B.S. Index van de publicaties van 16 augustus 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004000340 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 februari 2004 tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2004 numac 2004011309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 juni 2004 wordt met ingang van 1 december 2003, op zijn aanvraag, aan de heer Rudy Vermaelen, geboren op 8 juni 1965, ontslag uit zijn ambt van statisticus verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2004 numac 2004011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 8 juli 2004 wordt aan de heer Roger De Paepe, inspecteur-directeur bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, met ingang van 1 juni 2004, eervol ontslag uit zijn functie De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2004 numac 2004022652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Hoger ambt van financieel inspecteur-generaal Bij koninklijk besluit van 20 juli 2004 wordt de heer Doom, Dirk, financieel inspecteur-directeur, met ingang Het ber type koninklijk besluit prom. 04/08/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004002088 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004022445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van plaatsvervangende leden van het Beheerscomité van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 31 maart 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 december 2003 houdende de modellen van goedkeuringsattest met betrekking tot de invester type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004000339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van hoofdstuk III van de wet van 22 januari 2002 tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen en de ge type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004002090 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die de eenheid van rechtspraak verzekeren type koninklijk besluit prom. 16/03/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 tot uitvoering van artikel 66 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, en van type koninklijk besluit prom. 03/08/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004002085 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de niveaus B, C en D

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 1981 houdende aanduiding van een revisor bij de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 06/08/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004036337 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004027195 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de adviesraad voor opvoeding, onthaal en huisvesting van het 'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées' type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004027196 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004027187 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de 'Conseil consultatif wallon des personnes handicapées' type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004027190 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004027186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de controlemodaliteiten voor de Inspecteur van Financiën bij het 'Institut du Patrimoine wallon' type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004027194 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de adviesraad voor individuele integratiehulp van het 'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées'

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/08/2004 numac 2004000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van een terugkeervisum, afgeleverd tijdens de zomervakantieperiode van 2004 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om de procedure van gezinsherenigi I.

erratum

type erratum prom. 27/07/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004036322 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2004 numac 2004022599 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 juli 2004, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van li - wordt Mevr type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2004 numac 2004022623 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 juli 2004, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van - wordt Mevr.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/08/2004 numac 2004022608 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor pensioenen Openstaande betrekkingen van directeur-generaal Oproep tot de kandidaten De belangstellende ambtenaren wordt ter kennis gebracht dat bij het centraal bestuur zes betrekkingen van directeur-generaal vacan(...) Deze betrekking type vacante bettreking prom. -- pub. 16/08/2004 numac 2004022609 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor pensioenen Openstaande betrekkingen van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten De belangstellende ambtenaren wordt ter kennis gebracht dat bij de gewestelijke diensten twee betrekkingen van adviseur-generaal va(...) Deze betrekking type vacante bettreking prom. -- pub. 16/08/2004 numac 2004009574 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, die in werking treedt op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtel

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/08/2004 numac 2004022651 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming tot de graad van sociaal inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 20 juli 2004 wordt Mevr. Larmuseau, Benedikt, stagedoend Het ber

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 16/08/2004 numac 2004011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie . - Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hiernavolgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun pr(...) Opmerkingen
^