van artikel 16, type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bindende unanieme beslissing nr. 4 van de Stuurgroep van de provinciale registratiecommissies genomen in uitvoering van artikel 16, type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004022488 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bindende unanieme beslissing nr. 10 van de stuurgroep van de provinciale registratiecommissies genomen in uitvoering van artikel 16, type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004022487 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bindende unanieme beslissing nr. 9 van de Stuurgroep van de provinciale registratiecommissies genomen in uitvoering van artikel 16, type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004011226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003 wordt aan de heer Jean-Marie Davin, industrieel ingenieur bij de Algemene Directie Energie, met ingang van 1 juni 2004 eervol ontslag uit zijn functies verleend De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004022486 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bindende unanieme beslissing nr. 8 van de Stuurgroep van de provinciale registratiecommissies genomen in uitvoering van artikel 16, type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 3 mei 2004 wordt aan de heer Van Nyverseel, Jean-Pierre, met ingang van 1 mei 2004, eervol ontslag verleend uit zijn functies van ingenieur. Hij wordt gemachtigd de e type koninklijk besluit prom. 22/07/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven De Post en de NMBS in de gemeenten in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 3 mei 2004 wordt aan de heer Defevere Paul met ingang van 1 april 2005, eervol ontslag verleend uit zijn functies van hoofdscheepvaartinspecteur . Hij wordt gemach(...) type koninklijk besluit prom. 22/07/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de bepaling van het project en het vereist aantal in te zetten personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven in het kader van de veralgemening van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 22/07/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van het autonome overheidsbedrijf Belgacom in de gemeenten in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 14/07/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004009530 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het konnklijk besluit van 13 juni 1999 tot toekenning van bepaalde toelagen aan sommige ambtenaren in dienst bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 22/07/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van coördinatie van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 28 april 2004 wordt aan de heer De Moerloose Roger, met ingang van 1 november 2004, eervol ontslag verleend uit zijn functies van ingenieur-directeur. Hij wordt gemach type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004014123 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie Nationale Orden Personen vreemd aan het bestuur Bij koninklijke besluiten van 16 mei 2004 worden navermelde onderscheidingen verleend : Contingent « Verkeerswezen » Leopoldsorde O(...) De heer Ghoos Jozef, ereluchthavencomman type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004014126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 28 april 2004 wordt aan de heer Verlaenen Paul, met ingang van 1 maart 2005, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur. Hij wordt gemachtigd de eretitel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te Land. - Ongeregeld vervoer Intrekking van machtiging Bij ministerieel besluit van 23 juni 2004 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende onderneming, ingetrokken.(...) Voor de raadpleging type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004000447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp voor de verwezenlijking van de veiligheids- en preventiecontracten die gesloten worden tussen de Staat en bepaalde steden en gemeenten type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004027174 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 28 juni 2004, dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, wordt het ontsmettingssysteem dat door de vennootschap Epur uit Luik onder de handelsnaam UV-C Epur 150-314 vo Deze er

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004027193 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van hoofdstuk I van het decreet van 7 september 1989 betreffende de aanduiding van lokale oorsprong en de aanduiding van Waalse oorsprong alsmede het toepasselijk maken in het Waalse Gewest van de verorde

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/08/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004002091 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 547. - Wijzigingen betreffende het moederschapsverlof voor contractuele en statutaire personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

erratum

type erratum prom. 08/06/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004015145 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001. - Erratum. - Addendum type erratum prom. 10/08/2001 pub. 11/08/2004 numac 2004015127 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004012278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten Vacante betrekking van opsteller , bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overle(...) Voorwaarden : 1 type vacante bettreking prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004012279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten Vacante betrekking van beambte , bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Tongeren De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, (...) Voorwaarden : 1

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004040604 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 april 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/08/2004 numac 2004027182 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 juni 2004 wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afval ingetrokken die bij ministerieel besluit van 24 september 2002 aan de S.P.R.L. M.G.C. Marchal verleend werd. Bij ministerieel bes - industriepro
^