B.S. Index van de publicaties van 13 augustus 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/06/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 140 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het kinderbijslagfonds « Familienzulagenkasse der Ostgebiete - Caisse de compensation pour allocations familiales des Cantons de l'Est » type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004007197 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 5025 van 8 juli 2004, wordt luitenant-generaal ****. **** ****, op 12 juli 2004 ontslagen uit het ambt van Vleugeladjudant van de Koning. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004007194 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Militair ereteken Bij koninklijk besluit ****. 5019 van 8 juli 2004, wordt het Militair Kruis van 2de klasse verleend aan kolonel ****, ****., van het **** leger, om « De buitengewone diensten aan **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004007198 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Uittreding uit het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 5029 van 8 juli 2004, houdt de reserveluitenant-kolonel D. Vandenbroucke, van het korps van de logistiek op, wegens leeftijdsgrens, deel uit te type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004007182 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Verbreking van dienstverbintenis van een hulpofficier Bij koninklijk besluit nr. 5002 van 5 juli 2004, wordt de verbreking uit het ambt dat hij bij het kader der hulpofficieren bekleedt, aangeboden door kapitein vlieger Hij gaat op type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004007180 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Toelating tot de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4999 van 5 juli 2004, wordt van rechtswege toegelaten, kapitein-commandant vlieger R. Thoelen, met zijn graad en met zijn anciënniteit tot de Voor verder type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004009571 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Centrale Vrijzinnige Raad. - Erkenning van een lokaal centrum voor morele dienstverlening Bij koninklijk besluit van 13 juli 2004, wordt een lokaal centrum voor morele dienstve De gebi type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004007199 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Toekenning van het hoger stafbrevet Bij koninklijk besluit nr. 5030 van 8 juli 2004, wordt het hogere stafbrevet verleend aan Majoor G. Bonner, van het korps van de infanterie. Dit besluit heeft uitwerking met ingang v type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004007183 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Aanstelling van kandidaat-aanvullingsofficieren in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 5003 van 5 juli 2004, worden de aangestelde adjudanten vliegers kandidaat-aanvullingsofficieren : J. Balcaen, D. Bensch, I. Craeg type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de commissie voor de distributie van de provincie Luik en van de leden van de commissies voor de distributie in de provincies van Luik, Waals-Brabant, Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen, type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 juli 2004 wordt aan de heer Francis Delperee, assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State, met ingang van 29 juni 2004 op zijn verzoek eervol ontslag uit zijn ambt verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004007195 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit nr. 5021 van 8 juli 2004, wordt aan de heer Van Den Eeckhout, Raymond, industrieel ingenieur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen van 1 januari 2005 a Hij word type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022668 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bij type koninklijk besluit prom. 12/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004002080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004027159 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 1 april 2004, dat in werking treedt op 1 januari 2004, wordt de heer Bruno Flamion ter vervanging van Mevr. Marine Nihant aangewezen als secretaris van het "Comité wallon de Démergement" type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004022593 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Stomatologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 8 juli 2004, wordt Dokter Fossion, Eric, van Holsbeek, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer-sp type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004007200 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij ministerieel besluit ****. 85974 van 16 juli 2004, wordt luitenant-generaal ****. **** ****, ontslagen uit het ambt van « belast met de algemene coördinatie van het programma voor militaire partners type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004007206 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 85978 van 23 juli 2004, wordt brigadegeneraal ****. ****, op 1 september 2004 aangewezen voor het ambt adjunct directeur van de militaire coördinatie van de cel Defensie type ministerieel besluit prom. 23/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004007205 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en van de externe leden van de commissie voor werving en bevordering van de wetenschappelijke inrichting van de Staat : « Koninklijk Museum van het leger en van krijgsgeschiedenis », die ressort type ministerieel besluit prom. 06/08/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022671 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en van bepaalde leden van zijn Stuurgroep type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004022670 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Benoeming van twee bedrijfsrevisoren Bij ministerieel besluit van 7 juni 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2004, worden de heren Herman Van Impe, bedrijfsrevisor t Deze be type ministerieel besluit prom. 19/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022619 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gerechtelijke geneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004022594 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Inwendige geneeskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 8 juli 2004, wordt Dokter Van Acker, Kristien, van Willebroek, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend type ministerieel besluit prom. 26/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022643 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004022597 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Plastische heelkunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 14 juni 2004 wordt Dokter Vanhaesebrouck, Albert, van Sint-Niklaas, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, er type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004027160 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 18 juni 2004, dat in werking treedt op 18 juni 2004, wordt een vergunning voor groene elektriciteitslevering verleend aan de vennootschap City Power N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Leerns Bij mi type ministerieel besluit prom. 26/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022642 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004031395 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 wordt ingesteld de procedure t(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004031391 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de voorgevel, de bedaking en gedeelten van het interieur Afbakening van de vrijwaringszone Vo type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004031394 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 wordt ingesteld de procedure t(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004031392 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 wordt beschermd als monument, vanwege zijn historische, artistieke en technische waarde, de totaliteit van het gebouw gelegen Lutherstraat 28, te Br Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004031389 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 mei 2004 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van het gebouw gelegen Besmelaan 103, bekend ten kadaster te Vorst, 3e afdeling, sectie B, Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004031393 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 april 2004 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de tuin van het van Buurenmuseum gelegen Léo Erreralaan 41, te Ukkel, bekend ten ka Afbake type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004031396 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2004 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van de gevels, de bedaking met inbegrip van de timmerwerken, de plankenvloeren, de kelders Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004031388 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het voormalige woonhuis van architect Aimable Delune, gelegen Van El Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004031390 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als landschap van de tamme kastanje en zijn onmiddellijke omgeving gelegen Louizalaa(...) Afbakening van de v type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004031373 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2004, worden beschermd als monument, omwille van hun historische, artistieke en esthetische waarde, de voorgevel en het dak van het gebouw gelegen Kole Afbaken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027129 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Namen van het plan met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte en van een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de gem type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027124 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Marche-La-Roche met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente La Roche-en-Ardenne als uitbreiding type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027132 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Namen met het oog op de inschrijving van een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Namen , in uitbreiding van de bedrijfsruimte va type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027120 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Malmedy-Saint-Vith met het oog op de opneming van een industriële bedrijfsruimte in Amblève als uitbreiding van de bestaande bedrijfsruimte van type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027123 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Bertrix-Libramont-Neufchâteau met het oog op de opneming van een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Neufchâteau met type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027125 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Namen met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte te Sambreville ter plaatse genaamd « Sainte Eugénie », van een groengebied en een type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027128 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Dinant-Ciney-Rochefort met het oog op de inschrijving van een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Somme-Leuze (blad 54/4S) type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027121 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Stavelot-Malmedy-Saint-Vith met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte in Saint-Vith ,als uitbreiding van de gemengde bedrijfsruimte va type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027118 bron ministerie van het waalse gewest APRIL 2004. - Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Luik met het oog op de inschrijving van een industriële bedrijfsruimte te Visé , in uitbreiding van de bestaande industriële bedrijfs type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027115 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Luik met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeentes Soumagne en Blégny (Evegnée-Tignée), in ui type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027131 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Thuin-Chimay met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte te Chimay in uitbreiding van de bestaande bedrijfsruimte van Baileux (blad 57/ type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027130 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot definitieve goedkeuring van herziening van het gewestplan van Namen met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Namen (blad 47/4S) type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027137 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot definitieve goedkeuring van het ontwerp van herziening van het gewestplan van Doornik-Leuze-Pérulwelz met het oog op de inschrijving van een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Pecq , in uitbr type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027138 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve goedkeuring van de herziening van de gewestplannen van Doornik-Leuze-Péruwelz en van Moeskroen-Komen met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte te Pecq , Estaimpuis (Saint-Léger) en type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027134 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Aat-Lessen-Edingen met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte te Aat in uitbreiding van de bestaande bedrijfsruimtes van Aat-Gellingen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027135 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Doornik-Leuze-Pérulwelz met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte en en een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de gem type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027139 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Namen aangaande inschrijving van een industriële bedrijfsruimte en van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Gembloers type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027136 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Doornik-Leuze-Pérulwelz met het oog op de inschrijving van een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Tournai in uitbreiding van type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027133 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp van herziening van het gewestplan van Namen met het oog op de inschrijving van een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Sambreville (blad 47/5N) type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027126 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Doornik-Leuze-Péruwelz met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte en een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de stad Do type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027122 bron ministerie van het waalse gewest APRIL 2004. - Besluit van de Waalse Regering houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Verviers-Eupen met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte in Theux, in het gehucht "Laboru", als uitbreiding van de b type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027127 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Moeskroen-Komen met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte in Moeskroen (blad 29/5S) type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027117 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Hoei-Borgworm met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Hannuit, in uitbreiding van de bestaande b type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027116 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Hoei-Borgworm met het oog op de inschrijving van een specifieke bedrijfsruimte aangeduid met de overdruk « A.E. » op het grondgebied van de gemeente Gee type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027119 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot beëindiging van de procedure tot herziening van het gewestplan van Luik met het oog op de inschrijving van een industriële bedrijfsruimte te Visé en tot definitieve goedkeuring van de gedeeltelijke desaffectatie van type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027140 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot definitieve goedkeuring van de herziening van de platen 43/1 en 43/2 van het gewestplan van Verviers-Eupen met het oog op de uitbreiding van bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeentes Baelen, Eupen, Lontzen en W type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Nijvel met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Nijvel als uitbreiding van de bedrijfsruimte van type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027109 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan La Louvière-Zinnik met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte in La Louvière, in het gehucht « Plat Marais », als uitbreiding van d type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027111 bron ministerie van het waalse gewest APRIL 2004. - Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Luik met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte en een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeent type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027110 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan La Louvière-Zinnik met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte, een industriële bedrijfsruimte en een groengebied in Zinnik en in 's G type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027108 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Bergen in het gehucht « Vieille-Haine » type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Nijvel met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Tubeke (blad 39/1N) type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027105 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwez met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte in Hélécine - Geldenaken (Piétrain en Saint-Jean-Geest) - Orp-Ja type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027112 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de **** **** houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het **** **** met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte in Pont-****-**** (blad 46/3S) type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027114 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Luik met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte voorbehouden voor activiteiten inzake onderzoek en ontwikkeling te Seraing , van e type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027113 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Hoei-Borgworm met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte te Sprimont , in uitbreiding van de gemengde bedrijfsruimte van « Damré » type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027189 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de bepalingen betreffende de kenmerken op de beschermde monumenten en landschappen, de Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen van het Waalse Gewest en het patrimoniumsattest in het Waalse

decreet

type decreet prom. 17/05/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004033056 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de garantie van een gelijke behandeling op de arbeidsmarkt

bericht

type bericht prom. 22/01/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022673 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht over de notificatiemeldpunten in de provincies. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen. - Errata

document

type document prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het tweede Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling I. Inleiding bij het PODO II De Ministerraad heeft op 12 mei 2000 de uitvoering goedgekeurd van het tweede Plan voor w(...) Het PODO II vo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Ministerieel besluit tot uitbreiding van de bestaande concessie voor de exploratie en de exploitatie van zand en grind in winzone 1 Thorntonbank en naar winzone 2 op het Belgisch continentaal plat en tot Door

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004007208 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch **** ****. 275 van 2 augustus 2004, ****. 58617, in de **** tekst, dient men de volgende woorden te schrappen : « Op datum van 15 november 2 **** ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004009570 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de politierechtbank te Mechelen : 1; - beambte bij de griffie : van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant : 1; van de rechtbank van koophandel te Mechelen : 1, vanaf van het vredegere

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004000371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 7 juli 2004 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aa type vergunning prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004000372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 7 juli 2004 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aa type vergunning prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning EP-2004-0011-A Bij ministerieel besluit van 1 juni 2004 wordt een individuele vergunning aan de n.v. Essent Energie toegekend voor de bouw van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie type vergunning prom. -- pub. 13/08/2004 numac 2004000380 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 juli 2004 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 09/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004021095 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wijziging aan de Grondwet (2)
^