B.S. Index van de publicaties van 12 augustus 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004002092 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 04.31.2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004000406 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 waarbij de overstromingen en het overlopen van openbare riolen die hebben plaatsgevonden tussen 24 en 31 juli 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algeme type koninklijk besluit prom. 11/07/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004009529 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Justitie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004036303 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2004 betreffende de starterscheques voor prestarters type ministerieel besluit prom. 19/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004036304 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2004 betreffende de adviescheques

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004036305 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de starterscheques voor prestarters

decreet

type decreet prom. 27/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004027185 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 waarbij de regering gemachtigd wordt om de wetgeving over de plaatselijke besturen te codificeren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202083 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2000 waarbij een vergoeding voor het gebruik van een fiets wordt toegekend aan de personeelsleden van de Dienste type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algeme type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202094 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de methode voor het bewijs van de functionele kennis van de Franse taal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie met toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije ti type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004201962 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfina type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202111 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de medische informatiecentra met toepassing van het decreet van 16 mei 2002 betreffende de gezondheidspromotie in het hoger onderwijs buiten de universiteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202106 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model en de inhoud van het jaarverslag, met toepassing van de decreten van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school en van 16 mei 2002 betreffende de gezondhei

arrest

type arrest prom. 15/07/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004012199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type arrest prom. 22/04/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004027184 bron ministerie van het waalse gewest Besluit houdende codificatie van de decreetgeving betreffende de plaatselijke besturen type arrest prom. 06/07/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004003306 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/08/2004 numac 2004003322 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assura(...) Brussel, 3 augustus 2004. De Vice-Voorzitter, J.-P. Servais.

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 12/08/2004 numac 2004012276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
^